Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

'خبرنگار رادیو سلام وطن‌دار از یک‌ماه بدینسو دربند امنیت ملی است'

دفتر کمیتۀ مصونیت خبرنگاران در ولایت خوست می‌‌گوید که رحیم سنکدر، خبرنگار رادیو «سلام وط‌‌ن‌دار» در این ولایت، از یک ماه بدینسو در بند امنیت ملی به‌سر می‌برد.

مسؤولان دفتر کمیتۀ مصونیت خبرنگاران در خوست به‌ این باور استند که رحیم سکندر، در پیوند با فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی از سوی امنیت ملی بازداشت شده‌است.

سیف‌الله حیات، مسؤول دفتر کمیتۀ مصونیت خبرنگاران در خوست گفت: «رحیم سکندر خبرنگار رادیو سلام وطن‌دار به‌خاطر فعالیت در فسبوک از سوی امنیت ملی بازداشت شده‌است. خواست ما این است که موضوع سکندر را در چوکات کمیسیون تخطی رسانه‌ها تعقیب کنند.»

خانوادۀ رحیم سکندر نیز شکایت دارد که روشن نیست چرا این خبرنگار از سوی امنیت ملی در این ولایت بازداشت شده‌است.

شمال گُل، مادر رحیم سکندر بیان داشت: «چه گناهی کرده‌است؟ به چه جرمی بازداشت شده‌است؟ جرم سکندر معلوم نیست.»

صدیق‌الله، برادر رحیم سکندر نیز افزود: «سکندر گناهی نکرده‌است... چند طفل از او بی سرپرست استند. این چگونه حکومت است که مردم را بی‌گناه بازداشت می‌کند.»

مسؤولان رادیو سلام وطن‌دار نیز خواهان پاسخ‌دهی امنیت ملی دربارۀ چگونه‌گی بازداشت این خبرنگار استند.

شاه‌حسین رسولی، مسؤول بخش خبر سلام وطن‌دار اظهار داشت: «پاسخ بدهند برای ما که برخورد شان براساس فعالیت‌های آقای سکندر در شبکه‌های اجتماعی بوده؟ که این غیرمعقول است... و اگر نبوده باز هم باید پاسخ‌گو باشند که دلیلی بازداشت یک خبرنگار – در شرایطی که ما زنده‌گی می‌کنم و موضوع بعضی ارزش‌ها مطرح است – به‌کجا می‌انجامد.»

رحیم سکندر، افزون بر کارهای خبرنگاری، در شبکه‌های اجتماعی نیز بسیار فعال شناخته می‌شود. از وی هم‌چون منتقد حکومت در این شبکه‌ها نیز نام برده شده‌است.

اما یک منبع در امنیت ملی می‌گوید که سنکدر به «جرم تبلیغ علیه نظام، بی حرمتی به شخصیت‌های حکمی بنابر مادۀ ۲۴۳، ۲۵۱ و ۳۵۸قانون جزا بازداشت شده‌است و پروندۀ او در سارنوالی است.» این منبع می‌افزاید که این خبرنگار پیش از آنکه بازداشت شود «سه بار توصیه شده بود و اما بار چهارم بازداشت شد.»

'خبرنگار رادیو سلام وطن‌دار از یک‌ماه بدینسو دربند امنیت ملی است'

خانوادۀ رحیم سکندر نیز شکایت دارد که روشن نیست چرا این خبرنگار از سوی امنیت ملی در این ولایت بازداشت شده‌است.

تصویر بندانگشتی

دفتر کمیتۀ مصونیت خبرنگاران در ولایت خوست می‌‌گوید که رحیم سنکدر، خبرنگار رادیو «سلام وط‌‌ن‌دار» در این ولایت، از یک ماه بدینسو در بند امنیت ملی به‌سر می‌برد.

مسؤولان دفتر کمیتۀ مصونیت خبرنگاران در خوست به‌ این باور استند که رحیم سکندر، در پیوند با فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی از سوی امنیت ملی بازداشت شده‌است.

سیف‌الله حیات، مسؤول دفتر کمیتۀ مصونیت خبرنگاران در خوست گفت: «رحیم سکندر خبرنگار رادیو سلام وطن‌دار به‌خاطر فعالیت در فسبوک از سوی امنیت ملی بازداشت شده‌است. خواست ما این است که موضوع سکندر را در چوکات کمیسیون تخطی رسانه‌ها تعقیب کنند.»

خانوادۀ رحیم سکندر نیز شکایت دارد که روشن نیست چرا این خبرنگار از سوی امنیت ملی در این ولایت بازداشت شده‌است.

شمال گُل، مادر رحیم سکندر بیان داشت: «چه گناهی کرده‌است؟ به چه جرمی بازداشت شده‌است؟ جرم سکندر معلوم نیست.»

صدیق‌الله، برادر رحیم سکندر نیز افزود: «سکندر گناهی نکرده‌است... چند طفل از او بی سرپرست استند. این چگونه حکومت است که مردم را بی‌گناه بازداشت می‌کند.»

مسؤولان رادیو سلام وطن‌دار نیز خواهان پاسخ‌دهی امنیت ملی دربارۀ چگونه‌گی بازداشت این خبرنگار استند.

شاه‌حسین رسولی، مسؤول بخش خبر سلام وطن‌دار اظهار داشت: «پاسخ بدهند برای ما که برخورد شان براساس فعالیت‌های آقای سکندر در شبکه‌های اجتماعی بوده؟ که این غیرمعقول است... و اگر نبوده باز هم باید پاسخ‌گو باشند که دلیلی بازداشت یک خبرنگار – در شرایطی که ما زنده‌گی می‌کنم و موضوع بعضی ارزش‌ها مطرح است – به‌کجا می‌انجامد.»

رحیم سکندر، افزون بر کارهای خبرنگاری، در شبکه‌های اجتماعی نیز بسیار فعال شناخته می‌شود. از وی هم‌چون منتقد حکومت در این شبکه‌ها نیز نام برده شده‌است.

اما یک منبع در امنیت ملی می‌گوید که سنکدر به «جرم تبلیغ علیه نظام، بی حرمتی به شخصیت‌های حکمی بنابر مادۀ ۲۴۳، ۲۵۱ و ۳۵۸قانون جزا بازداشت شده‌است و پروندۀ او در سارنوالی است.» این منبع می‌افزاید که این خبرنگار پیش از آنکه بازداشت شود «سه بار توصیه شده بود و اما بار چهارم بازداشت شد.»

هم‌رسانی کنید