Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حکومت: دو میلیون نهال در سراسر کشور غرس می‌شود

حکومت افغانستان امروز (سه شنبه ۲۰ حوت) می‌گوید که، امسال قرار است که بیش از دو میلیون نهال را برای ایجاد سرسبزی در سراسر کشور غرس کند.

وزیر زراعت می گوید که سالانه در حدود ۴۰ درصد از دو میلیون نهالی که در بخش های گونه گون کشور غرس می‌شوند به علت نبود رسیده و مراقبت می خشکند.
 
 مقام ها می افزایند که جلوگیری از آلوده‌گی هوا، جلوگیری از سرازیر شدن سیلاب‌ها، کمک به آب‌های زیر زمینی، جلوگیری از خشکسالی‌ها، اداره اقلیم و ایجاد فضای سبز از سودمندی‌های نهال شانی به شمار می روند.

نصیر احمد درانی،  وزیر زراعت آبیاری مالداری گفت:« امسال پلان ما بالا تر از دو میلیون نهال در سراسر کشور است که به مردم به طور رایگان توزیع کنیم.»
 
شهرداری  کابل نیز چنین پیکاری را آغاز کرده اند، می‌گویند که این روند  در سراسر افغانستان آغاز شده است.

ذکی سرفراز،  شهر دار کابل در این باره گفت:« تلاش داریم تا سیستم آب یاری را در تمام شهر که قبلن با استفاده از موتر آبیاری می‌شد، سیستم شبکه یی و فواره مبدل کنیم.»

بر بنیاد حکم رییس جمهور روز بیستم ماه حوت، روز ملی نهال شانی نام گذاری شده است.

ایجاد فضای سبز در ده هزار هکتار زمین در دامنه‌های اطراف شهر کابل از برنامه های بزرگ حکومت در چهار سال پسین بوده است.

غرس بیش از سه صد هزار نهال وکشت بیش از ۷۰۰ کیلو گرام تخم علف و درختان جنگلی که در کوه‌های شهرک منشی میرغلام و بخش‌های نزدیک به شمال کابل، بخشی از این برنامه بوده است اما این جا شماری از نهال های که سال های پیش غرس شده اند ظاهرن به علت کم آبی خشکیده اند و یاهم رشد سریع نداشته اند.
 
شاه زمان میوندی،  رییس اداره ملی نگهداری از محیط زیست گفت:« سیستم دیتابیس را فعال کردیم که در آینده از تمام نهال‌ها که در سراسر کشور غرس می‌شوند، نظارت کنیم.»

الیاس نیازی، دانشجوی دانشکده محیط زیست گفت:« نهال‌های که غرس می‌شوند باید مراقبت جدی از ایشان شود که خشک می‌شوند.»

از سوی دیگر، گروهی از جوانان رضا کار محیط زیست  می‌گویند که با شاندن هر نهال زمینه برای نفس کشیدن هوای پاک فراهم می‌شود.

محمد مسعود نصرت،  رضاکار محیط زیست در این باره گفت:« هرخانواده باید خانه، سرک وکوچه نهال بنشانند تا یک افغانستان آباد و سرسبز داشته باشیم.»

خپلواک سلیمان زی، عضو اداره محیط زیست گفت:« همین سرسبزی است که ما می‌توانیم روح و روان انسان‌ها شاد بسازیم و سرسبزی است که هوایی الوده را جذب می‌کند و اکسجن پاک به مردم می دهد.»

کابل از شهرهای خاکی به شمار می‌رود که با بلند شدن گرد و خاک، بر آلوده‌گی هوا افزوده می‌شود، اما یکی از راه‌های موثر مبارزه با آلوده‌گی شاندن نهال و ایجاد ساحه سبز است.

حکومت: دو میلیون نهال در سراسر کشور غرس می‌شود

وزیر زراعت می گوید که سالانه در حدود ۴۰ درصد از دو میلیون نهالی که در بخش های گونه گون کشور غرس می‌شوند به علت نبود رسیده و مراقبت می خشکند.

تصویر بندانگشتی

حکومت افغانستان امروز (سه شنبه ۲۰ حوت) می‌گوید که، امسال قرار است که بیش از دو میلیون نهال را برای ایجاد سرسبزی در سراسر کشور غرس کند.

وزیر زراعت می گوید که سالانه در حدود ۴۰ درصد از دو میلیون نهالی که در بخش های گونه گون کشور غرس می‌شوند به علت نبود رسیده و مراقبت می خشکند.
 
 مقام ها می افزایند که جلوگیری از آلوده‌گی هوا، جلوگیری از سرازیر شدن سیلاب‌ها، کمک به آب‌های زیر زمینی، جلوگیری از خشکسالی‌ها، اداره اقلیم و ایجاد فضای سبز از سودمندی‌های نهال شانی به شمار می روند.

نصیر احمد درانی،  وزیر زراعت آبیاری مالداری گفت:« امسال پلان ما بالا تر از دو میلیون نهال در سراسر کشور است که به مردم به طور رایگان توزیع کنیم.»
 
شهرداری  کابل نیز چنین پیکاری را آغاز کرده اند، می‌گویند که این روند  در سراسر افغانستان آغاز شده است.

ذکی سرفراز،  شهر دار کابل در این باره گفت:« تلاش داریم تا سیستم آب یاری را در تمام شهر که قبلن با استفاده از موتر آبیاری می‌شد، سیستم شبکه یی و فواره مبدل کنیم.»

بر بنیاد حکم رییس جمهور روز بیستم ماه حوت، روز ملی نهال شانی نام گذاری شده است.

ایجاد فضای سبز در ده هزار هکتار زمین در دامنه‌های اطراف شهر کابل از برنامه های بزرگ حکومت در چهار سال پسین بوده است.

غرس بیش از سه صد هزار نهال وکشت بیش از ۷۰۰ کیلو گرام تخم علف و درختان جنگلی که در کوه‌های شهرک منشی میرغلام و بخش‌های نزدیک به شمال کابل، بخشی از این برنامه بوده است اما این جا شماری از نهال های که سال های پیش غرس شده اند ظاهرن به علت کم آبی خشکیده اند و یاهم رشد سریع نداشته اند.
 
شاه زمان میوندی،  رییس اداره ملی نگهداری از محیط زیست گفت:« سیستم دیتابیس را فعال کردیم که در آینده از تمام نهال‌ها که در سراسر کشور غرس می‌شوند، نظارت کنیم.»

الیاس نیازی، دانشجوی دانشکده محیط زیست گفت:« نهال‌های که غرس می‌شوند باید مراقبت جدی از ایشان شود که خشک می‌شوند.»

از سوی دیگر، گروهی از جوانان رضا کار محیط زیست  می‌گویند که با شاندن هر نهال زمینه برای نفس کشیدن هوای پاک فراهم می‌شود.

محمد مسعود نصرت،  رضاکار محیط زیست در این باره گفت:« هرخانواده باید خانه، سرک وکوچه نهال بنشانند تا یک افغانستان آباد و سرسبز داشته باشیم.»

خپلواک سلیمان زی، عضو اداره محیط زیست گفت:« همین سرسبزی است که ما می‌توانیم روح و روان انسان‌ها شاد بسازیم و سرسبزی است که هوایی الوده را جذب می‌کند و اکسجن پاک به مردم می دهد.»

کابل از شهرهای خاکی به شمار می‌رود که با بلند شدن گرد و خاک، بر آلوده‌گی هوا افزوده می‌شود، اما یکی از راه‌های موثر مبارزه با آلوده‌گی شاندن نهال و ایجاد ساحه سبز است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره