Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ثبت هفت رویداد مثبت ویروس کرونا در افغانستان

وزارت صحت عامه روز سه شنبه (۲۰ حوت) از ثبت پنج روی داد مثبت دیگر ویروس کرونا درکشور خبر داده است.

این وزارت می‌گوید افراد که تازه به بیماری کووید ۱۹ گرفتار شده اند از ایران به کشور برگشته اند.

وحیدالله مایار، سخنگوی این وزارت می‌گوید تاکنون یک صد و چهل دو روی داد مشکوک بیماری کووید ۱۹ درکشور ثبت شده اند که از این میان تنها هفت رویداد مثبت بوده اند.

شفاخانه افغان جاپان درشهرکابل مرکز درمانی یک صد بستر برای درمان بیماران کووید ۱۹ اختصاص داده شده اند.

درهمین حال وزارت صحت عامه تایید می‌کند که دو رویداد مثبت دیگر کرونا در سمنگان و دو رویداد در هرات ثبت شده است.

هرچند وزارت صحت عامه تدابیر لازم را در مرزها و نیز درشفاخانه‌های کشور برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا گرفته است.

اما پزشکان می‌گویند اگر این ویروس دراجتماع شیوع کند جلوگیری از آن آسان نخواهد بود.

شماردیگری از شهروندان می‌گویند که هنوز هم مردم بیماری کووید ۱۹ را جدی نگرفته اند.

ازجمله هفت رویداد مثبت ویروس کرونا پنج رویداد درهرات و دو رویداد درسمنگان ثبت شده اند که هر هفت بیمار از ایران به کشور برگشته اند.

هرچند تا کنون هیچ رویداد مثبت این بیماری در شهرکابل ثبت نشده است، اما وزارت صحت عامه می‌گوید که درچندین شفاخانه‌ی پایتخت آماده‌گی‌های لازم را برای قرنطین وشناسایی روی دادهای مشکوک ویروس کرونا گرفته شده اند.

ثبت هفت رویداد مثبت ویروس کرونا در افغانستان

از میان هفت رویداد مثبت ویروس کرونا پنج رویداد درهرات و دو رویداد درسمنگان ثبت شده اند.

Thumbnail

وزارت صحت عامه روز سه شنبه (۲۰ حوت) از ثبت پنج روی داد مثبت دیگر ویروس کرونا درکشور خبر داده است.

این وزارت می‌گوید افراد که تازه به بیماری کووید ۱۹ گرفتار شده اند از ایران به کشور برگشته اند.

وحیدالله مایار، سخنگوی این وزارت می‌گوید تاکنون یک صد و چهل دو روی داد مشکوک بیماری کووید ۱۹ درکشور ثبت شده اند که از این میان تنها هفت رویداد مثبت بوده اند.

شفاخانه افغان جاپان درشهرکابل مرکز درمانی یک صد بستر برای درمان بیماران کووید ۱۹ اختصاص داده شده اند.

درهمین حال وزارت صحت عامه تایید می‌کند که دو رویداد مثبت دیگر کرونا در سمنگان و دو رویداد در هرات ثبت شده است.

هرچند وزارت صحت عامه تدابیر لازم را در مرزها و نیز درشفاخانه‌های کشور برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا گرفته است.

اما پزشکان می‌گویند اگر این ویروس دراجتماع شیوع کند جلوگیری از آن آسان نخواهد بود.

شماردیگری از شهروندان می‌گویند که هنوز هم مردم بیماری کووید ۱۹ را جدی نگرفته اند.

ازجمله هفت رویداد مثبت ویروس کرونا پنج رویداد درهرات و دو رویداد درسمنگان ثبت شده اند که هر هفت بیمار از ایران به کشور برگشته اند.

هرچند تا کنون هیچ رویداد مثبت این بیماری در شهرکابل ثبت نشده است، اما وزارت صحت عامه می‌گوید که درچندین شفاخانه‌ی پایتخت آماده‌گی‌های لازم را برای قرنطین وشناسایی روی دادهای مشکوک ویروس کرونا گرفته شده اند.

هم‌رسانی کنید