تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

خوشبینی رییس جمهور امریکا از گفتگوهای صلح با طالبان

دانلد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا روز یک شنبه از گفتگوهای این کشور با طالبان ابراز خوشبینی کرد.

رییس جمهور ترمپ می‌گوید که ایالات متحده وطالبان می‌کوشند تا روی یک توافقی مذاکره نمایند که دربدل بیرون شدن نیروهای امریکایی ازافغانستان طالبان به امنیت افغانستان تعهد نشان دهند ونیز وارد گفت‌وگو با حکومت افغانستان شوند.

ترمپ تاکید می ورزد که ایالات متحده می‌خواهد تا شمار نیروهایش را درافغانستان از مرز سیزده هزار کاهش دهد، اما به گفته‌ی اوظرفیت‌های بسیار قابل توجه استخباراتی امریکا درافغانستان باقی خواهد ماند.

به گفته ترمپ ایالات متحده درافغانستان یک هدف دارد وآن این که این کشور آزمایشگاه هراس‌افگنی نباشد.

این درحالی است که پیش ازا ین کاخ سفید با تاکید بر پیشرفت در آماده‌گی‌ها برای امضای توافقنامه صلح با طالبان گفته بود که نشست جمعه شب ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا و مشاورانش در باره این توافقنامه، بسیار خوب بوده است.

دانلد ترمپ در این نشست با معاونش، مشاور امنیت ملی، وزیران دفاع و امور خارجه، رییس ستاد مشترک ارتش امریکا، رییس سی آی ای و زلمی خلیلزاد، فرستاده ویژه امریکا برای مصالحه افغانستان دیدار کرد و آنان در باره اوضاع افغانستان و مذاکرات صلح با طالبان به او معلومات دادند.

کاخ سفید در خبرنامه‌یی گفته بود که این گفتگوها بر مذاکرات جاری با طالبان و توافقنامه نهایی صلح و مصالحه با طالبان و حکومت افغانستان متمرکز بودند.

پس از این دیدار، دانلد ترمپ در تویترش نوشت که اگر ممکن باشد، دو طرف مخالف جنگ نزده ساله، به دنبال یک توافق استند.

افغانستان

خوشبینی رییس جمهور امریکا از گفتگوهای صلح با طالبان

آقای ترمپ می‌گوید ایالات متحده در افغانستان یک هدف دارد و آن این است که این کشور آزمایشگاه هراس‌افگنی نباشد.

تصویر بندانگشتی

دانلد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا روز یک شنبه از گفتگوهای این کشور با طالبان ابراز خوشبینی کرد.

رییس جمهور ترمپ می‌گوید که ایالات متحده وطالبان می‌کوشند تا روی یک توافقی مذاکره نمایند که دربدل بیرون شدن نیروهای امریکایی ازافغانستان طالبان به امنیت افغانستان تعهد نشان دهند ونیز وارد گفت‌وگو با حکومت افغانستان شوند.

ترمپ تاکید می ورزد که ایالات متحده می‌خواهد تا شمار نیروهایش را درافغانستان از مرز سیزده هزار کاهش دهد، اما به گفته‌ی اوظرفیت‌های بسیار قابل توجه استخباراتی امریکا درافغانستان باقی خواهد ماند.

به گفته ترمپ ایالات متحده درافغانستان یک هدف دارد وآن این که این کشور آزمایشگاه هراس‌افگنی نباشد.

این درحالی است که پیش ازا ین کاخ سفید با تاکید بر پیشرفت در آماده‌گی‌ها برای امضای توافقنامه صلح با طالبان گفته بود که نشست جمعه شب ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا و مشاورانش در باره این توافقنامه، بسیار خوب بوده است.

دانلد ترمپ در این نشست با معاونش، مشاور امنیت ملی، وزیران دفاع و امور خارجه، رییس ستاد مشترک ارتش امریکا، رییس سی آی ای و زلمی خلیلزاد، فرستاده ویژه امریکا برای مصالحه افغانستان دیدار کرد و آنان در باره اوضاع افغانستان و مذاکرات صلح با طالبان به او معلومات دادند.

کاخ سفید در خبرنامه‌یی گفته بود که این گفتگوها بر مذاکرات جاری با طالبان و توافقنامه نهایی صلح و مصالحه با طالبان و حکومت افغانستان متمرکز بودند.

پس از این دیدار، دانلد ترمپ در تویترش نوشت که اگر ممکن باشد، دو طرف مخالف جنگ نزده ساله، به دنبال یک توافق استند.

هم‌رسانی کنید