تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

خشم نماینده‌گان از ادامۀ کار سرپرست وزیران

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که ادامه کار سرپرست وزیران سبب بی‌بند و باری‌ها و افزایش فساد اداری در نهادهای دولتی شده است.

اعضای مجلس نماینده‌گان تأخیر در معرفی نامزد وزیران را قانونی شکنی از سوی حکومت می‌دانند و ادامه کار سرپرست وزیران را زیان‌ بار می‌گویند.

رئیس جمهورغنی پیش از نوروز در دیدار با هیئت اداری مجلس نماینده‌گان تعهد کرده بود که در نخستین هفته ماه حمل، چند نامزد وزیر را به مجلس نماینده‌گان معرفی می‌کند، اما اکنون این تعهد شکنی رئیس جمهور خشم شماری از نماینده‌گان را برانگیخته است.

نظیفه ذکی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «ادامه کار سرپرست‌ها سبب شده است که به کارهای مردم رسیده‌گی نشود و بی‌بندو باری‌ها در وزارت‌ها بیشتر شود.»

فاطمه عزیز، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «در وزارت‌های معارف و تحصیلات عالی که سرپرست وزیر دارند، وقتی‌که برای حل مشکلات مردم مراجعه می‌کنیم، کسی توجه نمی‌کند، چون وزیران سلب صلاحیت شده‌اند و معین صلاحیت ندارد.»

اما معاون دوم رئیس جمهور بار دیگر می‌گوید که حکومت به زودی چند نامزد وزیر را به مجلس  نماینده‌گان معرفی خواهد کرد.

محمد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور، گفت: «در کنار نامزد وزارت معادن، حکومت در روزهای آینده چند نامزد وزیر دیگر را نیز به مجلس نماینده‌گان معرفی خواهد کرد، امید داریم که شورای ملی، حکومت را در دادن رای اعتماد به این نامزدان، کمک کند.»

شماری دیگری از نماینده‌گان ادعا می‌کنند که مدیریت وزارت‌ها از سوی سرپرست وزیران، سبب افزایش خودسری‌ها و نیز افزایش فساد اداری در این نهادها شده است.

محمد اخلاقی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «وقتی‌که جوانان برای گرفتن فورم به وزارت‌ها مراجعه می‌کنند، برای شان گفته می‌شود که اگر با کسی شناخت ندارین، در فکر این کار نباشید و این مسأله به فرهنگ مبدل شده است.»

به نظر می‌رسد که شورای ملی نیز در کار پایان دادن به سرپرستی در نهادهای دولتی ناتوان است.

محمد نذیراحمدزی، معاون دوم مجلس نماینده‌گان، گفت: «کمیسیون‌های تحصیلات عالی و معارف مجلس نماینده‌گان این مسأله را بررسی کنند و گزارش شان را به جلسه عمومی ارایه کنند.»

وزارت‌های معادن، اطلاعات و فرهنگ و سرحدات و اقوام قبایل، از چندین ماه از سوی سرپرست وزیران اداره می‌شوند.

درکنار این مجلس نماینده‌گان چهار ماه پیش هفت وزیر دیگر را به علت مصرف نکردن بودجه توسعه‌یی وزارت‌های شان سلب صلاحیت کرد و این وزیران تاکنون به حیث سرپرست به کارشان ادامه می‌دهند.

افغانستان

خشم نماینده‌گان از ادامۀ کار سرپرست وزیران

اعضای مجلس نماینده‌گان تأخیر در معرفی نامزد وزیران را قانونی شکنی از سوی حکومت می‌دانند و ادامه کار سرپرست وزیران را زیان‌ بار می‌گویند

Thumbnail

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که ادامه کار سرپرست وزیران سبب بی‌بند و باری‌ها و افزایش فساد اداری در نهادهای دولتی شده است.

اعضای مجلس نماینده‌گان تأخیر در معرفی نامزد وزیران را قانونی شکنی از سوی حکومت می‌دانند و ادامه کار سرپرست وزیران را زیان‌ بار می‌گویند.

رئیس جمهورغنی پیش از نوروز در دیدار با هیئت اداری مجلس نماینده‌گان تعهد کرده بود که در نخستین هفته ماه حمل، چند نامزد وزیر را به مجلس نماینده‌گان معرفی می‌کند، اما اکنون این تعهد شکنی رئیس جمهور خشم شماری از نماینده‌گان را برانگیخته است.

نظیفه ذکی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «ادامه کار سرپرست‌ها سبب شده است که به کارهای مردم رسیده‌گی نشود و بی‌بندو باری‌ها در وزارت‌ها بیشتر شود.»

فاطمه عزیز، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «در وزارت‌های معارف و تحصیلات عالی که سرپرست وزیر دارند، وقتی‌که برای حل مشکلات مردم مراجعه می‌کنیم، کسی توجه نمی‌کند، چون وزیران سلب صلاحیت شده‌اند و معین صلاحیت ندارد.»

اما معاون دوم رئیس جمهور بار دیگر می‌گوید که حکومت به زودی چند نامزد وزیر را به مجلس  نماینده‌گان معرفی خواهد کرد.

محمد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور، گفت: «در کنار نامزد وزارت معادن، حکومت در روزهای آینده چند نامزد وزیر دیگر را نیز به مجلس نماینده‌گان معرفی خواهد کرد، امید داریم که شورای ملی، حکومت را در دادن رای اعتماد به این نامزدان، کمک کند.»

شماری دیگری از نماینده‌گان ادعا می‌کنند که مدیریت وزارت‌ها از سوی سرپرست وزیران، سبب افزایش خودسری‌ها و نیز افزایش فساد اداری در این نهادها شده است.

محمد اخلاقی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «وقتی‌که جوانان برای گرفتن فورم به وزارت‌ها مراجعه می‌کنند، برای شان گفته می‌شود که اگر با کسی شناخت ندارین، در فکر این کار نباشید و این مسأله به فرهنگ مبدل شده است.»

به نظر می‌رسد که شورای ملی نیز در کار پایان دادن به سرپرستی در نهادهای دولتی ناتوان است.

محمد نذیراحمدزی، معاون دوم مجلس نماینده‌گان، گفت: «کمیسیون‌های تحصیلات عالی و معارف مجلس نماینده‌گان این مسأله را بررسی کنند و گزارش شان را به جلسه عمومی ارایه کنند.»

وزارت‌های معادن، اطلاعات و فرهنگ و سرحدات و اقوام قبایل، از چندین ماه از سوی سرپرست وزیران اداره می‌شوند.

درکنار این مجلس نماینده‌گان چهار ماه پیش هفت وزیر دیگر را به علت مصرف نکردن بودجه توسعه‌یی وزارت‌های شان سلب صلاحیت کرد و این وزیران تاکنون به حیث سرپرست به کارشان ادامه می‌دهند.

هم‌رسانی کنید