تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حرکت مردمی صلح خواهی: اتهام طالبان بی بنیاد است

حرکت مردمی صلح خواهی در پاسخ به اعلامیه‌یی طالبان می‌گوید که اگر این گروه سندی داشته باشد که این حرکت از سوی حکومت و یا کشورهای دیگر پشتیبانی شده باشد، آنان به محکمه طالبان حاضر خواهند شد.

اقبال خیبر رهبر این حرکت در گفت‌وگویی با طلوع نیوز می‌گوید که پاسخ رسمی شان را پنج روز بعد به طالبان خواهند گفت، زیرا طالبان پاسخ شان را به خواست‌های این حرکت پنج روز به تاخیر گفتند.

آقای خیبر می‌افزاید: "این حرکت ما کاملا یک حرکت مردمی است و هیچ برنامه بیرونی در این حرکت وجود ندارد، ما در مسیر راه ۶۰ درصد را در بخش‌های زیر حاکمیت و یا نفوذ طالبان گذشتاندیم و با آنان دیدارهایی داشتیم و اگر این حرکت ما امریکایی بوده چرا آن وقت ندانستید؟"

اعضای این حرکت اکنون در برابر دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل شب‌ها و روزهای شان را می‌گذراند - شب ها و روز هایی که به هدف رسیدن به صلح و آرامش در کشور و کم از کم اعلام آتش بس می گذرند.

بیشتر کسانی که عضو این حرکت مردمی صلح هستند خانه و کار و بار شان را ترک گفته اند و این جا در کابل برای صلح داد خواهی می کنند.

عبدالعزیز ۷۰ ساله که عضو این حرکت مردمی است می‌گوید که در نتیجۀ جنگ دو عضو خانواده اش را از دست داده است و تمامی کار و بار و خانواده اش را در غزنی برای رسیدن به صلح رها کرده است.

وی افزود:« ما تا رسیدن به یک نتیجه به این حرکت خویش ادامه می دهیم، زیرا ما از جنگ خسته شده ایم.»

اما بسیاری از آگاهان و اعضای مجلس نماینده‌گان به این باور هستند که این حرکت مردمی صلح در واقع حس بیداری را برای پایان جنگ و خشونت در افغانستان در ولایت‌های گوناگون کشور به وجود آورده است و طالبان در هراس این هستند که مبادا ادامه این روند هدف های آنان را زیان برساند.

فوزیه کوفی یکی از نماینده گان مردم بدخشان در مجلس نماینده گان در این باره گفت:«اگر این حرکت مردمی نمی بود و پروژه یی می بود هیچ یک از اینان توان نمی داشتند که بدون یک جوش و خروش و احساس وطن دوستی آنان از هلمند تا کابل پیاده بیاید.»

قرار است که اعضای این حرکت مردمی صلح پس از چاشت روز چهار شبنه در برابر سفارت امریکا گرد بیاییند و شعارهای صلح جویانه شان را سر بکشند. اعضای این حرکت می گویند که پس از سه روز این روند را پس از سفارت امریکا در برابر سفارت های روسیه، ایران و پاکستان نیز ادامه می دهند.

حرکت مردمی صلح پس از خیمه نشینی‌ها در شهر لشکرگاه و ولسوالی گرشک این ولایت راه هلمند به کابل را در پیش گرفتند و پس از گذشتاندن نزدیک به ۷۰۰ کیلومتر خود شان را به کابل رسانیدند و پیام‌های صلح جویانه شان را در بخش، بخشی از این راه به گوش شهروندان افغانستان رسانیدند.

در همین حال، کاروان صلح خواهان پناه‌جویان افغانستان در خیبرپشتون خواه پاکستان به کابل رسید. این کاروان که سفر پیاده اش را هفت روز پیش از ایالت خیبرپشتونخوا پیاده آغاز کرده بود سر انجام پس از هفت روز خودشان را به کابل رسانیدند.

اعضای این کاروان می‌گویند که آنان با شهروندان دیگر افغانستان هم صدا هستندو صلح میخواهند.

وزیر مهاجران که برای دیدار از این کاروان به ماهیپر کابل رفته است می‌گوید که ادامه نبردها بهانه‌یی برای حضور نیروهای خارجی در کشور  است.

اینان اعضای کاروان صلح خواهان پناه جویان افغانستان در خیبر پشتون خوا پاکستان استند که. پس از هفت روز پیاده روی خودشان را به دروازه های کابل رسانیده اند.

آنان که هم اکنون در ماهیپر کابل هستند می‌گویند که برای برقراری صلح در افغانستان هفت روز راه را پیاده پیموده اند و صدای صلح را روستا به روستا رسانیده اند.

آنان میگویند که  با شهروندان دیگر کشور هم آواز هستند و صلح میخواهند.

قرار است اعضای این کاروان پس از دیدارها با مقام‌های حکومت مرکزی با کاروان صلح خواهان هلمند یک جا شوند و آواز صلح خواهی را به کوشه ها و کنار های کشور برسانند.

حرکت مردمی صلح خواهی: اتهام طالبان بی بنیاد است

اعضای این حرکت اکنون در برابر دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل شب‌ها و روزهای شان را می‌گذراند - شب ها و روز هایی که به هدف رسیدن به صلح و آرامش در کشور و کم از کم اعلام آتش بس می گذرند.

تصویر بندانگشتی

حرکت مردمی صلح خواهی در پاسخ به اعلامیه‌یی طالبان می‌گوید که اگر این گروه سندی داشته باشد که این حرکت از سوی حکومت و یا کشورهای دیگر پشتیبانی شده باشد، آنان به محکمه طالبان حاضر خواهند شد.

اقبال خیبر رهبر این حرکت در گفت‌وگویی با طلوع نیوز می‌گوید که پاسخ رسمی شان را پنج روز بعد به طالبان خواهند گفت، زیرا طالبان پاسخ شان را به خواست‌های این حرکت پنج روز به تاخیر گفتند.

آقای خیبر می‌افزاید: "این حرکت ما کاملا یک حرکت مردمی است و هیچ برنامه بیرونی در این حرکت وجود ندارد، ما در مسیر راه ۶۰ درصد را در بخش‌های زیر حاکمیت و یا نفوذ طالبان گذشتاندیم و با آنان دیدارهایی داشتیم و اگر این حرکت ما امریکایی بوده چرا آن وقت ندانستید؟"

اعضای این حرکت اکنون در برابر دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل شب‌ها و روزهای شان را می‌گذراند - شب ها و روز هایی که به هدف رسیدن به صلح و آرامش در کشور و کم از کم اعلام آتش بس می گذرند.

بیشتر کسانی که عضو این حرکت مردمی صلح هستند خانه و کار و بار شان را ترک گفته اند و این جا در کابل برای صلح داد خواهی می کنند.

عبدالعزیز ۷۰ ساله که عضو این حرکت مردمی است می‌گوید که در نتیجۀ جنگ دو عضو خانواده اش را از دست داده است و تمامی کار و بار و خانواده اش را در غزنی برای رسیدن به صلح رها کرده است.

وی افزود:« ما تا رسیدن به یک نتیجه به این حرکت خویش ادامه می دهیم، زیرا ما از جنگ خسته شده ایم.»

اما بسیاری از آگاهان و اعضای مجلس نماینده‌گان به این باور هستند که این حرکت مردمی صلح در واقع حس بیداری را برای پایان جنگ و خشونت در افغانستان در ولایت‌های گوناگون کشور به وجود آورده است و طالبان در هراس این هستند که مبادا ادامه این روند هدف های آنان را زیان برساند.

فوزیه کوفی یکی از نماینده گان مردم بدخشان در مجلس نماینده گان در این باره گفت:«اگر این حرکت مردمی نمی بود و پروژه یی می بود هیچ یک از اینان توان نمی داشتند که بدون یک جوش و خروش و احساس وطن دوستی آنان از هلمند تا کابل پیاده بیاید.»

قرار است که اعضای این حرکت مردمی صلح پس از چاشت روز چهار شبنه در برابر سفارت امریکا گرد بیاییند و شعارهای صلح جویانه شان را سر بکشند. اعضای این حرکت می گویند که پس از سه روز این روند را پس از سفارت امریکا در برابر سفارت های روسیه، ایران و پاکستان نیز ادامه می دهند.

حرکت مردمی صلح پس از خیمه نشینی‌ها در شهر لشکرگاه و ولسوالی گرشک این ولایت راه هلمند به کابل را در پیش گرفتند و پس از گذشتاندن نزدیک به ۷۰۰ کیلومتر خود شان را به کابل رسانیدند و پیام‌های صلح جویانه شان را در بخش، بخشی از این راه به گوش شهروندان افغانستان رسانیدند.

در همین حال، کاروان صلح خواهان پناه‌جویان افغانستان در خیبرپشتون خواه پاکستان به کابل رسید. این کاروان که سفر پیاده اش را هفت روز پیش از ایالت خیبرپشتونخوا پیاده آغاز کرده بود سر انجام پس از هفت روز خودشان را به کابل رسانیدند.

اعضای این کاروان می‌گویند که آنان با شهروندان دیگر افغانستان هم صدا هستندو صلح میخواهند.

وزیر مهاجران که برای دیدار از این کاروان به ماهیپر کابل رفته است می‌گوید که ادامه نبردها بهانه‌یی برای حضور نیروهای خارجی در کشور  است.

اینان اعضای کاروان صلح خواهان پناه جویان افغانستان در خیبر پشتون خوا پاکستان استند که. پس از هفت روز پیاده روی خودشان را به دروازه های کابل رسانیده اند.

آنان که هم اکنون در ماهیپر کابل هستند می‌گویند که برای برقراری صلح در افغانستان هفت روز راه را پیاده پیموده اند و صدای صلح را روستا به روستا رسانیده اند.

آنان میگویند که  با شهروندان دیگر کشور هم آواز هستند و صلح میخواهند.

قرار است اعضای این کاروان پس از دیدارها با مقام‌های حکومت مرکزی با کاروان صلح خواهان هلمند یک جا شوند و آواز صلح خواهی را به کوشه ها و کنار های کشور برسانند.

هم‌رسانی کنید