Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

حمایت شورای رهبری جمعیت از مذاکرات میان غنی و نور

شورای رهبری حزب جمعیت اسلامی افغانستان اعلام کرده است که اعضای این حزب از گفتگوهای اخیر میان رییس‌جمهور اشرف غنی و سرپرست والی بلخ عطا محمد نور به گونۀ کامل حمایت می‌کند.

در خبرنامه‌یی که به همین منظور از سوی جمعیت به نشر رسید، آمده است: « جمعیت اسلامی افغانستان به عنوان یکی از طرف‌های اصلی تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی از آغاز شکل گیری این حکومت تأکید بر اجرایی شدن موافقتنامۀ حکومت وحدت ملی کرده است. موافقتنامه حکومت وحدت ملی برای ثبات وتداوم مردم سالاری در وضعیت امضا شد که در نتیجۀ بحران انتخاباتی سال ۱۳۹۳ نزدیک بود افغانستان دچار بی‌ثباتی بزرگ شود.»

این حزب همچنان از رهبران حکومت وحدت ملی می‌خواهد تا کارهای بیشتری را برای عملی شدن مفاد توافقنامۀ سیاسی روی دست گیرند.

خبرنامه می‌افزاید:«هرچند اقداماتی ناکافی در جهت عملی کردن موافقتنامۀ حکومت وحدت ملی انجام پذیرفته، مانند ایجاد تغییرات در قوانین و کمیسیون‌های انتخاباتی، ولی از جانب دیگر تاهنوز حکومت وحدت ملی نتوانسته زمان برگذاری انتخابات پارلمانی را تعیین کند و برای اجرایی شدن سایر مواد موافقتنامه نیز اقدامات لازم صورت نگرفته است.»

خبرنامه تأکید می‌کند که شورای رهبری حزب جمعیت از گفت‌وگوها میان رییس‌جمهور و سرپرست والی بلخ کاملأ حمایت می‌کند.

خبرنامه در این باره می‌نگارد: «جمعیت اسلامی افغانستان ضمن تأکید مجدد بر اجرایی شدن موافقتنامۀ حکومت وحدت ملی از جانب سران این حکومت، مشارکت و حضور نماینده‌گان همۀ اقشار مردم را در حکومت ملی یکی از اصول این نوع حکومت می‌داند. در همین راستا شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان تأیید می‌نماید که گفت‌وگوهای جناب استاد عطا محمد نور، رییس اجراییه این حزب و (سرپرست) والی بلخ با ریاست‌جمهوری به نمایندگی این حزب و در هماهنگی با شورای رهبری صورت گرفته و این شورا از ادامۀ این گفت‌وگوها نیز حمایت می‌نماید.»

در خبرنامه تأکید شده است که رهبری جمعیت امیدوار است تا نتایج این گفتگوها تا دوماه دیگر با مردم شریک ساخته شود.

در ادامۀ خبرنامه آمده است: « با توجه به این که از آغاز گفت‌وگوها مدتی می‌گذرد و مردم نیز می‌خواهند نتیجۀ این گفت‌وگوها نویدی باشد برای ثبات و تأمین مشارکت بیشتر در حکومت وحدت ملی. شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان انتظار دارد تا این نتایج در دوماه آینده مشخص شود.»

حمایت شورای رهبری جمعیت از مذاکرات میان غنی و نور

این حزب همچنان از رهبران حکومت وحدت ملی می‌خواهد تا کارهای بیشتری را برای عملی شدن مفاد توافقنامۀ سیاسی روی دست گیرند.

Thumbnail

شورای رهبری حزب جمعیت اسلامی افغانستان اعلام کرده است که اعضای این حزب از گفتگوهای اخیر میان رییس‌جمهور اشرف غنی و سرپرست والی بلخ عطا محمد نور به گونۀ کامل حمایت می‌کند.

در خبرنامه‌یی که به همین منظور از سوی جمعیت به نشر رسید، آمده است: « جمعیت اسلامی افغانستان به عنوان یکی از طرف‌های اصلی تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی از آغاز شکل گیری این حکومت تأکید بر اجرایی شدن موافقتنامۀ حکومت وحدت ملی کرده است. موافقتنامه حکومت وحدت ملی برای ثبات وتداوم مردم سالاری در وضعیت امضا شد که در نتیجۀ بحران انتخاباتی سال ۱۳۹۳ نزدیک بود افغانستان دچار بی‌ثباتی بزرگ شود.»

این حزب همچنان از رهبران حکومت وحدت ملی می‌خواهد تا کارهای بیشتری را برای عملی شدن مفاد توافقنامۀ سیاسی روی دست گیرند.

خبرنامه می‌افزاید:«هرچند اقداماتی ناکافی در جهت عملی کردن موافقتنامۀ حکومت وحدت ملی انجام پذیرفته، مانند ایجاد تغییرات در قوانین و کمیسیون‌های انتخاباتی، ولی از جانب دیگر تاهنوز حکومت وحدت ملی نتوانسته زمان برگذاری انتخابات پارلمانی را تعیین کند و برای اجرایی شدن سایر مواد موافقتنامه نیز اقدامات لازم صورت نگرفته است.»

خبرنامه تأکید می‌کند که شورای رهبری حزب جمعیت از گفت‌وگوها میان رییس‌جمهور و سرپرست والی بلخ کاملأ حمایت می‌کند.

خبرنامه در این باره می‌نگارد: «جمعیت اسلامی افغانستان ضمن تأکید مجدد بر اجرایی شدن موافقتنامۀ حکومت وحدت ملی از جانب سران این حکومت، مشارکت و حضور نماینده‌گان همۀ اقشار مردم را در حکومت ملی یکی از اصول این نوع حکومت می‌داند. در همین راستا شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان تأیید می‌نماید که گفت‌وگوهای جناب استاد عطا محمد نور، رییس اجراییه این حزب و (سرپرست) والی بلخ با ریاست‌جمهوری به نمایندگی این حزب و در هماهنگی با شورای رهبری صورت گرفته و این شورا از ادامۀ این گفت‌وگوها نیز حمایت می‌نماید.»

در خبرنامه تأکید شده است که رهبری جمعیت امیدوار است تا نتایج این گفتگوها تا دوماه دیگر با مردم شریک ساخته شود.

در ادامۀ خبرنامه آمده است: « با توجه به این که از آغاز گفت‌وگوها مدتی می‌گذرد و مردم نیز می‌خواهند نتیجۀ این گفت‌وگوها نویدی باشد برای ثبات و تأمین مشارکت بیشتر در حکومت وحدت ملی. شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان انتظار دارد تا این نتایج در دوماه آینده مشخص شود.»

هم‌رسانی کنید