تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حکومت روند رهایی زندانیان جنجال برانگیز طالبان را آغاز کرد

حکومت افغانستان روز پنجشنبه با رهایی ۸۰ زندانی طالبان روند رهایی زندانیان جنجال بر انگیز این گروه را که گفته می‌شد یکی از موانع اصلی فراراه گفتگوهای میان افغانان است، آغاز کرد. 

دفتر شورای امنیت ملی در یک توییت گفت که این ۸۰ زندانی از میان ۴۰۰  زندانیانی استند که لویه جرگه مشورتی هفته پیش رهایی آنان را تأیید کرد و رییس جمهور غنی یک روز پس از آن فرمان رهایی آنان را امضا کرد. 

انتظار می رود که پس از تکمیل شدن روند آزادسازی این زندانیان، مذاکرات میان افغان آغاز شوند.

این در حالی است که حکومت از بهر تأخیر در روند رهایی زندانیان انتقاد شده است. 

هرچند حکومت می‌گوید که از جمله چهارصد زندانی طالبان، ۱۵۶تن آنها به اعدام محکوم استند، اکنون طلوع نیوز به سندی دست یافته‌است که نشان می‌دهد تنها در زندان‌های پلچرخی و بگرام ۱۲۴ زندانی محکوم به اعدام طالبان، نگهداری می‌شوند.

در کنار ۱۶۵ زندانی محکوم به اعدام، حکومت می‌گوید ۱۰۵زندانی دیگر طالبان دارای مسایل حق العبدی، ۳۴تن اختطاف گر، ۵۱ زندانی قاچاق بر موادمخدر، ۴۴زندانی آن شامل فهرست سیاه حکومت افغانستان و کشورهای متحد افغانستان اند و شش تن دیگر هم  به جرم‌های اخلاقی زندانی شده‌اند.

حکومت روند رهایی زندانیان جنجال برانگیز طالبان را آغاز کرد

دفتر شورای امنیت ملی می‌گوید که این ۸۰ زندانی از میان ۴۰۰  زندانیانی استند که لویه جرگه مشورتی هفته پیش رهایی آنان را تأیید کرد.

تصویر بندانگشتی

حکومت افغانستان روز پنجشنبه با رهایی ۸۰ زندانی طالبان روند رهایی زندانیان جنجال بر انگیز این گروه را که گفته می‌شد یکی از موانع اصلی فراراه گفتگوهای میان افغانان است، آغاز کرد. 

دفتر شورای امنیت ملی در یک توییت گفت که این ۸۰ زندانی از میان ۴۰۰  زندانیانی استند که لویه جرگه مشورتی هفته پیش رهایی آنان را تأیید کرد و رییس جمهور غنی یک روز پس از آن فرمان رهایی آنان را امضا کرد. 

انتظار می رود که پس از تکمیل شدن روند آزادسازی این زندانیان، مذاکرات میان افغان آغاز شوند.

این در حالی است که حکومت از بهر تأخیر در روند رهایی زندانیان انتقاد شده است. 

هرچند حکومت می‌گوید که از جمله چهارصد زندانی طالبان، ۱۵۶تن آنها به اعدام محکوم استند، اکنون طلوع نیوز به سندی دست یافته‌است که نشان می‌دهد تنها در زندان‌های پلچرخی و بگرام ۱۲۴ زندانی محکوم به اعدام طالبان، نگهداری می‌شوند.

در کنار ۱۶۵ زندانی محکوم به اعدام، حکومت می‌گوید ۱۰۵زندانی دیگر طالبان دارای مسایل حق العبدی، ۳۴تن اختطاف گر، ۵۱ زندانی قاچاق بر موادمخدر، ۴۴زندانی آن شامل فهرست سیاه حکومت افغانستان و کشورهای متحد افغانستان اند و شش تن دیگر هم  به جرم‌های اخلاقی زندانی شده‌اند.

هم‌رسانی کنید