Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

حزب اسلامی در تلاش استخدام ۳ هزار و ۵۰۰ تن در نهادهای امنیتی

حزب اسلامی گلبدین حکمتیار سه هزار و ۵۰۰ تن را برای استخدام در نهادهای امنیتی فهرست کرده‌است.

شورای سیاسی حزب اسلامی می‌گوید که در مرحله نخست این حزب فهرست ۱۰۰ تن را به کمیسیون مشترک توافق‌نامه صلح معرفی کرده است.

 کریم امین، عضو شورای سیاسی این حزب می‌گوید که بیشتر از پنجاه تن این افسران از سوی حزب اسلامی رتبه‌های دگروالی، برید جنرال و بالاتر از آن را دارند.

 کمیسیون مشترک توافق‌نامه صلح حزب اسلامی می‌گوید که نخستین دسته این افراد شامل هشتاد تن است که برای استخدام در وزارت دفاع ملی معرفی شده‌اند.

بربنیاد توافق‌نامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار، تمامی افراد و فرمانده‌هان واجد شرایط حزب اسلامی افغانستان که علاقه‌مند به کار در نهادهای امنیتی باشند، در این انهادها استخدام می‌شوند.

 امین کریم، عضو شورای سیاسی حزب اسلامی افغانستان، گفت: «نصف صاحب منصبان نظامی که در چوکات صد نفر اول معرفی شده‌اند، دارای رتبه‌های دگروال، برید جنرال و بالاتر از آن استند. خارج از آن

تعداد زیادی از جنرال‌هایی استند که هم از نگاه روند معمولی نظامی صاحب این رتبه شده‌اند و هم به صورت اعزازی از سوی گلبدین حکمتیار در زمانی که صدراعظم کشور بودند، برای شان تفویض شده است.»

 اما کمیسیون اجرایی توافق‌نامه صلح می‌گوید که فهرست نخستین این افراد شامل هشتاد تن است و اکنون پیشینه آنان زیر بررسی قرار دارد.

 حامد فرزان، سخنگوی کمیسیون اجرایی توافق نامه صلح، گفت: «ده روز پیش فهرست ابتدایی را از سوی حزب اسلامی دریافت کردیم که شامل هشتاد تن است و در وزارت دفاع بیست و دو تا بیست و سه سال پیش کار کرده‌اند.»
 وزارت دفاع ملی استخدام این افسران را وابسته به راهبرد دولت می‌داند.

 دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی، گفت: «برای شامل شدن به حیث سرباز، افسر و بالا از آن اصول وجود دارد، آنان هم افغان استند و می‌توانند شامل این نیروها شوند، به شرط این‌‎که این برابر با این پالیسی باشند.»

نماینده‌گان مجلس در باره استخدام افسران این حزب چنین دیدگاه دارند.

فوزیه کوفی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «حکومت افغانستان باید اینان را خلع سلاح بسازد و سلاح‌های خود را به زمین بگذارند که ما مطمین شویم به واقعیت به یک صلح اجتماعی رسیدیم و اگر می‌خواهند از آنان در تأمین صلح استفاده شود، در صف نیروهای امنیتی اینان را تنظیم کنند.»

بربنیاد قانون اساسی، احزاب سیاسی که در کشور فعالیت می‌کنند، نباید فعالیت‌های نظامی داشته باشند. حزب اسلامی در توافق‌نامه صلح با حکومت افغانستان تعهد کرده است که تشکیل نظامی‌اش را منحل خواهد ساخت. ولی تاکنون شمار دقیق نظامیان این حزب روشن نیست.

حزب اسلامی در تلاش استخدام ۳ هزار و ۵۰۰ تن در نهادهای امنیتی

 این حزب تاکنون فهرست ۳ هزار و ۵۰۰ صاحب منصب وابسته به این حزب را نهایی ساخته است و از این میان نخستین دسته آنان به کمیسیون مشترک اجرایی توافق‌نامه صلح معرفی شده است

Thumbnail

حزب اسلامی گلبدین حکمتیار سه هزار و ۵۰۰ تن را برای استخدام در نهادهای امنیتی فهرست کرده‌است.

شورای سیاسی حزب اسلامی می‌گوید که در مرحله نخست این حزب فهرست ۱۰۰ تن را به کمیسیون مشترک توافق‌نامه صلح معرفی کرده است.

 کریم امین، عضو شورای سیاسی این حزب می‌گوید که بیشتر از پنجاه تن این افسران از سوی حزب اسلامی رتبه‌های دگروالی، برید جنرال و بالاتر از آن را دارند.

 کمیسیون مشترک توافق‌نامه صلح حزب اسلامی می‌گوید که نخستین دسته این افراد شامل هشتاد تن است که برای استخدام در وزارت دفاع ملی معرفی شده‌اند.

بربنیاد توافق‌نامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار، تمامی افراد و فرمانده‌هان واجد شرایط حزب اسلامی افغانستان که علاقه‌مند به کار در نهادهای امنیتی باشند، در این انهادها استخدام می‌شوند.

 امین کریم، عضو شورای سیاسی حزب اسلامی افغانستان، گفت: «نصف صاحب منصبان نظامی که در چوکات صد نفر اول معرفی شده‌اند، دارای رتبه‌های دگروال، برید جنرال و بالاتر از آن استند. خارج از آن

تعداد زیادی از جنرال‌هایی استند که هم از نگاه روند معمولی نظامی صاحب این رتبه شده‌اند و هم به صورت اعزازی از سوی گلبدین حکمتیار در زمانی که صدراعظم کشور بودند، برای شان تفویض شده است.»

 اما کمیسیون اجرایی توافق‌نامه صلح می‌گوید که فهرست نخستین این افراد شامل هشتاد تن است و اکنون پیشینه آنان زیر بررسی قرار دارد.

 حامد فرزان، سخنگوی کمیسیون اجرایی توافق نامه صلح، گفت: «ده روز پیش فهرست ابتدایی را از سوی حزب اسلامی دریافت کردیم که شامل هشتاد تن است و در وزارت دفاع بیست و دو تا بیست و سه سال پیش کار کرده‌اند.»
 وزارت دفاع ملی استخدام این افسران را وابسته به راهبرد دولت می‌داند.

 دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی، گفت: «برای شامل شدن به حیث سرباز، افسر و بالا از آن اصول وجود دارد، آنان هم افغان استند و می‌توانند شامل این نیروها شوند، به شرط این‌‎که این برابر با این پالیسی باشند.»

نماینده‌گان مجلس در باره استخدام افسران این حزب چنین دیدگاه دارند.

فوزیه کوفی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «حکومت افغانستان باید اینان را خلع سلاح بسازد و سلاح‌های خود را به زمین بگذارند که ما مطمین شویم به واقعیت به یک صلح اجتماعی رسیدیم و اگر می‌خواهند از آنان در تأمین صلح استفاده شود، در صف نیروهای امنیتی اینان را تنظیم کنند.»

بربنیاد قانون اساسی، احزاب سیاسی که در کشور فعالیت می‌کنند، نباید فعالیت‌های نظامی داشته باشند. حزب اسلامی در توافق‌نامه صلح با حکومت افغانستان تعهد کرده است که تشکیل نظامی‌اش را منحل خواهد ساخت. ولی تاکنون شمار دقیق نظامیان این حزب روشن نیست.

هم‌رسانی کنید