Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تعهد کمیسیون انتخابات بر پیگیری مشکلات در دستگاه‌های بایومتریک

کمیسیون مستقل انتخابات می پذیرد که نرم افزاری که در حال حاضر در دستگاه‌های شناخت بایومتریک رأی دهنده‌گان وجود دارد، یک نرم افزار آزمایشی است و شرکت درملوک نرم افزار تازه یی را که از رأی دادن مکرر جلوگیری نماید برای این کمیسیون تهیه خواهد کرد.

این کمیسیون می افزاید که این نرم افزار تازه در سی و نه هزار و پنج صد و چهل‌وچهار دستگاه شناخت بایومتریک ثبت خواهد شد و تا سه روز دیگر به ولایت‌ها انتقال خواهد یافت.

دستگاه بایومتریک نشان‌های انگشتان بزرگ هر دو دست، عکس  و نیز تصویر برچسب شناس‌نامۀ رأی‌دهنده را ثبت می کند.

اما یکی ازمشکلات جدی این دستگاه ها این است که هرگاه رأی‌دهنده بیش ازیک بار  با یک شناس‌نامۀ دیگر رأی بدهد، این دستگاه نمی تواند تشخیص بدهد که این شخص پیش ازاین نیز رای داده است. اما کمییسیون مستقل انتخابات این نرم افزار را آزمایشی می داند.

 ذبیح الله بارکزی- مسوول بخش دستگاه‌های سناخت بایومتریک رای دهنده‌گان گفت:«در زمان آزمایشی بعضی  نواقص و مشکلات می باشد و انها این نقایص را رفع می کنند ما در آخرین مرحله نیستیم که به درمالوگ گفته باشیم که نواقص را رفع کن ما در مرحله امتحانی بودیم.»

 معاون کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که شرکت درملوگ تعهد سپرده است که تا روز چهارشنبه  نرم افزار تازه‌یی را که توان درست شناخت تمامی انگشتان رأی‌دهنده و نیز تصویر رأی‌دهنده را داشته باشد برای کمیسیون مستقل انتخابات فراهم خواهد ساخت.

عصمت الله مل- معاون کمیسیون مستقل انتخابات انجنیران کمپنی درملوک اینجا آمده اند و از ده روز بدینسو کار بالای دستگاه‌ها جریان دارد امید واریم که به زودترین فرصت ورژن نو را به ما بیارند و انستال شود.»

احسان نیرو- سخنگوی  جنبش ملی گفت:«کار جدی و مسوولیت کمیسیون ارتباط می گیرد به تنظیم درست این روند و ابزار بایومتریک در غیر ان ما شاهد انتخابات پر تقلب خواهیم بود.»

در حال حاضر در حدود سه صد تن از کارمندان این کمیسیون در حال ذخیره سازی برق و نصب کلید شناسایی دستگاه های شناخت بایومتریک رای دهنده گان استند که این دستگاه ها را به سرور مرکزی وصل می سازد.

قرار است به روز ششم ماه میزان پنج هزارو سه صدو هفتاد و سه مرکز رای دهی به روی رأی دهنده‌گان باز باشد.

 اما نکرانی‌هایی وجود دارند که تمامی این مرکزها به علت نا امنی‌ها بسته بمانند.

تعهد کمیسیون انتخابات بر پیگیری مشکلات در دستگاه‌های بایومتریک

در حال حاضر در حدود سه صد تن از کارمندان این کمیسیون در حال ذخیره سازی برق و نصب کلید شناسایی دستگاه های شناخت بایومتریک رای دهنده گان استند که این دستگاه ها را به سرور مرکزی وصل می سازد.

Thumbnail

کمیسیون مستقل انتخابات می پذیرد که نرم افزاری که در حال حاضر در دستگاه‌های شناخت بایومتریک رأی دهنده‌گان وجود دارد، یک نرم افزار آزمایشی است و شرکت درملوک نرم افزار تازه یی را که از رأی دادن مکرر جلوگیری نماید برای این کمیسیون تهیه خواهد کرد.

این کمیسیون می افزاید که این نرم افزار تازه در سی و نه هزار و پنج صد و چهل‌وچهار دستگاه شناخت بایومتریک ثبت خواهد شد و تا سه روز دیگر به ولایت‌ها انتقال خواهد یافت.

دستگاه بایومتریک نشان‌های انگشتان بزرگ هر دو دست، عکس  و نیز تصویر برچسب شناس‌نامۀ رأی‌دهنده را ثبت می کند.

اما یکی ازمشکلات جدی این دستگاه ها این است که هرگاه رأی‌دهنده بیش ازیک بار  با یک شناس‌نامۀ دیگر رأی بدهد، این دستگاه نمی تواند تشخیص بدهد که این شخص پیش ازاین نیز رای داده است. اما کمییسیون مستقل انتخابات این نرم افزار را آزمایشی می داند.

 ذبیح الله بارکزی- مسوول بخش دستگاه‌های سناخت بایومتریک رای دهنده‌گان گفت:«در زمان آزمایشی بعضی  نواقص و مشکلات می باشد و انها این نقایص را رفع می کنند ما در آخرین مرحله نیستیم که به درمالوگ گفته باشیم که نواقص را رفع کن ما در مرحله امتحانی بودیم.»

 معاون کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که شرکت درملوگ تعهد سپرده است که تا روز چهارشنبه  نرم افزار تازه‌یی را که توان درست شناخت تمامی انگشتان رأی‌دهنده و نیز تصویر رأی‌دهنده را داشته باشد برای کمیسیون مستقل انتخابات فراهم خواهد ساخت.

عصمت الله مل- معاون کمیسیون مستقل انتخابات انجنیران کمپنی درملوک اینجا آمده اند و از ده روز بدینسو کار بالای دستگاه‌ها جریان دارد امید واریم که به زودترین فرصت ورژن نو را به ما بیارند و انستال شود.»

احسان نیرو- سخنگوی  جنبش ملی گفت:«کار جدی و مسوولیت کمیسیون ارتباط می گیرد به تنظیم درست این روند و ابزار بایومتریک در غیر ان ما شاهد انتخابات پر تقلب خواهیم بود.»

در حال حاضر در حدود سه صد تن از کارمندان این کمیسیون در حال ذخیره سازی برق و نصب کلید شناسایی دستگاه های شناخت بایومتریک رای دهنده گان استند که این دستگاه ها را به سرور مرکزی وصل می سازد.

قرار است به روز ششم ماه میزان پنج هزارو سه صدو هفتاد و سه مرکز رای دهی به روی رأی دهنده‌گان باز باشد.

 اما نکرانی‌هایی وجود دارند که تمامی این مرکزها به علت نا امنی‌ها بسته بمانند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره