Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دانش: طرح کاهش خشونت‌ها فرار از صلح واقعی است

سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری، طرح کاهش خشونت‌ها را از سوی طالبان، فرار از صلح واقعی و فریب دادن جامعۀ جهانی می‌داند.

آقای دانش که امروز (یک‌شنبه، ۲۹جدی) در یک نشست در کابل سخن می‌زد، افزود که ممکن است با توجیه‌های طالبان، ایالات متحده با این گروه توافق‌نامۀ صلح امضاء کند، اما این توافق، هیچ مشکل افغانستان را حل نخواهد کرد.

معاون دوم رییس‌جمهور در این باره بیان داشت: «طرح کاهش خشونت و مانند آن، یک نوع طرح بسیار مبهم و یک نوع فرار از صلح و فریب دادن مردم و جامعه جهانی است.»

بربنیاد گزارش‌ها طالبان و ایالات متحدۀ امریکا که در دوحه سرگرم رأی‌زنی‌ها دربارۀ صلح افغانستان استند، روی طرح «کاهش خشونت» در افغانستان کار می‌کنند. اما حکومت افغانستان تأکید دارد که طرح کاهش خشونت جنبۀ عملی ندارد و باید طالبان به آتش‌بس تن بدهند.

سهیل شاهین، سخن‌گوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، به روزنامۀ «دان» پاکستان گفته‌است که توافق صلح میان این گروه و امریکا تا پایان ماۀ جنوری امضاء خواهد شد و پیش امضای این توافق‌نامه، عملیات‌های نظامی طالبان کاهش خواهند یافت.

توبی لنزر، معاون فرستادۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان اما می‌گوید که مطمین نیست که در سال جاری، افغانستان به صلح دست یابد: «من بسیار امیدوارم که صلح ممکن است؛ اما من با یقین گفته نمی‌توانم که صلح امسال خواهد آمد. اما آنچه امسال شده می‌تواند کاهش در خشونت‌هاست.»

از سویی دیگر، نمایندۀ ویژۀ آلمان برای افغانستان در دیدار با شماری از سیاست‌گران افغانستان از آماده‌گی آلمان برای میزبانی دور تازۀ گفت‌وگوهای میان افغانان خبر داده‌است.

به گفتۀ شماری از سیاست‌گران، حکومت با پا فشاری بر آتش‌بس نباید مانع رسیدن افغانستان به صلح شود.

کریم خرم، رییس دفتر رییس‌جمهور پیشین دراین باره اظهار داشت: «اگر این اسرار باعث این می‌شود که پروسۀ صلح از آن صدمه ببیند، این یک جفای بزرگ است به حق ملت افغانستان و در صورتی که این باعث سبوتاژ پروسۀ صلح شود جفای بزرگ است به کشور ما.»

اما، شهروندان کشور از تلاش‌های کنونی صلح چه چیز انتظار دارند؟

اسدالله، باشندۀ کابل گفت: «خشونت کم شود و بعد از آن ما به صلح برسیم و به آتش‌بس برسیم و افغانستان آرام شود.»

فضیله، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: «اگر خشونت کم شود، خیلی خوب است. و اگر خشونت کم شود، صلح میاید و صلح دایمی!»

اسد، باشندۀ خوست هم اظهار داشت: «اول باید آتش‌بس شود و مورد حمایت ماست و جنگ خسته شدیم.»

برخی از منابع آگاه از گفت‌وگوهای صلح، می‌گویند که پس از امضای توافق صلح میان امریکا و طالبان، روند گفت‌وگوهای میان افغانان آغاز خواهد شد.

دانش: طرح کاهش خشونت‌ها فرار از صلح واقعی است

سهیل شاهین، سخن‌گوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، به روزنامۀ «دان» پاکستان گفته‌است که توافق صلح میان این گروه و امریکا تا پایان ماۀ جنوری امضاء خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری، طرح کاهش خشونت‌ها را از سوی طالبان، فرار از صلح واقعی و فریب دادن جامعۀ جهانی می‌داند.

آقای دانش که امروز (یک‌شنبه، ۲۹جدی) در یک نشست در کابل سخن می‌زد، افزود که ممکن است با توجیه‌های طالبان، ایالات متحده با این گروه توافق‌نامۀ صلح امضاء کند، اما این توافق، هیچ مشکل افغانستان را حل نخواهد کرد.

معاون دوم رییس‌جمهور در این باره بیان داشت: «طرح کاهش خشونت و مانند آن، یک نوع طرح بسیار مبهم و یک نوع فرار از صلح و فریب دادن مردم و جامعه جهانی است.»

بربنیاد گزارش‌ها طالبان و ایالات متحدۀ امریکا که در دوحه سرگرم رأی‌زنی‌ها دربارۀ صلح افغانستان استند، روی طرح «کاهش خشونت» در افغانستان کار می‌کنند. اما حکومت افغانستان تأکید دارد که طرح کاهش خشونت جنبۀ عملی ندارد و باید طالبان به آتش‌بس تن بدهند.

سهیل شاهین، سخن‌گوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، به روزنامۀ «دان» پاکستان گفته‌است که توافق صلح میان این گروه و امریکا تا پایان ماۀ جنوری امضاء خواهد شد و پیش امضای این توافق‌نامه، عملیات‌های نظامی طالبان کاهش خواهند یافت.

توبی لنزر، معاون فرستادۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان اما می‌گوید که مطمین نیست که در سال جاری، افغانستان به صلح دست یابد: «من بسیار امیدوارم که صلح ممکن است؛ اما من با یقین گفته نمی‌توانم که صلح امسال خواهد آمد. اما آنچه امسال شده می‌تواند کاهش در خشونت‌هاست.»

از سویی دیگر، نمایندۀ ویژۀ آلمان برای افغانستان در دیدار با شماری از سیاست‌گران افغانستان از آماده‌گی آلمان برای میزبانی دور تازۀ گفت‌وگوهای میان افغانان خبر داده‌است.

به گفتۀ شماری از سیاست‌گران، حکومت با پا فشاری بر آتش‌بس نباید مانع رسیدن افغانستان به صلح شود.

کریم خرم، رییس دفتر رییس‌جمهور پیشین دراین باره اظهار داشت: «اگر این اسرار باعث این می‌شود که پروسۀ صلح از آن صدمه ببیند، این یک جفای بزرگ است به حق ملت افغانستان و در صورتی که این باعث سبوتاژ پروسۀ صلح شود جفای بزرگ است به کشور ما.»

اما، شهروندان کشور از تلاش‌های کنونی صلح چه چیز انتظار دارند؟

اسدالله، باشندۀ کابل گفت: «خشونت کم شود و بعد از آن ما به صلح برسیم و به آتش‌بس برسیم و افغانستان آرام شود.»

فضیله، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: «اگر خشونت کم شود، خیلی خوب است. و اگر خشونت کم شود، صلح میاید و صلح دایمی!»

اسد، باشندۀ خوست هم اظهار داشت: «اول باید آتش‌بس شود و مورد حمایت ماست و جنگ خسته شدیم.»

برخی از منابع آگاه از گفت‌وگوهای صلح، می‌گویند که پس از امضای توافق صلح میان امریکا و طالبان، روند گفت‌وگوهای میان افغانان آغاز خواهد شد.

هم‌رسانی کنید