Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

داوودزی: ۳۰ درصد شرکت کننده‌گان جرگۀ صلح زنان خواهند بود

محمدعمرداوودزی، رییس دبیرخانۀ شورای عالی صلح می‌گوید که قرار است در جرگۀ مشورتی صلح در حدود دوهزار تن شرکت کنند که ۳۰درصد آن زنان خواهند بود.

قرار است جرگۀ مشورتی صلح، به تاریخ ۲۶ تا ۲۹ماه جاری هجری خورشیدی در کابل برگزار شود و شرکت کننده‌گان دربارۀ چگونگی پیشبرد گفت‌وگوهای صلح با طالبان، رأی‌زنی کنند.

پیشتر شورای عالی صلح گفته بود که قرار است از طالبان نیز برای شرکت در این جرگه، دعوت شود.

رییس دبیرخانۀ شورای عالی صلح می‌گوید که طرزالعمل برگزاری لویه جرگۀ صلح تکمیل شده‌است که بربنیاد آن، دوهزارتن از کابل و ولایت‌های کشور در آن شرکت کنند.

پیش از این، ریاست‌جمهوری گفته بود که احتمال دارد تعداد شرکت کننده‌گان این جرگه به چهارهزار تن برسد.

آقای داوودزی، می‌گوید که در هر ولایت نماینده‌گان زنان، جامعۀ مدنی و جوانان زیرنظارت والی همان ولایت یک کمیتۀ گزینش ایجاد خواهد شد و این کمیته‌ها در جریان یک هفته شرکت کننده‌گان این جرگه گزینش خواهند کرد.

به گفتۀ داوودزی، در حدود یک هزار و یک صد تن از ولایت‌ها و در حدود نُه‌صد تن دیگر از کابل و نهادهای ملی برای شرکت در جرگۀ صلح شرکت خواهند کرد.

حکومت در حالی برای برگزاری این جرگه آماده‌گی می‌گیرد که امروز پنجمین دور گفت‌وگوهای ایالات متحده با طالبان در قطر برگزار خواهد شد.

داوودزی: ۳۰ درصد شرکت کننده‌گان جرگۀ صلح زنان خواهند بود

قرار است جرگۀ مشورتی صلح، به تاریخ ۲۶ تا ۲۹ماه جاری هجری خورشیدی در کابل برگزار شود.

تصویر بندانگشتی

محمدعمرداوودزی، رییس دبیرخانۀ شورای عالی صلح می‌گوید که قرار است در جرگۀ مشورتی صلح در حدود دوهزار تن شرکت کنند که ۳۰درصد آن زنان خواهند بود.

قرار است جرگۀ مشورتی صلح، به تاریخ ۲۶ تا ۲۹ماه جاری هجری خورشیدی در کابل برگزار شود و شرکت کننده‌گان دربارۀ چگونگی پیشبرد گفت‌وگوهای صلح با طالبان، رأی‌زنی کنند.

پیشتر شورای عالی صلح گفته بود که قرار است از طالبان نیز برای شرکت در این جرگه، دعوت شود.

رییس دبیرخانۀ شورای عالی صلح می‌گوید که طرزالعمل برگزاری لویه جرگۀ صلح تکمیل شده‌است که بربنیاد آن، دوهزارتن از کابل و ولایت‌های کشور در آن شرکت کنند.

پیش از این، ریاست‌جمهوری گفته بود که احتمال دارد تعداد شرکت کننده‌گان این جرگه به چهارهزار تن برسد.

آقای داوودزی، می‌گوید که در هر ولایت نماینده‌گان زنان، جامعۀ مدنی و جوانان زیرنظارت والی همان ولایت یک کمیتۀ گزینش ایجاد خواهد شد و این کمیته‌ها در جریان یک هفته شرکت کننده‌گان این جرگه گزینش خواهند کرد.

به گفتۀ داوودزی، در حدود یک هزار و یک صد تن از ولایت‌ها و در حدود نُه‌صد تن دیگر از کابل و نهادهای ملی برای شرکت در جرگۀ صلح شرکت خواهند کرد.

حکومت در حالی برای برگزاری این جرگه آماده‌گی می‌گیرد که امروز پنجمین دور گفت‌وگوهای ایالات متحده با طالبان در قطر برگزار خواهد شد.

هم‌رسانی کنید