تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

خواست دیده‌بان حقوق بشر؛ مبارزه جدی با ویروس کرونا در افغانستان

دیده بان حقوق بشر ازخطرشیوع ویروس کرونا به میلیون ها تن  درافغانستان هشدارمی دهد ومی گوید که درصورت آغاز نشدن همکاری حکومت افغانستان و طالبان درمبارزه با کرونا، فاجعه یی دراین کشور رخ خواهد داد.

این نهاد جهانی مدافع حقوق بشر می گوید که حکومت افغانستان وطالبان باید بی درنگ همرا با سازمان ملل متحد ونهادهای مددرسان دیگر ازبهر بهبود دستررسی میلیون ها شهروند افغانستان به خدمات بهداشتی کار کنند. 

این نهاد می گوید که افغانستان آسیب پذیرترین جوامع در افغانستان شامل میلیون‌ها آواره داخلی و جوامع روستایی است که به خدمات بهداشتی  دستررسی بسیار محدود دارند با خطر گرفتار شدن به ویروس کرونا روبه رو استند.

پتریشیا گاسمن  پژوهشگر دیده بان حقوق بشر، در یک اعلامیه گفت: «ویروس کرونا، میلیون‌ها تن را درافغانستان  در معرض خطر قرار داده است ، اما مقام های حکومت هنوزهم مصروف جنگ استند.دو طرف باید با سازمان ملل و سازمان های بشردوستانه همکاری کنند تا اطمینان حاصل شود که کمک ها به سراسر کشور می رسد ، درغیرآن یک وضعیت بد فاجعه بار رخ خواهد داد.»

دیده بان حقوق بشر پیشنهاد میکند تا حکومت افغانستان و طالبان همانند موضوع زندانیان در باره چه گونه‌گی همکاری درپیکار با ویروس کرونا ویدیوکنفرانس‌‎ها برگزار کنند. 

به گفته این نهاد یکی از فقیرترین کشورهای جهان با زیرساختهای بهداشت عمومی بسیار ضعیف است وازهمین رو احتمال گسترش ویروس کرونا درآن بیشتر است.

افغانستان

خواست دیده‌بان حقوق بشر؛ مبارزه جدی با ویروس کرونا در افغانستان

دیده بان حقوق بشر پیشنهاد می‌کند تا حکومت افغانستان و طالبان همانند در پیکار با ویروس کرونا ویدیوکنفرانس‌ها برگزار کنند.

Thumbnail

دیده بان حقوق بشر ازخطرشیوع ویروس کرونا به میلیون ها تن  درافغانستان هشدارمی دهد ومی گوید که درصورت آغاز نشدن همکاری حکومت افغانستان و طالبان درمبارزه با کرونا، فاجعه یی دراین کشور رخ خواهد داد.

این نهاد جهانی مدافع حقوق بشر می گوید که حکومت افغانستان وطالبان باید بی درنگ همرا با سازمان ملل متحد ونهادهای مددرسان دیگر ازبهر بهبود دستررسی میلیون ها شهروند افغانستان به خدمات بهداشتی کار کنند. 

این نهاد می گوید که افغانستان آسیب پذیرترین جوامع در افغانستان شامل میلیون‌ها آواره داخلی و جوامع روستایی است که به خدمات بهداشتی  دستررسی بسیار محدود دارند با خطر گرفتار شدن به ویروس کرونا روبه رو استند.

پتریشیا گاسمن  پژوهشگر دیده بان حقوق بشر، در یک اعلامیه گفت: «ویروس کرونا، میلیون‌ها تن را درافغانستان  در معرض خطر قرار داده است ، اما مقام های حکومت هنوزهم مصروف جنگ استند.دو طرف باید با سازمان ملل و سازمان های بشردوستانه همکاری کنند تا اطمینان حاصل شود که کمک ها به سراسر کشور می رسد ، درغیرآن یک وضعیت بد فاجعه بار رخ خواهد داد.»

دیده بان حقوق بشر پیشنهاد میکند تا حکومت افغانستان و طالبان همانند موضوع زندانیان در باره چه گونه‌گی همکاری درپیکار با ویروس کرونا ویدیوکنفرانس‌‎ها برگزار کنند. 

به گفته این نهاد یکی از فقیرترین کشورهای جهان با زیرساختهای بهداشت عمومی بسیار ضعیف است وازهمین رو احتمال گسترش ویروس کرونا درآن بیشتر است.

هم‌رسانی کنید