Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جمعیت اسلامی: برکناری خدام از ولایت سمنگان ناموجه و تک‎روانه است

یک روز پس از سرباززدن عبدالکریم خدام، والی پیشین سمنگان از فرمان حکومت مرکزی مبنی بر برکناری اش از مقام این ولایت، اکنون جمعیت اسلامی نیز برکناری وی را «ناموجه» و «تک روانه» عنوان می کند.

حزب جمعیت اسلامی، با نشر اعلامیه یی، می گوید که این حزب یکی از طرف های اصلی تشکیل دهندۀ حکومت وحدت ملي است و فرمان برکناری والی سمنگان در مخالفت با روح "موافقت سياسي تشكيل حكومت وحدت ملي" است.

اعلامیه می افزاید که جمعیت اسلامی، با تأیید موقف مردم و بزرگان ولایت سمنگان و قوم  ترکمن، فرمان رییس جمهور را برای برکناری والی این ولایت رد می‌کند.

ارگان های محلی، دو روز پیش عبدالکریم خدام را از ولایت سمنگان برکنار کرد. اما، آقای خدام در واکنش به این تصمیم حکومت، گفت که وی برکناری اش را نمی پذیرد.

این در حالی است که عطامحمد نور، والی برکنار شدۀ بلخ نیز دو ماه پیش فرمان برکناری اش را از سوی رییس جمهور نپذیرفت و تاکنون حکومت نتوانسته که والی جدید به این ولایت بفرستد.

آقای خدام، عضو شورای رهبری حزب جمعیت اسلامی است؛ حزبی که عطامحمد نور، ریاست اجراییه آن را عهده دار است.

جمعیت اسلامی، از احزاب سیاسی، شورای علما و جامعه جهانی می خواهد تا جلو آن چه را که این حزب اقدامات بحران آفرین ارگ می گوید، بگیرند.

در اعلامیۀ امروز این حزب آمده که آقای خدام، بربنیاد توافق نامه حکومت وحدت ملی چند ماه پیش گماشته شده بود و در حالی که هیچ شکایتی از سوی مردم سمنگان در بارۀ او وجود ندارد، پس برکناری او موجه نیست.

در همین حال، کمال الدین حامد، عضو بلند پایۀ جمعیت اسلامی نیز در این باره می گوید: «به هیچ صورت فرمان هایی این چنینی و بدون مشوره و بدون درنظر گرفتن موافقت نامه تشکیل حکومت وحدت ملی را جمعیت اسلامی نمی پذیرد.»

عبدالکریم خدام، عضو بلندپایه جمعیت اسلامی و از ترک تباران افغانستان است. آقای خدام پیش از این، در زمام حکومت حامد کرزی، رییس جمهور پیشین، در پست های عضویت در کمیسیون انتقال قدرت، معیینیت وزارت شهر سازی و مسکن، سفیر کبیر و نماینده ویژه افغانستان در ترکمنستان و عضویت لویه جرگه عنعنوی مردم افغانستان را داشت.

آقای خدام، سمت معاونیت اجرایی شورای عالی صلح را هم عهده دار بود و در ماه حمل سال ۱۳۹۶هجری خورشیدی به حیث والی ولایت سمنگان گماشته شد.

در همین حال، شماری از ترکتباران در ولایت بلخ نیز از برکناری آقای خدام انتقاد می کنند.

عبدالحی حامدی، یکی از بزرگان ترکتباران در این ولایت گفت: «شخصی که برای خاک، وطن، مردم و آبادی کار می کند و او را برکنار می سازند که نباید می شد.»

حکومت، در این باره چیزی نمی گوید، اما جمعیت اسلامی هشدار می دهد که اگرحکومت به خواست های این حزب پاسخ ندهد و نیز برسیاست های کنونی اش ادامه بدهد، آنان خاموش نخواهند ماند.

این حزب از نافرمانی های مدنی، اعتراضات گسترده و حتا از گزینه های دیگر نیز یاد می کند.

جمعیت اسلامی: برکناری خدام از ولایت سمنگان ناموجه و تک‎روانه است

جمعیت اسلامی می گوید در حالی که بحران برخاسته از برکناری والی بلخ حل نشده است، ایجاد بحران تازه با برکناری والی سمنگان، اوضاع کشور را بحرانی تر خواهد ساخت.

تصویر بندانگشتی

یک روز پس از سرباززدن عبدالکریم خدام، والی پیشین سمنگان از فرمان حکومت مرکزی مبنی بر برکناری اش از مقام این ولایت، اکنون جمعیت اسلامی نیز برکناری وی را «ناموجه» و «تک روانه» عنوان می کند.

حزب جمعیت اسلامی، با نشر اعلامیه یی، می گوید که این حزب یکی از طرف های اصلی تشکیل دهندۀ حکومت وحدت ملي است و فرمان برکناری والی سمنگان در مخالفت با روح "موافقت سياسي تشكيل حكومت وحدت ملي" است.

اعلامیه می افزاید که جمعیت اسلامی، با تأیید موقف مردم و بزرگان ولایت سمنگان و قوم  ترکمن، فرمان رییس جمهور را برای برکناری والی این ولایت رد می‌کند.

ارگان های محلی، دو روز پیش عبدالکریم خدام را از ولایت سمنگان برکنار کرد. اما، آقای خدام در واکنش به این تصمیم حکومت، گفت که وی برکناری اش را نمی پذیرد.

این در حالی است که عطامحمد نور، والی برکنار شدۀ بلخ نیز دو ماه پیش فرمان برکناری اش را از سوی رییس جمهور نپذیرفت و تاکنون حکومت نتوانسته که والی جدید به این ولایت بفرستد.

آقای خدام، عضو شورای رهبری حزب جمعیت اسلامی است؛ حزبی که عطامحمد نور، ریاست اجراییه آن را عهده دار است.

جمعیت اسلامی، از احزاب سیاسی، شورای علما و جامعه جهانی می خواهد تا جلو آن چه را که این حزب اقدامات بحران آفرین ارگ می گوید، بگیرند.

در اعلامیۀ امروز این حزب آمده که آقای خدام، بربنیاد توافق نامه حکومت وحدت ملی چند ماه پیش گماشته شده بود و در حالی که هیچ شکایتی از سوی مردم سمنگان در بارۀ او وجود ندارد، پس برکناری او موجه نیست.

در همین حال، کمال الدین حامد، عضو بلند پایۀ جمعیت اسلامی نیز در این باره می گوید: «به هیچ صورت فرمان هایی این چنینی و بدون مشوره و بدون درنظر گرفتن موافقت نامه تشکیل حکومت وحدت ملی را جمعیت اسلامی نمی پذیرد.»

عبدالکریم خدام، عضو بلندپایه جمعیت اسلامی و از ترک تباران افغانستان است. آقای خدام پیش از این، در زمام حکومت حامد کرزی، رییس جمهور پیشین، در پست های عضویت در کمیسیون انتقال قدرت، معیینیت وزارت شهر سازی و مسکن، سفیر کبیر و نماینده ویژه افغانستان در ترکمنستان و عضویت لویه جرگه عنعنوی مردم افغانستان را داشت.

آقای خدام، سمت معاونیت اجرایی شورای عالی صلح را هم عهده دار بود و در ماه حمل سال ۱۳۹۶هجری خورشیدی به حیث والی ولایت سمنگان گماشته شد.

در همین حال، شماری از ترکتباران در ولایت بلخ نیز از برکناری آقای خدام انتقاد می کنند.

عبدالحی حامدی، یکی از بزرگان ترکتباران در این ولایت گفت: «شخصی که برای خاک، وطن، مردم و آبادی کار می کند و او را برکنار می سازند که نباید می شد.»

حکومت، در این باره چیزی نمی گوید، اما جمعیت اسلامی هشدار می دهد که اگرحکومت به خواست های این حزب پاسخ ندهد و نیز برسیاست های کنونی اش ادامه بدهد، آنان خاموش نخواهند ماند.

این حزب از نافرمانی های مدنی، اعتراضات گسترده و حتا از گزینه های دیگر نیز یاد می کند.

هم‌رسانی کنید