تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

خالد: برای صلح آماده‌ایم، ولی از کشور دفاع خواهیم کرد

اسدالله خالد، نامزد وزیر دفاع ملی  نبرد نیروهای امنیتی را در برابر هراس افگنان جهاد در برابر تاریکی و جهالت میداند.

آقای خالد در مراسم فراغت بیش از یک هزار تن از نیروهای ویژۀ ارتش در کابل می‌گوید که  نیروهای دولتی آمادۀ هر گونه نبرد در برابر گروه‌های هراس افگن استند،اما به گفتۀ او  اگر طالبان به صلح واقعی رو بیاورند حکومت نیز آماده صلح است.

 در همین حال، فرماندۀ قول اردوی عملیات‌های ویژه ارتش از تأمین امنیت روز انتخابات به مردم اطمینان میدهد.

محمد رضا، بریدمن نیروهای ویژۀ گفت:« از نوامیس ملی، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی واستقلال کشور دفاع خواهیم کرد.»

 خالد نامزد وزیر وزارت دفاع ملی می‌گوید که نقش این نیروها درجنگ با هراس افگنی برجسته است.

خالد، نامزد وزیر وزارت دفاع ملی گفت:« از نام مقدس جهاد استفاده می کنند از نام مقدس دین استفاده می کنند ولی جهاد حراست، پیره داری از خاک و مملکت را که پیش تر استاد گفت هر سنگش به خون پدر و اجدادت رنگ است وامروز این مسوولیت توست که از این دفاع بکنی.»

فرمانده قول اردوی عملیات های ویژه ارتش به شهروندان کشور اطمینان میدهد که با تمام توان در برابر هراس افگنان ایستاده گی می کنند و نمی گذارند که هراس افگنان روند انتخابات را مختل سازند.

محمد فرید احمدی، فرمانده  قول اردوی عملیات های ویژه گفت:« بی طرفی کامل را حفظ می کنیم ازقانون اساسی افغانستان پاسداری می کنیم تمام احضارات و اماده گی های خود را بخاطر تامین امنیت انتخابات تکمیل کردیم و آماده استیم.»

این نیروها که چهارده هفته آموزش‌های ویژه دیده‌اند می‌گویند که  برای دفاع از کشور در هرولایتی آماده اجراییه وظیفه استند.

خالد: برای صلح آماده‌ایم، ولی از کشور دفاع خواهیم کرد

 در همین حال، فرماندۀ قول اردوی عملیات‌های ویژه ارتش از تأمین امنیت روز انتخابات به مردم اطمینان میدهد.

Thumbnail

اسدالله خالد، نامزد وزیر دفاع ملی  نبرد نیروهای امنیتی را در برابر هراس افگنان جهاد در برابر تاریکی و جهالت میداند.

آقای خالد در مراسم فراغت بیش از یک هزار تن از نیروهای ویژۀ ارتش در کابل می‌گوید که  نیروهای دولتی آمادۀ هر گونه نبرد در برابر گروه‌های هراس افگن استند،اما به گفتۀ او  اگر طالبان به صلح واقعی رو بیاورند حکومت نیز آماده صلح است.

 در همین حال، فرماندۀ قول اردوی عملیات‌های ویژه ارتش از تأمین امنیت روز انتخابات به مردم اطمینان میدهد.

محمد رضا، بریدمن نیروهای ویژۀ گفت:« از نوامیس ملی، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی واستقلال کشور دفاع خواهیم کرد.»

 خالد نامزد وزیر وزارت دفاع ملی می‌گوید که نقش این نیروها درجنگ با هراس افگنی برجسته است.

خالد، نامزد وزیر وزارت دفاع ملی گفت:« از نام مقدس جهاد استفاده می کنند از نام مقدس دین استفاده می کنند ولی جهاد حراست، پیره داری از خاک و مملکت را که پیش تر استاد گفت هر سنگش به خون پدر و اجدادت رنگ است وامروز این مسوولیت توست که از این دفاع بکنی.»

فرمانده قول اردوی عملیات های ویژه ارتش به شهروندان کشور اطمینان میدهد که با تمام توان در برابر هراس افگنان ایستاده گی می کنند و نمی گذارند که هراس افگنان روند انتخابات را مختل سازند.

محمد فرید احمدی، فرمانده  قول اردوی عملیات های ویژه گفت:« بی طرفی کامل را حفظ می کنیم ازقانون اساسی افغانستان پاسداری می کنیم تمام احضارات و اماده گی های خود را بخاطر تامین امنیت انتخابات تکمیل کردیم و آماده استیم.»

این نیروها که چهارده هفته آموزش‌های ویژه دیده‌اند می‌گویند که  برای دفاع از کشور در هرولایتی آماده اجراییه وظیفه استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره