Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ته‎ینج: جنرال دوستم برای برگشت به افغانستان آماده‎گی می‎گیرد

بشیر احمد ته‎ینج، سخنگوی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان می گوید که جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست رییس جمهور و رهبر این حزب، برنامه هایش را در ترکیه به پایان رسانده و اکنون آماده می شود که به کابل برگردد.

دست کم شش ماه است که فرد دوم کشور به دلیل آنچه که تداوی او گفته می شود – و شماری هم به ای بارو اند که وی تبعید شده است-  به ترکیه رفته و روشن نیست که چه زمانی بر می گردد.

او به روز جمعه، با رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه دیدار کرد و به گفتۀ سخنگوی حزب جنبش ملی، این آخرین برنامۀ وی در ترکیه بود و اکنون برای آمدن به کشور آماده شده است.

ته ینج می افزاید: «ازدیاد دانشجویان و قانونمند ساختن مهاجران افغانستان در ترکیه و توجه ترکیه منحیث یک بازیگر قدرتمند در سایر موضوعات افغانستان، صحبت هایی صورت گرفت. این بخش پایان آجندای معاون صاحب است و اکنون جنرال برای آمدن به افغانستان آماده گی می گیرد.»

خبرهای برگشت معاون دوم رییس جمهور در حالی پخش می شود که بررسی های سارنوالی در بارۀ پرونده احمد ایشچی، هنوز پایان نیافته اند.

پیش از این یک دادگاۀ ابتدایی هفت نگهبان جنرال دوستم را به هشت سال زندان محکوم کرد.

وحیدالله فرزه یی، عضو اتحادیه حقوق دانان در این باره چنین می گوید: «لوی سارنوالی می تواند اتهام هایی را که بر معاون نخست وارد استند، بررسی کند. اما محکمه نمی تواند دربارۀ آن حکمی صادر کند و نیاز است تا محکمۀ ویژه برگزار شود.»

در غیاب جنرال دوستم، سرنوشت کرسی معاونیت نخست هنوز هم روشن نیست و در این مدت بیشتر صلاحیت های دفترش نیز سلب بوده اند. 

آقای دوستم پس از آن به ترکیه رفت که احمد ایشچی، والی پیشین جوزجان و از رقیبان سیاسی آقای دوستم بر وی اتهام بست که از سوی نگهبانان معاون نخست رییس جمهور آزار و اذیت جنسی شده است.

احمد ایشچی پیش از این گفته است که اگر نهادهای عدلی در افغانستان نتوانند به این قضیه رسیده گی کنند، وی به دادگاه جهانی شکایت خواهد کرد.

ته‎ینج: جنرال دوستم برای برگشت به افغانستان آماده‎گی می‎گیرد

جنرال دوستم به تازه گی با رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه دیدار کرده است و این دیدار به گفته اعضای حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، آخرین برنامه جنرال دوستم در ترکیه بود.

تصویر بندانگشتی

بشیر احمد ته‎ینج، سخنگوی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان می گوید که جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست رییس جمهور و رهبر این حزب، برنامه هایش را در ترکیه به پایان رسانده و اکنون آماده می شود که به کابل برگردد.

دست کم شش ماه است که فرد دوم کشور به دلیل آنچه که تداوی او گفته می شود – و شماری هم به ای بارو اند که وی تبعید شده است-  به ترکیه رفته و روشن نیست که چه زمانی بر می گردد.

او به روز جمعه، با رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه دیدار کرد و به گفتۀ سخنگوی حزب جنبش ملی، این آخرین برنامۀ وی در ترکیه بود و اکنون برای آمدن به کشور آماده شده است.

ته ینج می افزاید: «ازدیاد دانشجویان و قانونمند ساختن مهاجران افغانستان در ترکیه و توجه ترکیه منحیث یک بازیگر قدرتمند در سایر موضوعات افغانستان، صحبت هایی صورت گرفت. این بخش پایان آجندای معاون صاحب است و اکنون جنرال برای آمدن به افغانستان آماده گی می گیرد.»

خبرهای برگشت معاون دوم رییس جمهور در حالی پخش می شود که بررسی های سارنوالی در بارۀ پرونده احمد ایشچی، هنوز پایان نیافته اند.

پیش از این یک دادگاۀ ابتدایی هفت نگهبان جنرال دوستم را به هشت سال زندان محکوم کرد.

وحیدالله فرزه یی، عضو اتحادیه حقوق دانان در این باره چنین می گوید: «لوی سارنوالی می تواند اتهام هایی را که بر معاون نخست وارد استند، بررسی کند. اما محکمه نمی تواند دربارۀ آن حکمی صادر کند و نیاز است تا محکمۀ ویژه برگزار شود.»

در غیاب جنرال دوستم، سرنوشت کرسی معاونیت نخست هنوز هم روشن نیست و در این مدت بیشتر صلاحیت های دفترش نیز سلب بوده اند. 

آقای دوستم پس از آن به ترکیه رفت که احمد ایشچی، والی پیشین جوزجان و از رقیبان سیاسی آقای دوستم بر وی اتهام بست که از سوی نگهبانان معاون نخست رییس جمهور آزار و اذیت جنسی شده است.

احمد ایشچی پیش از این گفته است که اگر نهادهای عدلی در افغانستان نتوانند به این قضیه رسیده گی کنند، وی به دادگاه جهانی شکایت خواهد کرد.

هم‌رسانی کنید