Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جوانی‌که در رشتۀ حقوق و علوم دینی درس خوانده «پله» فروشی می‌کند

مرد جوانی‌که دانش‌آموخته در علوم دینی است و سه سال را هم دانشجوی رشتۀ حقوق بوده است، به علت نیافتن کاری در دولت، در کابل پله فروشی می‌کند.

حمدالله هاشمی، که باشندۀ اصلی ولایت کاپیسا است، می‌گوید که از چند ماه بدین سو با خانواده‌اش به کابل آمده است و در این مدت، دربدر به دنبال کار گشته است.

او در سال‌های گذشته، در بخش‌های گوناگون کشور، بیشتر به آموزش‌دهی زبان عربی مشغول بود و گاهی هم به کارهای دیگری، از جمله ماین روبی می‌پرداخت.

حمدالله می‌گوید مکتب را در شهر محمود راقی کاپیسا خوانده است و در دارالعلوم همین ولایت، علوم دینی را نیز فرا گرفته است. اما آموزش‌های بعدش‌اش را در دانشکدۀ حقوق دانشگاه کابل، در سال چهارم ناتمام گذاشت و در جستجوی کاری، به هردر سری زد.

حمدالله می‌افزاید: «کسانی که مثل من استند، واسطه ندارند و درس خوانده اند، تحصیل کرده اند، زحمت کشیده اند، عمر خود را ضایع ساخته اند؛ ما نمی توانند کاری که دلخواه شان است، آن را اشغال کنند، مجبور به این می شوند که یا بروند یک کراچی بگیرند، یا بروند سر چوک مزدورکاری کنند، یا یک کار دیگر پیدا بکنند که رزق حلال پیدا کنند.» 

رسیده‌گی به چالش‌های فراراه جوانان و آموزش و پرورش آنان، از مسایلی بوده اند که حکومت پرداختن به آن ها را، همواره از اولویت‌هایش گفته است. چیزی که رییس جمهور، به روز شنبه نیز در دیدار با جوانان کندهار در پایتخت بر آن تأکید کرد.

آقای غنی افزود: «در دوره های گذشته گفته بودند، کسی افتخار کرده بود، گفته بود که چند ولسوالی است در «لوی پکتیا» که در میان شان یک باسواد هم نیست، آنان حکومت مرا نگه می دارند. کسی که لوی کندهار را بی سواد نگه داشته است، با وطن جفا کرده است، من (این را) نمی پذیرم!.» 

در این میان، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، از به رقابت گذاشتن در حدود بیست هزار کُرسی در یک و نیم سال گذشته سخن می‌گوید.

فرید احمد، سخن‌گوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفت: «تمام مراحل استخدام شان تکمیل شده است و بیشتر از چهارصد هزار نفر در سراسر کشور به این بست ها خود را کاندید کرده بودند.»

حمدالله بدین باور است که کسانی هم چون وی، باید برای رسیدن به هدف های شان، بیشتر بکوشند و از پا ننشینند. چنان که خودش در این سال‌ها، با همه فراز و فرودها در زنده‌گی‌اش، به نوشتن کتاب هایی نیز پرداخته است و چند کتاب را هم از عربی به فارسی برگردان کرده است تا اگر روزی برایش فرصتی میسر شود، این کتاب ها را چاپ کند.

جوانی‌که در رشتۀ حقوق و علوم دینی درس خوانده «پله» فروشی می‌کند

حمدالله می‌گوید مکتب را در شهر محمود راقی کاپیسا خوانده است و در دارالعلوم همین ولایت، علوم دینی را نیز فرا گرفته است.

تصویر بندانگشتی

مرد جوانی‌که دانش‌آموخته در علوم دینی است و سه سال را هم دانشجوی رشتۀ حقوق بوده است، به علت نیافتن کاری در دولت، در کابل پله فروشی می‌کند.

حمدالله هاشمی، که باشندۀ اصلی ولایت کاپیسا است، می‌گوید که از چند ماه بدین سو با خانواده‌اش به کابل آمده است و در این مدت، دربدر به دنبال کار گشته است.

او در سال‌های گذشته، در بخش‌های گوناگون کشور، بیشتر به آموزش‌دهی زبان عربی مشغول بود و گاهی هم به کارهای دیگری، از جمله ماین روبی می‌پرداخت.

حمدالله می‌گوید مکتب را در شهر محمود راقی کاپیسا خوانده است و در دارالعلوم همین ولایت، علوم دینی را نیز فرا گرفته است. اما آموزش‌های بعدش‌اش را در دانشکدۀ حقوق دانشگاه کابل، در سال چهارم ناتمام گذاشت و در جستجوی کاری، به هردر سری زد.

حمدالله می‌افزاید: «کسانی که مثل من استند، واسطه ندارند و درس خوانده اند، تحصیل کرده اند، زحمت کشیده اند، عمر خود را ضایع ساخته اند؛ ما نمی توانند کاری که دلخواه شان است، آن را اشغال کنند، مجبور به این می شوند که یا بروند یک کراچی بگیرند، یا بروند سر چوک مزدورکاری کنند، یا یک کار دیگر پیدا بکنند که رزق حلال پیدا کنند.» 

رسیده‌گی به چالش‌های فراراه جوانان و آموزش و پرورش آنان، از مسایلی بوده اند که حکومت پرداختن به آن ها را، همواره از اولویت‌هایش گفته است. چیزی که رییس جمهور، به روز شنبه نیز در دیدار با جوانان کندهار در پایتخت بر آن تأکید کرد.

آقای غنی افزود: «در دوره های گذشته گفته بودند، کسی افتخار کرده بود، گفته بود که چند ولسوالی است در «لوی پکتیا» که در میان شان یک باسواد هم نیست، آنان حکومت مرا نگه می دارند. کسی که لوی کندهار را بی سواد نگه داشته است، با وطن جفا کرده است، من (این را) نمی پذیرم!.» 

در این میان، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، از به رقابت گذاشتن در حدود بیست هزار کُرسی در یک و نیم سال گذشته سخن می‌گوید.

فرید احمد، سخن‌گوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفت: «تمام مراحل استخدام شان تکمیل شده است و بیشتر از چهارصد هزار نفر در سراسر کشور به این بست ها خود را کاندید کرده بودند.»

حمدالله بدین باور است که کسانی هم چون وی، باید برای رسیدن به هدف های شان، بیشتر بکوشند و از پا ننشینند. چنان که خودش در این سال‌ها، با همه فراز و فرودها در زنده‌گی‌اش، به نوشتن کتاب هایی نیز پرداخته است و چند کتاب را هم از عربی به فارسی برگردان کرده است تا اگر روزی برایش فرصتی میسر شود، این کتاب ها را چاپ کند.

هم‌رسانی کنید