تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

حقوق بشر: بیش از ۲۰۰ نوجوان در زندان بگرام زندانی هستند

دیده بان جهانی حقوق بشر روز سه شنبه از زندانی بودن بیش از ۲۰۰ نو جوان افغان در زندان بگرام سخت نگرانی کرده است.

این نهاد گفته است که در حال حاضر بیشتر از ۲۰۰ نو جوان در زندان بگرام زندانی هستند، و نیروهای امریکایی نیز زندانی بودن این کودکان را تائید کرده اند.

در همین حال رییس دیده بان جهانی حقوق بشر گفته است که این موضوع با سازمان ملل نیز در میان گذاشته شده است.

مسؤول دیده بان جهانی حقوق بشر که زندانیان بگرام را از نزدیک دیده است، گفته است که بیش از ۲۰۰ کودک زیر سن هژده سال در این زندان، زندانی هستند.

مسؤول دیده بان جهانی حقوق بشر در افغانستان، هیدر بار گفت:« امریکا پذیرفته است که بیشتر از دوصد کودک در زندان بگرام زندانی هستند و از سوی نیروهای امریکایی بازداشت شده اند، ما در ماۀ مارچ سال گذشته از بگرام دیدار کردیم و نگرانی خود را در این باره ابراز کردیم که کودکان با بزرگان در یک سلول نگهداری می شوند و دیده بان جهانی حقوق بشر در این باره به سازمان ملل متحد نیز شکایت کرده است.»

در حالی که تنش ها میان کابل و واشنگتن در بارۀ سپردن بیش از ۶۰۰ زندانی زندان بگرام به نیرو های امنیتی افغان ادامه دارند، دیده بان جهانی حقوق بشر می گوید که احتمال می رود که در میان این شش صد زندانی نیز کودکان باشند.

هیدر بار گفت:« نمی دانم که چه تعداد کودکان در میان این شش صد زندانی وجود دارند ، اما احتمال دارد که در بین این شش صد زندانی نیز کودکان باشند.»

این نهاد زندانی بودن این کودکان را در زندان بگرام با سازمان ملل متحد نیز در میان گذاشته است، در همین حال بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد در این باره چنین دیدگاهی دارد.

مسؤول بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان، جورجیت گنیون گفت:« ما از این گزارش خبر داریم و تاجایی که مربوط به ما می شود آن را بررسی خواهیم کرد.»

بربنیاد تفاهم نامۀ که میان کابل و واشنگتن امضا شده است قرار بود تمامی مسؤولیت این زندان به حکومت افغانستان سپرده شود اما این ۶۰۰ زندانی تا کنون به حکومت افغانستان سپرده نشده اند.

نظامییان امریکایی علت نه سپردن این زندانیان را ظاهراً خطرناک بودن آنان گفته اند و نیز نگران هستند که این زندانیان آزاد شوند و بار دیگر در برابر نیروهای داخلی و خارجی سازمان بیابند، حکومت و نظامیان امریکایی تاکنون در بارۀ بودن و یا نبودن کودکان در این زندانی چیزی نگفته اند.

حقوق بشر: بیش از ۲۰۰ نوجوان در زندان بگرام زندانی هستند

دیده بان جهانی حقوق بشر روز سه شنبه از زندانی بودن بیش از ۲۰۰ نو جوان افغان در زندان بگرام سخت نگر

Thumbnail

دیده بان جهانی حقوق بشر روز سه شنبه از زندانی بودن بیش از ۲۰۰ نو جوان افغان در زندان بگرام سخت نگرانی کرده است.

این نهاد گفته است که در حال حاضر بیشتر از ۲۰۰ نو جوان در زندان بگرام زندانی هستند، و نیروهای امریکایی نیز زندانی بودن این کودکان را تائید کرده اند.

در همین حال رییس دیده بان جهانی حقوق بشر گفته است که این موضوع با سازمان ملل نیز در میان گذاشته شده است.

مسؤول دیده بان جهانی حقوق بشر که زندانیان بگرام را از نزدیک دیده است، گفته است که بیش از ۲۰۰ کودک زیر سن هژده سال در این زندان، زندانی هستند.

مسؤول دیده بان جهانی حقوق بشر در افغانستان، هیدر بار گفت:« امریکا پذیرفته است که بیشتر از دوصد کودک در زندان بگرام زندانی هستند و از سوی نیروهای امریکایی بازداشت شده اند، ما در ماۀ مارچ سال گذشته از بگرام دیدار کردیم و نگرانی خود را در این باره ابراز کردیم که کودکان با بزرگان در یک سلول نگهداری می شوند و دیده بان جهانی حقوق بشر در این باره به سازمان ملل متحد نیز شکایت کرده است.»

در حالی که تنش ها میان کابل و واشنگتن در بارۀ سپردن بیش از ۶۰۰ زندانی زندان بگرام به نیرو های امنیتی افغان ادامه دارند، دیده بان جهانی حقوق بشر می گوید که احتمال می رود که در میان این شش صد زندانی نیز کودکان باشند.

هیدر بار گفت:« نمی دانم که چه تعداد کودکان در میان این شش صد زندانی وجود دارند ، اما احتمال دارد که در بین این شش صد زندانی نیز کودکان باشند.»

این نهاد زندانی بودن این کودکان را در زندان بگرام با سازمان ملل متحد نیز در میان گذاشته است، در همین حال بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد در این باره چنین دیدگاهی دارد.

مسؤول بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان، جورجیت گنیون گفت:« ما از این گزارش خبر داریم و تاجایی که مربوط به ما می شود آن را بررسی خواهیم کرد.»

بربنیاد تفاهم نامۀ که میان کابل و واشنگتن امضا شده است قرار بود تمامی مسؤولیت این زندان به حکومت افغانستان سپرده شود اما این ۶۰۰ زندانی تا کنون به حکومت افغانستان سپرده نشده اند.

نظامییان امریکایی علت نه سپردن این زندانیان را ظاهراً خطرناک بودن آنان گفته اند و نیز نگران هستند که این زندانیان آزاد شوند و بار دیگر در برابر نیروهای داخلی و خارجی سازمان بیابند، حکومت و نظامیان امریکایی تاکنون در بارۀ بودن و یا نبودن کودکان در این زندانی چیزی نگفته اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره