Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

خلیل‌زاد: واشنگتن در اصول با طالبان به توافق رسیده است

زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان می‌گوید که واشنگتن در اصول با طالبان به توافق رسیده است.

آقای خلیل‌زاد دریک گفتگوی ویژه با طلوع نیوز می‌گوید که بربنیاد این توافق در حدود پنج هزار نیروی امریکایی در مرحله نخست از پنج پایگاه بیرون خواهند شد.

خلیل‌زاد می‌افزاید که بربنیاد این توافق در گام نخست خشونت‌ها درولایت‌های پروان وکابل کاهش خواهند یافت.

فرستاده ویژه ایالات متحده تاکید می ورزد که برگشت امارت اسلامی با زور خط سرخ است.

آقای خلیل‌زاد می‌گوید که رییس‌جمهور ترمپ در باره این که این توافق درکجا ودرکدام سطح ازسوی نماینده‌گان دوطرف امضا شود تصمیم خواهد گرفت.

خلیل‌زاد گفت:«در پرنسیپ بلی رسیدیم روی کاغذ، خلاص شده کاغذ بسته شده، طبعن تا رییس‌جمهور امریکا با آن موافقه نکند نهایی نیست ما درآن مرحله قرار داریم.»

آقای خلیل‌زاد می‌افزاید که بربنیاد توافق صلح امریکا با طالبان، ازمیان چهارده هزار نظامی امریکایی پنج هزار درمرحله نخست ازپنج پایگاه درافغانستان بیرون خواهند شد و طالبان خشونت‌ها را درگام نخست در ولایت‌های کابل وپروان کاهش خواهند داد.

خلیل زاد در این باره بیان داشت:«اگر شرایط قسمی که در موافقت نامه است همان گونه پیش برود، در ۱۳۵ روز در پنج پایگاه فعلی که ما استیم انجا را ترک می کنیم.»
 
این دیپلومات بلند پایه امریکایی برگفتگوها میان افغانان تاکید می ورزد اما می‌گوید که برگشت امارت اسلامی با زور پذیرفتنی  نیست.

خلیل‌زاد گفت:«اگر کوشش شود که نظریات یک طرف به زور بر دیگران قبولانده شود، نتیجه اش جنگ خواهد بود.»

خلیل زاد پس ازآن که روز یک شنبه به کابل آمد به گونه جداگانه با رییس‌جمهور و رییس اجراییه دیدار داشت و به روز دو شنبه با هر دو رهبر حکومت وحدت ملی در یک نشست گفت گو کرد.

ریاست‌جمهوری می‌گوید که خلیل‌زاد پیش نویس توافق صلح امریکا را با طالبان به رییس‌جمهور نشان داده است.

صدیق  صدیقی- سخنگوی رییس جمهور گفت:«رییس‌جمهور با درنظرداشت منافع مردم افغانستان روی این موافقت نامه مطالعه و بحث خواهند کرد.»

امید  میثم- معاون  سخنگوی رییس اجراییه گفت:« خلیل زاد با رییس اجراییه دیدار داشت و در این دیداررییس اجراییه اراده و تعهد مردم افغانستان را برای صلح سراسری اعلام کرد.»

ازسوی دیگر خلیل‌زاد با شماری ازچهره‌های سیاسی درخانه حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین دیدار کرد.

دراین دیدار محمد یونس قانونی ، محمد محقق ، حامد گیلانی ، عمرزاخیلوال ، حکمت خلیل کرزی وشماری ازچهره‌های دیگر حضور داشتند.

دفتر رسانه‌های رییس‌جمهور پیشین می‌گوید که دراین دیدار با تأکید بر تأمین صلح سراسری در کشور، سیاستگران کشور نگرانی های مشخص شان را در باره  به اقدامات بعدی در روند  صلح، قطع جنگ و خشونت در کشور،‌ ابراز کردند.

خلیل‌زاد: واشنگتن در اصول با طالبان به توافق رسیده است

آقای خلیل‌زاد می‌گوید که رییس‌جمهور ترمپ در باره این که این توافق درکجا ودرکدام سطح ازسوی نماینده‌گان دوطرف امضا شود تصمیم خواهد گرفت.

Thumbnail

زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان می‌گوید که واشنگتن در اصول با طالبان به توافق رسیده است.

آقای خلیل‌زاد دریک گفتگوی ویژه با طلوع نیوز می‌گوید که بربنیاد این توافق در حدود پنج هزار نیروی امریکایی در مرحله نخست از پنج پایگاه بیرون خواهند شد.

خلیل‌زاد می‌افزاید که بربنیاد این توافق در گام نخست خشونت‌ها درولایت‌های پروان وکابل کاهش خواهند یافت.

فرستاده ویژه ایالات متحده تاکید می ورزد که برگشت امارت اسلامی با زور خط سرخ است.

آقای خلیل‌زاد می‌گوید که رییس‌جمهور ترمپ در باره این که این توافق درکجا ودرکدام سطح ازسوی نماینده‌گان دوطرف امضا شود تصمیم خواهد گرفت.

خلیل‌زاد گفت:«در پرنسیپ بلی رسیدیم روی کاغذ، خلاص شده کاغذ بسته شده، طبعن تا رییس‌جمهور امریکا با آن موافقه نکند نهایی نیست ما درآن مرحله قرار داریم.»

آقای خلیل‌زاد می‌افزاید که بربنیاد توافق صلح امریکا با طالبان، ازمیان چهارده هزار نظامی امریکایی پنج هزار درمرحله نخست ازپنج پایگاه درافغانستان بیرون خواهند شد و طالبان خشونت‌ها را درگام نخست در ولایت‌های کابل وپروان کاهش خواهند داد.

خلیل زاد در این باره بیان داشت:«اگر شرایط قسمی که در موافقت نامه است همان گونه پیش برود، در ۱۳۵ روز در پنج پایگاه فعلی که ما استیم انجا را ترک می کنیم.»
 
این دیپلومات بلند پایه امریکایی برگفتگوها میان افغانان تاکید می ورزد اما می‌گوید که برگشت امارت اسلامی با زور پذیرفتنی  نیست.

خلیل‌زاد گفت:«اگر کوشش شود که نظریات یک طرف به زور بر دیگران قبولانده شود، نتیجه اش جنگ خواهد بود.»

خلیل زاد پس ازآن که روز یک شنبه به کابل آمد به گونه جداگانه با رییس‌جمهور و رییس اجراییه دیدار داشت و به روز دو شنبه با هر دو رهبر حکومت وحدت ملی در یک نشست گفت گو کرد.

ریاست‌جمهوری می‌گوید که خلیل‌زاد پیش نویس توافق صلح امریکا را با طالبان به رییس‌جمهور نشان داده است.

صدیق  صدیقی- سخنگوی رییس جمهور گفت:«رییس‌جمهور با درنظرداشت منافع مردم افغانستان روی این موافقت نامه مطالعه و بحث خواهند کرد.»

امید  میثم- معاون  سخنگوی رییس اجراییه گفت:« خلیل زاد با رییس اجراییه دیدار داشت و در این دیداررییس اجراییه اراده و تعهد مردم افغانستان را برای صلح سراسری اعلام کرد.»

ازسوی دیگر خلیل‌زاد با شماری ازچهره‌های سیاسی درخانه حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین دیدار کرد.

دراین دیدار محمد یونس قانونی ، محمد محقق ، حامد گیلانی ، عمرزاخیلوال ، حکمت خلیل کرزی وشماری ازچهره‌های دیگر حضور داشتند.

دفتر رسانه‌های رییس‌جمهور پیشین می‌گوید که دراین دیدار با تأکید بر تأمین صلح سراسری در کشور، سیاستگران کشور نگرانی های مشخص شان را در باره  به اقدامات بعدی در روند  صلح، قطع جنگ و خشونت در کشور،‌ ابراز کردند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره