تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تلاش حکومت برای ایجاد یک هیئت ملی و همه ‌شمول صلح با طالبان

ریاست‌جمهوری تأیید می‌کند که کار برای ایجاد یک هیات ملی و همه شمول برای گفت‌وگو با طالبان ادامه دارد.

سخنگوی رییس‌جمهور می‌گوید که هنوز روشن نیست که این هیات چی زمانی ایجاد خواهد گرفت.

اما یک منبع در ریاست‌جمهوری می‌گوید که حکومت افغانستان برای ایجاد این هیات بسیار عجله ندارد و بر کارایی این هیات تمرکز خواهد شد. 

واشنگتن از کابل خواسته است که یک هیات ملی و همه شمول را ایجاد کند و آنگونه که زلمی خلیل زاد گفته است، برای ایجاد این هیات فرصت زیادی در دست نیست.

اما منابعی در کاخ ریاست‌جمهوری می‌گویند که حکومت افغانستان اثرگذار بودن این هیات توجه خواهد کرد.

با این همه یک عضو هیات گفت‌وگوکننده حکومت افغانستان با طالبان، ترکیب کنونی هیأت حکومت افغانستان را ملی و همه شمول می داند.

عبدالحکیم منیب - عضو هیات گفت‌وگوکننده حکومت با طالبان گفته است:«هیات مذاکره کننده‌یی را که حکومت تعیین کرده است، بعد از غور زیاد تعیین کرده است و در این هیات از نگاه اقوام، اقشار، زبان و احزاب از تمام آن نماینده دارد.» 

اما کمیسیون مستقل حقوق بشر به این باور است که ترکیب هیات گفت‌وگوکننده حکومت افغانستان باید به گونه‌یی باشد که بتواند در گفت‌وگوها با نماینده‌گان طالبان از دست آوردهای سال‌های گذشته در بخش حقوق بشر و حقوق زنان به گونه درست دفاع کند.

سیما سمر - رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت:«حکومت افغانستان باید تیمی را بسازد که نیروهای بیرون از حکومت هم شامل قضیه شوند تا از یک منبع واحد با طالبان روی میز مذاکره بنشینیم.»

با این همه برخی از افراد نزدیک به طالبان ترکیب کنونی هیات گفت‌وگوکننده حکومت را با طالبان ناتوان می دانند.

نظر محمد مطمین- فعال سیاسی گفت:«در نشست مسکو سیاست مداران زیادی جمع شده بودند و توقع اینست که در ترکیب این هیات هم چنین اشخاص را در نظر بگیرد.»

بلال احمد نیازی- فعال سیاسی گفت:«حکومت افغانستان پیش از نشست دوحه باید یک هیات فراگیر و ملی را آماده بسازد.»

قرار است که نماینده‌گان طالبان با زلمی خلیل زاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان دوشنبه هفته آینده در قطر دیداری داشته باشند، بحث در باره تامین آتش‌بس و این که طالبان با هیات حکومت افغانستان گفت‌وگو کنند، از موضوعات مهم این دور گفت‌وگوهای واشنگتن با طالبان گفته می شود.

تلاش حکومت برای ایجاد یک هیئت ملی و همه ‌شمول صلح با طالبان

واشنگتن از کابل خواسته است که یک هیات ملی و همه شمول را ایجاد کند و آنگونه که زلمی خلیل زاد گفته است، برای ایجاد این هیات فرصت زیادی در دست نیست.

Thumbnail

ریاست‌جمهوری تأیید می‌کند که کار برای ایجاد یک هیات ملی و همه شمول برای گفت‌وگو با طالبان ادامه دارد.

سخنگوی رییس‌جمهور می‌گوید که هنوز روشن نیست که این هیات چی زمانی ایجاد خواهد گرفت.

اما یک منبع در ریاست‌جمهوری می‌گوید که حکومت افغانستان برای ایجاد این هیات بسیار عجله ندارد و بر کارایی این هیات تمرکز خواهد شد. 

واشنگتن از کابل خواسته است که یک هیات ملی و همه شمول را ایجاد کند و آنگونه که زلمی خلیل زاد گفته است، برای ایجاد این هیات فرصت زیادی در دست نیست.

اما منابعی در کاخ ریاست‌جمهوری می‌گویند که حکومت افغانستان اثرگذار بودن این هیات توجه خواهد کرد.

با این همه یک عضو هیات گفت‌وگوکننده حکومت افغانستان با طالبان، ترکیب کنونی هیأت حکومت افغانستان را ملی و همه شمول می داند.

عبدالحکیم منیب - عضو هیات گفت‌وگوکننده حکومت با طالبان گفته است:«هیات مذاکره کننده‌یی را که حکومت تعیین کرده است، بعد از غور زیاد تعیین کرده است و در این هیات از نگاه اقوام، اقشار، زبان و احزاب از تمام آن نماینده دارد.» 

اما کمیسیون مستقل حقوق بشر به این باور است که ترکیب هیات گفت‌وگوکننده حکومت افغانستان باید به گونه‌یی باشد که بتواند در گفت‌وگوها با نماینده‌گان طالبان از دست آوردهای سال‌های گذشته در بخش حقوق بشر و حقوق زنان به گونه درست دفاع کند.

سیما سمر - رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت:«حکومت افغانستان باید تیمی را بسازد که نیروهای بیرون از حکومت هم شامل قضیه شوند تا از یک منبع واحد با طالبان روی میز مذاکره بنشینیم.»

با این همه برخی از افراد نزدیک به طالبان ترکیب کنونی هیات گفت‌وگوکننده حکومت را با طالبان ناتوان می دانند.

نظر محمد مطمین- فعال سیاسی گفت:«در نشست مسکو سیاست مداران زیادی جمع شده بودند و توقع اینست که در ترکیب این هیات هم چنین اشخاص را در نظر بگیرد.»

بلال احمد نیازی- فعال سیاسی گفت:«حکومت افغانستان پیش از نشست دوحه باید یک هیات فراگیر و ملی را آماده بسازد.»

قرار است که نماینده‌گان طالبان با زلمی خلیل زاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان دوشنبه هفته آینده در قطر دیداری داشته باشند، بحث در باره تامین آتش‌بس و این که طالبان با هیات حکومت افغانستان گفت‌وگو کنند، از موضوعات مهم این دور گفت‌وگوهای واشنگتن با طالبان گفته می شود.

هم‌رسانی کنید