Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حمل سلاح و تیر اندازی "غیرقانونی" پسر یک نمایندۀ مجلس

تصویرهایی که به طلوع نیوز رسیده اند نشان می دهند که پسر یکی از نماینده گان مجلس دست به تیراندازی زده است.

در این تصویرها دیده می شود که پسر حبیب افغان، نماینده کوچی ها در مجلس نماینده گان با چند تفنگ دار دیگر شلیک هوایی می کنند.

وزارت امور داخله و حبیب افغان در این باره چیزی نمی گویند، اما نظامیان پیشین چنین کارها از سوی پسران اعضای مجلس نماینده گان قانون شکنی و شرم آور می دانند.

میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت امور داخله گفت: «همان سلامت و صلابت خانواده گی هرکسی که نتواند اولاد خود را کنترل کند از بین میرود. یعنی به این معنی که او وکیل دیگر خلفی ندارد که منحیث یک شخص صالح در جامعه تقدیم شود.»

شهروندان کشور نیز این کار را انتقاد می‌کنند.

حشمت الله، باشنده کابل بیان داشت: «بچه وکیل که به میله میرود یا در شهر گشت و گذار می کند و شلیک می کند. این عملکرد شان بالاتر از طالب و داعش است.»پ
سلیم، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: «شلیک های هوایی می کند و سبب آزار و اذیت می شوند. این شرم اول برخود وکیل که بچه اش است میباشد و دوم هم بر مقام های دولتی ما وزارت داخله.»

در همین حال، نهاد های جامعه مدنی می گویند که کارهای غیرقانونی از سوی قانون گذاران بیان گر زیرپا ساختن قانون است.

عزیز رفعیی، رییس مجتمع جامعه مدنی افغانستان اظهار داشت: «وقتی قانون گذاران به این احترام نکنند وقتی مجریان قانون به قانون احترام نکنند، در واقعیت امر دیگر چیزی به نام قانون قانوینت نمی تواند در جامعه وجود داشته باشد.»

نزدیکان حبیب افغان می گویند که این تیراندازی به دوره پیروزی رییس جمهور غنی برمیگردد.

پیشتر تصویرهایی که از سوی پسر حبیبه دانش نماینده مردم تخار در مجلس نماینده گان پخش شده اند، نشان می دهند که پسر این عضو مجلس نماینده گان نیز دست به شلیک می زند و با خودش چندین جنگ افزار انتقال می دهد.

حمل سلاح و تیر اندازی "غیرقانونی" پسر یک نمایندۀ مجلس

نزدیکان حبیب افغان می گویند که این تیراندازی به دوره پیروزی رییس جمهور غنی برمیگردد.

تصویر بندانگشتی

تصویرهایی که به طلوع نیوز رسیده اند نشان می دهند که پسر یکی از نماینده گان مجلس دست به تیراندازی زده است.

در این تصویرها دیده می شود که پسر حبیب افغان، نماینده کوچی ها در مجلس نماینده گان با چند تفنگ دار دیگر شلیک هوایی می کنند.

وزارت امور داخله و حبیب افغان در این باره چیزی نمی گویند، اما نظامیان پیشین چنین کارها از سوی پسران اعضای مجلس نماینده گان قانون شکنی و شرم آور می دانند.

میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت امور داخله گفت: «همان سلامت و صلابت خانواده گی هرکسی که نتواند اولاد خود را کنترل کند از بین میرود. یعنی به این معنی که او وکیل دیگر خلفی ندارد که منحیث یک شخص صالح در جامعه تقدیم شود.»

شهروندان کشور نیز این کار را انتقاد می‌کنند.

حشمت الله، باشنده کابل بیان داشت: «بچه وکیل که به میله میرود یا در شهر گشت و گذار می کند و شلیک می کند. این عملکرد شان بالاتر از طالب و داعش است.»پ
سلیم، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: «شلیک های هوایی می کند و سبب آزار و اذیت می شوند. این شرم اول برخود وکیل که بچه اش است میباشد و دوم هم بر مقام های دولتی ما وزارت داخله.»

در همین حال، نهاد های جامعه مدنی می گویند که کارهای غیرقانونی از سوی قانون گذاران بیان گر زیرپا ساختن قانون است.

عزیز رفعیی، رییس مجتمع جامعه مدنی افغانستان اظهار داشت: «وقتی قانون گذاران به این احترام نکنند وقتی مجریان قانون به قانون احترام نکنند، در واقعیت امر دیگر چیزی به نام قانون قانوینت نمی تواند در جامعه وجود داشته باشد.»

نزدیکان حبیب افغان می گویند که این تیراندازی به دوره پیروزی رییس جمهور غنی برمیگردد.

پیشتر تصویرهایی که از سوی پسر حبیبه دانش نماینده مردم تخار در مجلس نماینده گان پخش شده اند، نشان می دهند که پسر این عضو مجلس نماینده گان نیز دست به شلیک می زند و با خودش چندین جنگ افزار انتقال می دهد.

هم‌رسانی کنید