Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

خواست عالمان دین؛ گشایش دفتر سیاسی برای طالبان در کابل

شماری از عالمان دین در دیدار با رییس‌جمهور اشرف غنی امروز (چهارشنبه ۶ جدی) در کابل پیشنهاد کردند  تا حکومت برای آغاز مجدد گفت‌وگوهای صلح با طالبان یک دفتر سیاسی به این گروه  در کابل بازگشایی کند. 

این عالمان ازرییس‌جمهور می‌خواهند تا با گشایش دفتر سیاسی به طالبان درکابل، موافقت نماید تا یک نشانی برای پیشبرد گفت‌وگوهای احتمالی با این گروه به میان آید.

درهمین حال رییس جمهورغنی می‌گوید که صلح با طالبان از طریق گفت‌وگوهای  بین الافغانی  و صلح با پاکستان از طریق روابط دولت با دولت انجام خواهد شد.

صدها تن ازعالمان دین ازسراسر کشور برای دو روز درکابل رایزنی کردند ونتایج گفت‌وگوهای شان را با رییس‌جمهور درمیان گذاشتند.

آنان از طالبان می خواهند که ازجنگ دست بکشند و به روند صلح بپوندند.

محمد کریم خلیلی، رییس شورای عالی صلح  گفته است:" روند صلح را حمایت کنیم تقویت کنیم و صدای صلح خواهی مردم خود را در همه جا به طنین اندازیم "

در همین حال رییس جمهور غنی می‌گوید طلح با طالبان تنها از با گفت وگوهای  بین الافغانی صورت می گیرد .

آقای غنی گفت:" خواسته هایی را که از حکومت دارید من همه اش را قبول دارم خواهش من اینست خواسته‌های که از طالبان داشته اید آنها نیز آن را بپذیرد که اینجا ثابت شود که کی نیت دارد کی اراده دارد و کی برنامه دارد ."

رییس‌جمهور می‌افزاید که  برای برقراری صلح درافغانستان ، شرایط منطقه‌یی  و بین المللی فراهم شده است. 

غنی افزود:" مه از پاکستان صلح با طالب نمی خواهم اگر طالب افغان است و علمای کرام را قبول دارد بیاین در صلح بین الافغانی بشینیم همراه پاکستان دولت به دولت باید به صلح برسیم "

نظیر احمدزی، معاون دوم  مجلس نماینده گان گفت:" نشست هایی را که برگزار می کند مثل که قبلا نتیجه نداده حالا هم نمی دهد شورای ملی بالای این نشست ها اعتراض دارد اگر در آینده درنشست های  مسایل ملی باید اعضای شورای ملی در آن حضور داشته باشد."

قراراست حکومت افغانستان تا بیشتر از یک ماه آینده دومین نشست روند کابل را با حضور نماینده‌گان بیش ازبیست کشور وسازمان جهانی میزبانی نمایند ودراین نشست راهبرد صلح را با طالبان اعلام کند.

خواست عالمان دین؛ گشایش دفتر سیاسی برای طالبان در کابل

محمد کریم خلیلی، رییس شورای عالی صلح  گفته است:" روند صلح را حمایت کنیم تقویت کنیم و صدای صلح خواهی مردم خود را در همه جا به طنین اندازیم "

Thumbnail

شماری از عالمان دین در دیدار با رییس‌جمهور اشرف غنی امروز (چهارشنبه ۶ جدی) در کابل پیشنهاد کردند  تا حکومت برای آغاز مجدد گفت‌وگوهای صلح با طالبان یک دفتر سیاسی به این گروه  در کابل بازگشایی کند. 

این عالمان ازرییس‌جمهور می‌خواهند تا با گشایش دفتر سیاسی به طالبان درکابل، موافقت نماید تا یک نشانی برای پیشبرد گفت‌وگوهای احتمالی با این گروه به میان آید.

درهمین حال رییس جمهورغنی می‌گوید که صلح با طالبان از طریق گفت‌وگوهای  بین الافغانی  و صلح با پاکستان از طریق روابط دولت با دولت انجام خواهد شد.

صدها تن ازعالمان دین ازسراسر کشور برای دو روز درکابل رایزنی کردند ونتایج گفت‌وگوهای شان را با رییس‌جمهور درمیان گذاشتند.

آنان از طالبان می خواهند که ازجنگ دست بکشند و به روند صلح بپوندند.

محمد کریم خلیلی، رییس شورای عالی صلح  گفته است:" روند صلح را حمایت کنیم تقویت کنیم و صدای صلح خواهی مردم خود را در همه جا به طنین اندازیم "

در همین حال رییس جمهور غنی می‌گوید طلح با طالبان تنها از با گفت وگوهای  بین الافغانی صورت می گیرد .

آقای غنی گفت:" خواسته هایی را که از حکومت دارید من همه اش را قبول دارم خواهش من اینست خواسته‌های که از طالبان داشته اید آنها نیز آن را بپذیرد که اینجا ثابت شود که کی نیت دارد کی اراده دارد و کی برنامه دارد ."

رییس‌جمهور می‌افزاید که  برای برقراری صلح درافغانستان ، شرایط منطقه‌یی  و بین المللی فراهم شده است. 

غنی افزود:" مه از پاکستان صلح با طالب نمی خواهم اگر طالب افغان است و علمای کرام را قبول دارد بیاین در صلح بین الافغانی بشینیم همراه پاکستان دولت به دولت باید به صلح برسیم "

نظیر احمدزی، معاون دوم  مجلس نماینده گان گفت:" نشست هایی را که برگزار می کند مثل که قبلا نتیجه نداده حالا هم نمی دهد شورای ملی بالای این نشست ها اعتراض دارد اگر در آینده درنشست های  مسایل ملی باید اعضای شورای ملی در آن حضور داشته باشد."

قراراست حکومت افغانستان تا بیشتر از یک ماه آینده دومین نشست روند کابل را با حضور نماینده‌گان بیش ازبیست کشور وسازمان جهانی میزبانی نمایند ودراین نشست راهبرد صلح را با طالبان اعلام کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره