Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جان‌بس: درصورت توافق صلح باید از طرف‌های درگیر تضمین گرفته شود

همزمان با تلاش‌های ایالات متحده امریکا برای کشانیدن طالبان به میزمذاکره با حکومت افغانستان و امضای توافق‌نامۀ صلح با این گروه، سفیر این کشور در افغانستان اما می‌گوید که باید از تعهدات طرف‌های درگیر در این توافق صلح، تضمین گرفته شود.

جان‌بس، سفیر ایالات متحده در افغانستان در یک گفت وگوی ویژه با طلوع‌نیوز در مزارشریف، می‌گوید که شک و تردیدهای مردم دربارۀ مقاصد اصلی طالبان قابل درک استند و دربارۀ این‌که طرف‌های درگیر، در یک توافق صلح به تعهدات شان پایبند بمانند، نیاز است تضمین کننده‌گان از این تعهدات تضمین بگیرند و ناظران بی‌طرف از آن‌ها نظارت کنند.

این دیپلومات بلندپایۀ امریکایی، از حکومت و سیاست‌گران افغانستان می‌خواهد که یک تیم فراگیر گفت وگوکننده با طالبان را ازبهر نماینده‌گی بهتر از مردم افغانستان، ایجاد کنند.

آقای بس در این باره افزود: «ما می‌خواهیم که حکومت کنونی و جامعۀ فراگیر را کمک نماییم تا تیم فراگیر را ایجاد نماید که سراسر جامعه را در هر بحث با طالبان برای پایان دادن به جنگ به گونۀ درست نماینده‌گی کند.»

سفیر امریکا هم‌چنان بیان داشت: «با اشاره به درد و رنج در این کشور، این کاملأ قابل درک است تا مردم این‌جا از جمله در بلخ یا شمال، دربارۀ مقاصد اصلی طالبان مشکوک باشند؛ بنا بر این یک بخش کلیدی هر روند صلح به شیوه‌‎یی خواهد بود که هر تعهد به دست آمده، تأیید و عملی می‌شود. فکر می‌کنم این کامل به تمامی شهروندان افغانستان مهم است تا اعتماد داشته باشند که تصمیم‌ها عملی می‌شوند و تضمین کننده‌گان یا ناظران بی‌طرف استند که می‌توانند تا طرف‌های توافق صلح را حسابده سازند.»

در این میان، سیداکبرآغا، فرمانده پیشین طالبان و رییس شورای عالی راه نجات افغانستان که نیز به مزارشریف رفته‌است، بر گفت‌وگوهای صلح میان افغان‌ها تأکید می‌ورزد.

هرچند نماینده‌گان، ایالات متحده تاکنون شش بار درشش ماه اخیر با طالبان دیدار کرده‌اند  اما با وجود خوشبینی از یپشرفت دربارۀ چگونگی بیرون شدن نیروهای امریکایی و تهدید نشدن جهان از افغانستان، روشن نیست توافق نهایی چه زمانی به دست خواهد آمد.

جان‌بس: درصورت توافق صلح باید از طرف‌های درگیر تضمین گرفته شود

سفیر امریکا، از حکومت و سیاست‌گران افغانستان می‌خواهد که یک تیم فراگیر گفت وگوکننده با طالبان را ازبهر نماینده‌گی بهتر از مردم افغانستان، ایجاد کنند.

تصویر بندانگشتی

همزمان با تلاش‌های ایالات متحده امریکا برای کشانیدن طالبان به میزمذاکره با حکومت افغانستان و امضای توافق‌نامۀ صلح با این گروه، سفیر این کشور در افغانستان اما می‌گوید که باید از تعهدات طرف‌های درگیر در این توافق صلح، تضمین گرفته شود.

جان‌بس، سفیر ایالات متحده در افغانستان در یک گفت وگوی ویژه با طلوع‌نیوز در مزارشریف، می‌گوید که شک و تردیدهای مردم دربارۀ مقاصد اصلی طالبان قابل درک استند و دربارۀ این‌که طرف‌های درگیر، در یک توافق صلح به تعهدات شان پایبند بمانند، نیاز است تضمین کننده‌گان از این تعهدات تضمین بگیرند و ناظران بی‌طرف از آن‌ها نظارت کنند.

این دیپلومات بلندپایۀ امریکایی، از حکومت و سیاست‌گران افغانستان می‌خواهد که یک تیم فراگیر گفت وگوکننده با طالبان را ازبهر نماینده‌گی بهتر از مردم افغانستان، ایجاد کنند.

آقای بس در این باره افزود: «ما می‌خواهیم که حکومت کنونی و جامعۀ فراگیر را کمک نماییم تا تیم فراگیر را ایجاد نماید که سراسر جامعه را در هر بحث با طالبان برای پایان دادن به جنگ به گونۀ درست نماینده‌گی کند.»

سفیر امریکا هم‌چنان بیان داشت: «با اشاره به درد و رنج در این کشور، این کاملأ قابل درک است تا مردم این‌جا از جمله در بلخ یا شمال، دربارۀ مقاصد اصلی طالبان مشکوک باشند؛ بنا بر این یک بخش کلیدی هر روند صلح به شیوه‌‎یی خواهد بود که هر تعهد به دست آمده، تأیید و عملی می‌شود. فکر می‌کنم این کامل به تمامی شهروندان افغانستان مهم است تا اعتماد داشته باشند که تصمیم‌ها عملی می‌شوند و تضمین کننده‌گان یا ناظران بی‌طرف استند که می‌توانند تا طرف‌های توافق صلح را حسابده سازند.»

در این میان، سیداکبرآغا، فرمانده پیشین طالبان و رییس شورای عالی راه نجات افغانستان که نیز به مزارشریف رفته‌است، بر گفت‌وگوهای صلح میان افغان‌ها تأکید می‌ورزد.

هرچند نماینده‌گان، ایالات متحده تاکنون شش بار درشش ماه اخیر با طالبان دیدار کرده‌اند  اما با وجود خوشبینی از یپشرفت دربارۀ چگونگی بیرون شدن نیروهای امریکایی و تهدید نشدن جهان از افغانستان، روشن نیست توافق نهایی چه زمانی به دست خواهد آمد.

هم‌رسانی کنید