Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جان باختن هفت غیرنظامی در یک عملیات هوایی در میدان وردک

شماری از باشنده‌گان ولسوالی سیدآباد میدان وردک، می‌گویند که هفت غیرنظامی در یک عملیات هوایی در این ولسوالی جان باختند.

آنان ادعا می‌کنند که موتر این غیرنظامیان دیشب در روستای «برهانی خیل» ولسوالی سیدآباد، هنگامی آماج قرار گرفت که آنان، با موتراز یک مراسم فاتحه خوانی برمی گشتند.

در همین حال، شماری از باشنده گان این ولسوالی، در اعتراض به این رویداد، امروز دست به تظاهرات زدند و خواهان بررسی این رویداد شدند.

در اوضاعی که از پیکرهای سرنشینان موتر نیز چیز زیادی پیدا نشده است و باشنده‌گان محل، برای پُر ساختن تابوت های قربانیان، به گردآوری تکه پارچه هایی می پردازند که در اطراف پراکنده استند.

باشنده گان روستای برهانی خیل می‌گویند که در این موتر هفت تن حضور داشتند و آنان، هنگام برگشت از یک مراسم فاتحه آماج یک حمله هوایی قرار گرفتند.

 حامد - باشنده ولسوالی سیدآباد میدان وردک گفت:«این ها به فاتحه آمده بودند و غذا خورده می خواستند بروند. پدر، پسر، دو داماد، یک مهمان و دو کودک. حمله هفت نفر بودند.»  

بصیر - باشنده ولسوالی سیدآباد میدان وردک گفت«خودش راننده موتر بود، پسرش دانشجو بود، دیگرش مزدور کار بود، نفر دیگر در یک شرکت کار می کرد، یکی دیگرشان که پسر خاله اش بود، باشنده کابل بود. همه آنان برای شرکت در مراسم فاتحه آمده بودند.»

مردم سیدآباد که از این رویداد خشمگین استند، به روز دوشنبه دست به تظاهرات زدند و برای ساعاتی جاده منطقه تنگی را به روی رفت و آمد بستند.

 خلیل رحمان - باشنده ولسوالی سیدآباد میدان وردک گفت«یا دولت وردک ما را از نقشه افغانستان بیرون کرده و با ما دشمنی اعلام کند یا ما را واقعاً رعیت خودش بشمارد.»

 سید ولی - باشنده ولسوالی سیدآباد میدان وردک گفت«نه شب آرام استیم، نه روز آرام استیم، کودکان ما، زنان ما، بزرگان ما، همه ناراحتی روحی پیدا کرده اند.»

پیشتر، وزارت دفاع ملی در خبرنامه یی، از کشته شدن نُه طالب در یک عملیات در ولسوالی سیدآباد میدان وردک خبر داده است.

هفته پیش نیز، شماری از باشنده گان ولسوالی سیدآباد که چند کودک مجروح را به شفاخانه یی در کابل آورده بودند، گفتند که در یک عملیات هوایی در روستای قلعه امیر منطقه تنگی، دو غیرنظامی جان باختند و هشت تن دیگر که بیشتر شان کودکان استند، زخم برداشته اند.

جان باختن هفت غیرنظامی در یک عملیات هوایی در میدان وردک

مردم سیدآباد که از این رویداد خشمگین استند، به روز دوشنبه دست به تظاهرات زدند و برای ساعاتی جاده منطقه تنگی را به روی رفت و آمد بستند.

Thumbnail

شماری از باشنده‌گان ولسوالی سیدآباد میدان وردک، می‌گویند که هفت غیرنظامی در یک عملیات هوایی در این ولسوالی جان باختند.

آنان ادعا می‌کنند که موتر این غیرنظامیان دیشب در روستای «برهانی خیل» ولسوالی سیدآباد، هنگامی آماج قرار گرفت که آنان، با موتراز یک مراسم فاتحه خوانی برمی گشتند.

در همین حال، شماری از باشنده گان این ولسوالی، در اعتراض به این رویداد، امروز دست به تظاهرات زدند و خواهان بررسی این رویداد شدند.

در اوضاعی که از پیکرهای سرنشینان موتر نیز چیز زیادی پیدا نشده است و باشنده‌گان محل، برای پُر ساختن تابوت های قربانیان، به گردآوری تکه پارچه هایی می پردازند که در اطراف پراکنده استند.

باشنده گان روستای برهانی خیل می‌گویند که در این موتر هفت تن حضور داشتند و آنان، هنگام برگشت از یک مراسم فاتحه آماج یک حمله هوایی قرار گرفتند.

 حامد - باشنده ولسوالی سیدآباد میدان وردک گفت:«این ها به فاتحه آمده بودند و غذا خورده می خواستند بروند. پدر، پسر، دو داماد، یک مهمان و دو کودک. حمله هفت نفر بودند.»  

بصیر - باشنده ولسوالی سیدآباد میدان وردک گفت«خودش راننده موتر بود، پسرش دانشجو بود، دیگرش مزدور کار بود، نفر دیگر در یک شرکت کار می کرد، یکی دیگرشان که پسر خاله اش بود، باشنده کابل بود. همه آنان برای شرکت در مراسم فاتحه آمده بودند.»

مردم سیدآباد که از این رویداد خشمگین استند، به روز دوشنبه دست به تظاهرات زدند و برای ساعاتی جاده منطقه تنگی را به روی رفت و آمد بستند.

 خلیل رحمان - باشنده ولسوالی سیدآباد میدان وردک گفت«یا دولت وردک ما را از نقشه افغانستان بیرون کرده و با ما دشمنی اعلام کند یا ما را واقعاً رعیت خودش بشمارد.»

 سید ولی - باشنده ولسوالی سیدآباد میدان وردک گفت«نه شب آرام استیم، نه روز آرام استیم، کودکان ما، زنان ما، بزرگان ما، همه ناراحتی روحی پیدا کرده اند.»

پیشتر، وزارت دفاع ملی در خبرنامه یی، از کشته شدن نُه طالب در یک عملیات در ولسوالی سیدآباد میدان وردک خبر داده است.

هفته پیش نیز، شماری از باشنده گان ولسوالی سیدآباد که چند کودک مجروح را به شفاخانه یی در کابل آورده بودند، گفتند که در یک عملیات هوایی در روستای قلعه امیر منطقه تنگی، دو غیرنظامی جان باختند و هشت تن دیگر که بیشتر شان کودکان استند، زخم برداشته اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره