تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حکومت: هیئت شرکت کننده در نشست چین همه‌شمول است

حکومت افغانستان، می‌گوید که شمار اعضای هیئت شرکت کننده در نشست میان افغانان در چین، بسیار معدود است و این هیئت به نماینده‌گی از دولت افغانستان در این نشست شرکت می‌کند.

در حالی که ریاست‌جمهوری، به‌گونۀ رسمی دربارۀ شمار دقیق اعضای این هیئت چیزی نمی‌گوید، اما منابعی در ریاست‌جمهوری، تأیید می‌کنند که شمار اعضای این هیئت میان پانزده تا بیست است و نام‌های شرکت کننده‌گان این نشست با حکومت چین نیز در میان گذاشته شده‌اند.

وحید عمر، مشاور رییس‌جمهورغنی و رییس عمومی ادارۀ ارتباطات عامه و راهبردی ریاست‌جمهوری، اما می‌گوید که این هیئت در نتیجۀ رأی‌زنی‌ها با احزاب و جریان‌های سیاسی ایجاد شده‌است و یک هیئت فراگیر و همه‌شمول است: «یک تعداد بسیار معدود [به نشست چین] می‌رود انشاالله. در محور دولت افغانستان و زیر چتر دولت افغانستان می‌روند و به نماینده‌گی از دولت افغانستان می‌روند، اما همگی در آن دخیل می‌باشند.»

عبدالشکور مطمین، رییس کمیتۀ ملی المپیک در زمان طالبان نیز دربارۀ نشست چین گفت: «امکان دارد که طالبان بخاطر زمینه‌سازی گفت‌وگوهای بعدی با این هیئت گفت‌‎وگو کند. معلوماتی که به دست ما رسیده‌است، هیئت دوازده نفری طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر در این نشست شرکت خواهند کرد.»

حکومت افغانستان، می‎گوید که مانع صلح نیست، اما هشدار می‌دهد که کابل مانع معامله‌های پنهانی و پیچیده در روند صلح افغانستان خواهد شد.

وحید عمر افزود: «مانع یک معاملۀ پیچیده، معاملۀ پنهان بنام صلح طبعأ که هستیم. دوستانی هستند که می‌گویند صلح ضرورت مهم مردم افغانستان است، مهم نیست که به چه شکل صلح می‌شود و باید صلح شود، اما این بحث منطق ندارد.»

با این همه، وزارت خارجۀ چین، از گفت‌وگوهای صلح به رهبری و مالکیت افغانستان پشتیبانی می‌کند.

گینگ شوانگ، سخن‌گوی وزارت خارجه چین در این باره گفت: «از روند صلح و آشتی گسترده و فراگیر که به رهبری و مالکیت افغانان باشد. قاطعانه پشتیبانی می‌کند. ما آمادۀ همکاری با تمامی طرف‌ها برای زمینه‌سازی و کمک به روند صلح و آشتی به شمول گفت‌وگوها و مذاکرات میان افغانان با حرمت‌گزاری به آنان استیم.»

تا اکنون زمان دقیق برگزاری نشست به تعویق افتادۀ میان افغانان در چین روشن نیست و حکومت افغانستان می‌گوید که پس از سپرده شدن فهرست نام‌های شرکت کننده‌گان این نشست به حکومت چین، قرار است که بیجنگ زمان دقیق برگزاری این نشست را همه‌گانی بسازد.

حکومت: هیئت شرکت کننده در نشست چین همه‌شمول است

منابعی در ریاست‌جمهوری، تأیید می‌کنند که شمار اعضای هیئت حکومت برای شرکت در نشست چین، میان پانزده تا بیست است.

تصویر بندانگشتی

حکومت افغانستان، می‌گوید که شمار اعضای هیئت شرکت کننده در نشست میان افغانان در چین، بسیار معدود است و این هیئت به نماینده‌گی از دولت افغانستان در این نشست شرکت می‌کند.

در حالی که ریاست‌جمهوری، به‌گونۀ رسمی دربارۀ شمار دقیق اعضای این هیئت چیزی نمی‌گوید، اما منابعی در ریاست‌جمهوری، تأیید می‌کنند که شمار اعضای این هیئت میان پانزده تا بیست است و نام‌های شرکت کننده‌گان این نشست با حکومت چین نیز در میان گذاشته شده‌اند.

وحید عمر، مشاور رییس‌جمهورغنی و رییس عمومی ادارۀ ارتباطات عامه و راهبردی ریاست‌جمهوری، اما می‌گوید که این هیئت در نتیجۀ رأی‌زنی‌ها با احزاب و جریان‌های سیاسی ایجاد شده‌است و یک هیئت فراگیر و همه‌شمول است: «یک تعداد بسیار معدود [به نشست چین] می‌رود انشاالله. در محور دولت افغانستان و زیر چتر دولت افغانستان می‌روند و به نماینده‌گی از دولت افغانستان می‌روند، اما همگی در آن دخیل می‌باشند.»

عبدالشکور مطمین، رییس کمیتۀ ملی المپیک در زمان طالبان نیز دربارۀ نشست چین گفت: «امکان دارد که طالبان بخاطر زمینه‌سازی گفت‌وگوهای بعدی با این هیئت گفت‌‎وگو کند. معلوماتی که به دست ما رسیده‌است، هیئت دوازده نفری طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر در این نشست شرکت خواهند کرد.»

حکومت افغانستان، می‎گوید که مانع صلح نیست، اما هشدار می‌دهد که کابل مانع معامله‌های پنهانی و پیچیده در روند صلح افغانستان خواهد شد.

وحید عمر افزود: «مانع یک معاملۀ پیچیده، معاملۀ پنهان بنام صلح طبعأ که هستیم. دوستانی هستند که می‌گویند صلح ضرورت مهم مردم افغانستان است، مهم نیست که به چه شکل صلح می‌شود و باید صلح شود، اما این بحث منطق ندارد.»

با این همه، وزارت خارجۀ چین، از گفت‌وگوهای صلح به رهبری و مالکیت افغانستان پشتیبانی می‌کند.

گینگ شوانگ، سخن‌گوی وزارت خارجه چین در این باره گفت: «از روند صلح و آشتی گسترده و فراگیر که به رهبری و مالکیت افغانان باشد. قاطعانه پشتیبانی می‌کند. ما آمادۀ همکاری با تمامی طرف‌ها برای زمینه‌سازی و کمک به روند صلح و آشتی به شمول گفت‌وگوها و مذاکرات میان افغانان با حرمت‌گزاری به آنان استیم.»

تا اکنون زمان دقیق برگزاری نشست به تعویق افتادۀ میان افغانان در چین روشن نیست و حکومت افغانستان می‌گوید که پس از سپرده شدن فهرست نام‌های شرکت کننده‌گان این نشست به حکومت چین، قرار است که بیجنگ زمان دقیق برگزاری این نشست را همه‌گانی بسازد.

هم‌رسانی کنید