Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

توافق افغانستان، چین، پاکستان و تاجیکستان برای پیکار با هراس افگنی

چین، پاکستان، تاجیکستان و افغانستان از بهر پیکار با هراس افگنی دست به دست هم داده اند.

درنشست سران ارتش های چهار کشور درشهر ارومچی چین دربارۀ یک راه برد چهارجانبه همکاری وهماهنگی برای مبارزه با هراس افگنی توافق شد.

جنرال قدم شاه شهیم رییس ستاد ارتش افغانستان، جنرال راحیل شریف رییس ارتش پاکستان، رییس کمیسیون مرکزی نظامی چین ومعاون اول وزارت دفاع تاجیکستان دراین نشست شرکت کرده بودند.

آنان توافق کردند که برای برقراری صلح وثبات درهرچهار کشور یک جا باهم، کار خواهند کرد.

این درواقع نُخستین تلاش های چین برای بسیج کشور های منطقه در کار مبارزه در برابر هراس افگنی است.

شرکت کننده گان با یک صدا توافق کردند که هراس افگنی وافراط گرایی تهدیدهای جدی در برابر ثبات منطقه استند وتلاش های نظامیان هرچهار کشور در رویارویی با این تهدیدها یک نیاز است.

در بخشی از اعلامیه مشترک این نشست آمده است:" شرکت کننده گان توافق کردند تا درچارچوب یک راه برد چهارجانبه همکاری وهماهنگی درکار مبارزه در برابر هراس افگنی، ارزیابی اوضاع، مبادلهء اطلاعات استخباراتی افزایش ظرفیت های مبارزه با هراس افگنی، راه اندازی تمرین های آموزشی مشترک در پیوند با چگونگی پیکار با هراس افگنی وآموزش نیروها و همکاری ها میان چهارکشور گسترش یابند."

ظاهراً آنچه که سبب ایجاد این گروه هماهنگی و همکاری چهارجانبه شده است، افزایش تهدیدهای گروه های هراس افگن در شمال کشور است.

گسترش فعالیت های گروه های هراس افگن کشورهای آسیای میانه را این روزها به شدت نگران ساخته است چنانکه این کشورها در بخش های مرزی با افغانستان شمار سربازان شان را بیشتر ساخته اند و همین اکنون نزدیک به دو هزار سرباز روس نیز در نزدیکی های مرز میان افغانستان وتاجیکستان جا به جا شده اند.

چین نیز تدابیر ویژه یی را در مرز با افغانستان در نظر گرفته است - تدابیری که چگونه از سرازیر شدن هراس افگنان از افغانستان به آن کشور جلوگیری شود.

توافق افغانستان، چین، پاکستان و تاجیکستان برای پیکار با هراس افگنی

چین، پاکستان، تاجیکستان و افغانستان از بهر پیکار با هراس افگنی دست به دست هم داده اند.
درنشست سرا

Thumbnail

چین، پاکستان، تاجیکستان و افغانستان از بهر پیکار با هراس افگنی دست به دست هم داده اند.

درنشست سران ارتش های چهار کشور درشهر ارومچی چین دربارۀ یک راه برد چهارجانبه همکاری وهماهنگی برای مبارزه با هراس افگنی توافق شد.

جنرال قدم شاه شهیم رییس ستاد ارتش افغانستان، جنرال راحیل شریف رییس ارتش پاکستان، رییس کمیسیون مرکزی نظامی چین ومعاون اول وزارت دفاع تاجیکستان دراین نشست شرکت کرده بودند.

آنان توافق کردند که برای برقراری صلح وثبات درهرچهار کشور یک جا باهم، کار خواهند کرد.

این درواقع نُخستین تلاش های چین برای بسیج کشور های منطقه در کار مبارزه در برابر هراس افگنی است.

شرکت کننده گان با یک صدا توافق کردند که هراس افگنی وافراط گرایی تهدیدهای جدی در برابر ثبات منطقه استند وتلاش های نظامیان هرچهار کشور در رویارویی با این تهدیدها یک نیاز است.

در بخشی از اعلامیه مشترک این نشست آمده است:" شرکت کننده گان توافق کردند تا درچارچوب یک راه برد چهارجانبه همکاری وهماهنگی درکار مبارزه در برابر هراس افگنی، ارزیابی اوضاع، مبادلهء اطلاعات استخباراتی افزایش ظرفیت های مبارزه با هراس افگنی، راه اندازی تمرین های آموزشی مشترک در پیوند با چگونگی پیکار با هراس افگنی وآموزش نیروها و همکاری ها میان چهارکشور گسترش یابند."

ظاهراً آنچه که سبب ایجاد این گروه هماهنگی و همکاری چهارجانبه شده است، افزایش تهدیدهای گروه های هراس افگن در شمال کشور است.

گسترش فعالیت های گروه های هراس افگن کشورهای آسیای میانه را این روزها به شدت نگران ساخته است چنانکه این کشورها در بخش های مرزی با افغانستان شمار سربازان شان را بیشتر ساخته اند و همین اکنون نزدیک به دو هزار سرباز روس نیز در نزدیکی های مرز میان افغانستان وتاجیکستان جا به جا شده اند.

چین نیز تدابیر ویژه یی را در مرز با افغانستان در نظر گرفته است - تدابیری که چگونه از سرازیر شدن هراس افگنان از افغانستان به آن کشور جلوگیری شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره