تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

خبرنگار افغان یکی از قهرمانان اطلاع رسانی شناخته شد

سازمان گزارشگزان یدون مرز انیسه شهید خبرنگار طلوع نیوز را یکی ازسی قهرمان اطلاع رسانی شناخت.

این سازمان جهانی مدافع خبرنگاران ورسانه ها ،نام های انیسه شهید، خبرنگار طلوع نیوز، و آژانس خبررسانی پژواک را از افغانستان  از بهر گزارش دهی شجاعانه در سایه تهدید ویروس کرونا، در میان سی تن از "قهرمانان اطلاع رسانی" درجهان جا داده است.

گزارش گران بدون مرز با شاره به بحران برخاسته از ویروس کرونا می گوید که هر بحرانی قهرمانان خودش را تولید می کند و ازهمین رو در سراسر جهان روزنامه نگاران ، و رسانه هایی وجود دارند که بر موانع اطلاعاتی غلبه نموده اند و درباره ویروس کرونا به مردم اطلاع رسانی کرده اند.

خبرنگار افغان یکی از قهرمانان اطلاع رسانی شناخته شد

گزارشگران بدون مرز با شاره به بحران برخاسته از ویروس کرونا می گوید که هر بحرانی قهرمانان خودش را تولید می کند

Thumbnail

سازمان گزارشگزان یدون مرز انیسه شهید خبرنگار طلوع نیوز را یکی ازسی قهرمان اطلاع رسانی شناخت.

این سازمان جهانی مدافع خبرنگاران ورسانه ها ،نام های انیسه شهید، خبرنگار طلوع نیوز، و آژانس خبررسانی پژواک را از افغانستان  از بهر گزارش دهی شجاعانه در سایه تهدید ویروس کرونا، در میان سی تن از "قهرمانان اطلاع رسانی" درجهان جا داده است.

گزارش گران بدون مرز با شاره به بحران برخاسته از ویروس کرونا می گوید که هر بحرانی قهرمانان خودش را تولید می کند و ازهمین رو در سراسر جهان روزنامه نگاران ، و رسانه هایی وجود دارند که بر موانع اطلاعاتی غلبه نموده اند و درباره ویروس کرونا به مردم اطلاع رسانی کرده اند.

هم‌رسانی کنید