Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

"حکومت از پنج‌هزار زندانی طالبان ۵۹۷ تن آنان را آزاد نمی‌کند"

ادارۀ تنظیم امور زندان‌ها می‌گوید که از میان پنج‌هزار زندانی طالبان که قرار بود بربنیاد توافق صلح امریکا و طالبان رها شوند، حکومت افغانستان ۵۹۷ تن از این زندانیان را رها نخواهد کرد.

احمد راشد طوطاخیل، رییس این اداره می‌گوید در فهرستی‌که طالبان برای رهایی زندانیان شان به حکومت افغانستان سپرده‌ااند، نام‌هایی دیده می‌شوند که به جرم‌های جنایی و جرم‌های اخلاقی زندانی شده‌اند.

آقای طوطاخیل در این باره افزود: «قاتلینی‌که مسئلۀ حق‌العبدی است در لیست شان [طالبان] است و دولت افغانستان مقاومت کرده‌است که این مسئلۀ حق‌العبدی است و قانون اجازه نمی‌دهد. اعدامی‌ها و حتا مسایل جرایم اخلاقی، تجاوزهای جنسی را هم به‌عنوان طالب گفته‌اند که برای ما تسلیم کنید.»

بربنیاد توافق‌نامۀ صلح امریکا با طالبان، حکومت افغانستان باید تا پنج‌هزاز زندانی طالبان را آزاد کند و طالبان هم یک‌هزار سرباز دولتی را که دربند دارند، باید رها کنند.

حکومت افغانستان می‌گوید که تااکنون ۴۰۱۵زندانی طالب را رها کرده‌است و قرار است که بربنیاد گفته‌های رییس‌جمهور روند رهایی زندانیان گروه طالبان در این هفته هم ادامه یابد.

گروه طالبان نیز تاکنون بیش از ۵۰۰ نیروی دولتی را که در بند داشتند رها کرده اند. گروه طالبان گفته‌ها دربارۀ شامل بودن نام‌های مجرمان جنایی و اخلاقی در فهرست شان را رد می‌کنند و می‌گویند که در این فهرست نام‌های اعضای طالبانی استند که به اتهام طالب بودن بازداشت شده‌اند.

ادارۀ تنظیم امور زندان‌ها این احتمال را رد نمی‌کند که در میان آزادشده‌گان گروۀ طالبان افراد مهم و خطرناک این گروه هم بوده‌اند.

عبدالله قرلق، معاون جنبش ملی افغانستان نیز بیان داشت: «بربنیاد توافق‌نامۀ سیاسی شرط رهایی پنج‌هزار زندانی است و گفته نشده‌است که احمد و یا محمود رها شود. باید برای طالب تنها رهایی اسیران شان مهم باشد نه افراد مشخص.»

با این همه کمیسیون مستقل حقوق‌‎بشر از حکومت افغانستان می‌خواهد که در روند رهایی زندانیان طالبان موضوع حق‌العبدی و مرتکبین جنایت‌های جنگی را باید در نظر بگیرد.

ذبیح‌الله فرهنگ، رییس نشرات و رسانه‌های کمیسیون مستقل حقوق‌‌بشر اظهار داشت: «در شناسایی بندی‌ها بعضی از نگرانی‌هایی است که ما از طالبان، حکومت و امریکا می‌خواهیم که باید پاسخ بگویند تا اطمینان حاصل شود.»

"حکومت از پنج‌هزار زندانی طالبان ۵۹۷ تن آنان را آزاد نمی‌کند"

بربنیاد توافق‌نامۀ صلح امریکا با طالبان، حکومت افغانستان باید تا پنج‌هزاز زندانی طالبان را آزاد کند و طالبان هم یک‌هزار سرباز دولتی را که دربند دارند، باید رها کنند.

تصویر بندانگشتی

ادارۀ تنظیم امور زندان‌ها می‌گوید که از میان پنج‌هزار زندانی طالبان که قرار بود بربنیاد توافق صلح امریکا و طالبان رها شوند، حکومت افغانستان ۵۹۷ تن از این زندانیان را رها نخواهد کرد.

احمد راشد طوطاخیل، رییس این اداره می‌گوید در فهرستی‌که طالبان برای رهایی زندانیان شان به حکومت افغانستان سپرده‌ااند، نام‌هایی دیده می‌شوند که به جرم‌های جنایی و جرم‌های اخلاقی زندانی شده‌اند.

آقای طوطاخیل در این باره افزود: «قاتلینی‌که مسئلۀ حق‌العبدی است در لیست شان [طالبان] است و دولت افغانستان مقاومت کرده‌است که این مسئلۀ حق‌العبدی است و قانون اجازه نمی‌دهد. اعدامی‌ها و حتا مسایل جرایم اخلاقی، تجاوزهای جنسی را هم به‌عنوان طالب گفته‌اند که برای ما تسلیم کنید.»

بربنیاد توافق‌نامۀ صلح امریکا با طالبان، حکومت افغانستان باید تا پنج‌هزاز زندانی طالبان را آزاد کند و طالبان هم یک‌هزار سرباز دولتی را که دربند دارند، باید رها کنند.

حکومت افغانستان می‌گوید که تااکنون ۴۰۱۵زندانی طالب را رها کرده‌است و قرار است که بربنیاد گفته‌های رییس‌جمهور روند رهایی زندانیان گروه طالبان در این هفته هم ادامه یابد.

گروه طالبان نیز تاکنون بیش از ۵۰۰ نیروی دولتی را که در بند داشتند رها کرده اند. گروه طالبان گفته‌ها دربارۀ شامل بودن نام‌های مجرمان جنایی و اخلاقی در فهرست شان را رد می‌کنند و می‌گویند که در این فهرست نام‌های اعضای طالبانی استند که به اتهام طالب بودن بازداشت شده‌اند.

ادارۀ تنظیم امور زندان‌ها این احتمال را رد نمی‌کند که در میان آزادشده‌گان گروۀ طالبان افراد مهم و خطرناک این گروه هم بوده‌اند.

عبدالله قرلق، معاون جنبش ملی افغانستان نیز بیان داشت: «بربنیاد توافق‌نامۀ سیاسی شرط رهایی پنج‌هزار زندانی است و گفته نشده‌است که احمد و یا محمود رها شود. باید برای طالب تنها رهایی اسیران شان مهم باشد نه افراد مشخص.»

با این همه کمیسیون مستقل حقوق‌‎بشر از حکومت افغانستان می‌خواهد که در روند رهایی زندانیان طالبان موضوع حق‌العبدی و مرتکبین جنایت‌های جنگی را باید در نظر بگیرد.

ذبیح‌الله فرهنگ، رییس نشرات و رسانه‌های کمیسیون مستقل حقوق‌‌بشر اظهار داشت: «در شناسایی بندی‌ها بعضی از نگرانی‌هایی است که ما از طالبان، حکومت و امریکا می‌خواهیم که باید پاسخ بگویند تا اطمینان حاصل شود.»

هم‌رسانی کنید