Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حضور طالبان در دندغوری زنده‎گی را برای مردم دشوار ساخته است

ادامۀ جنگ و حضور فعال طالبان در دند شهاب الدین در حوزۀ پنجم شهر پلخمری، زنده‎گی را برای باشنده‎گان این بخش باچالش رو به‎رو ساخته است.

شماری ازغیرنظامیان در این بخش می‏گویند که شب و روز در میان دود و آتشِ گلوله‎ها زنده‎گی می‎کنند و نبرد میان نیروهای دولتی و طالبان، مانع کار و بار آنان می‎شود.

شریف امیری، خبرنگار طلوع‎نیوز که به این منطقه رفته است می‎گوید دندشهاب الدین درحوزۀ پنجم شهر پلخمری، از دوسال بدینسو در تصرف طالبان است و چند متر دورتر از جادۀ عمومی، آخرین پاسگاه‎های نیروهای دولتی قراردارند و تمامی این بخش‏ها را طالبان به دست دارند، و حتا از این بخش، امنیت شهرپلخمری را به گونۀ جدی تهدید می‎کند.

دند شهاب الدین این روزها برای طالبان به یکی از راهبردی ترین مکان‎ها در پلخمری مبدل شده است و تاهنوز گواه عملیات گستردۀ نیروهای دولتی نبوده است.

عبدالقدیر، پولیس محلی در دندغوری می‎گوید: «حضور طالبان را در همین سرک که روبه‎ روی شما قراردارد مشاهده می‌شود. از همان درخت توت ما پیش‎تر رفته نمی‎توانیم، ما را هدف قرارمی‎دهند. اما وقتی این طرف بیایند، ما هم یگان شلیک برآنان می‏کنیم، آنان (طالبان) درمیان خانه ها استند.»

سید حسن شصت ساله که در دندغوری کشاورز است، می‏گوید که روزانه در میان گلوله‏ها کار می‏کند و ادامۀ این وضعیت، برایش دلگیر شده است.

وی می‌‎افزاید: «این‏جا تیراندازی است و ما کار درست کرده نمی‎توانیم و فرارمی‎کنیم، روزهایی شده است که کار را نیمه تمام گذاشته ایم وفرار کرده ایم.»

با این همه، هیچ مقام امنیتی بغلان حاضر نیست که دربارۀ سرنوشت دند شهاب الدین چیزی بگوید.

اکنون یگانه خواست مردم این است که این بخش‎ها از وجود مخالفان مسلح دولت پاک‎سازی شوند تا مردم آزادانه در این شاهراه رفت و آمد کنند.

حضور طالبان در دندغوری زنده‎گی را برای مردم دشوار ساخته است

مردم محل می‎گویند که طالبان از دند شهاب الدین ساعت‌ها برشاهراه عمومی بغلان- کندز می‎ریزند و ایست‎های بازرسی ایجاد می‎کنند، ادعای که نیروهای دولتی در محل نیز آن را تأیید می‎کنند.

تصویر بندانگشتی

ادامۀ جنگ و حضور فعال طالبان در دند شهاب الدین در حوزۀ پنجم شهر پلخمری، زنده‎گی را برای باشنده‎گان این بخش باچالش رو به‎رو ساخته است.

شماری ازغیرنظامیان در این بخش می‏گویند که شب و روز در میان دود و آتشِ گلوله‎ها زنده‎گی می‎کنند و نبرد میان نیروهای دولتی و طالبان، مانع کار و بار آنان می‎شود.

شریف امیری، خبرنگار طلوع‎نیوز که به این منطقه رفته است می‎گوید دندشهاب الدین درحوزۀ پنجم شهر پلخمری، از دوسال بدینسو در تصرف طالبان است و چند متر دورتر از جادۀ عمومی، آخرین پاسگاه‎های نیروهای دولتی قراردارند و تمامی این بخش‏ها را طالبان به دست دارند، و حتا از این بخش، امنیت شهرپلخمری را به گونۀ جدی تهدید می‎کند.

دند شهاب الدین این روزها برای طالبان به یکی از راهبردی ترین مکان‎ها در پلخمری مبدل شده است و تاهنوز گواه عملیات گستردۀ نیروهای دولتی نبوده است.

عبدالقدیر، پولیس محلی در دندغوری می‎گوید: «حضور طالبان را در همین سرک که روبه‎ روی شما قراردارد مشاهده می‌شود. از همان درخت توت ما پیش‎تر رفته نمی‎توانیم، ما را هدف قرارمی‎دهند. اما وقتی این طرف بیایند، ما هم یگان شلیک برآنان می‏کنیم، آنان (طالبان) درمیان خانه ها استند.»

سید حسن شصت ساله که در دندغوری کشاورز است، می‏گوید که روزانه در میان گلوله‏ها کار می‏کند و ادامۀ این وضعیت، برایش دلگیر شده است.

وی می‌‎افزاید: «این‏جا تیراندازی است و ما کار درست کرده نمی‎توانیم و فرارمی‎کنیم، روزهایی شده است که کار را نیمه تمام گذاشته ایم وفرار کرده ایم.»

با این همه، هیچ مقام امنیتی بغلان حاضر نیست که دربارۀ سرنوشت دند شهاب الدین چیزی بگوید.

اکنون یگانه خواست مردم این است که این بخش‎ها از وجود مخالفان مسلح دولت پاک‎سازی شوند تا مردم آزادانه در این شاهراه رفت و آمد کنند.

هم‌رسانی کنید