Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

درانی: بیش از ۲۰میلیون راس مواشی درکشور باکمبود خوراک روبرو استند

وزیرزراعت، مالداری و آبیاری، می‌گوید که بیش از بیست میلیون راس مواشی در بخش‌های مختلف کشور با کمبود خوراک روبرو استند و برای زنده نگهداشتن آنان، امسال به ۵۵۰ میلیون دالر نیاز است.

نصیراحمد درانی، که برای پاسخ‌گوی به نگرانی‎ها در بارۀ خشک سالی، کمبود علوفه برای مواشی و نیز بی‌جا شدن شماری از شهروندان کشور از ولایت های شان از بهرتهدید خشک سالی، روز دوشنبه به مجلس نماینده‌گان فراخوانده شده بود، گفت: «تمام کشور با خشک سالی روبرو است و به سه کتگوری تقسیم شده اند؛ تهدید درجه اول پانزده ولایت، تهدید درجه دوم شش ولایت و تهدید درجه سوم سیزده ولایت را دربر می‌گیرد.»

در همین حال، معاون وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی نیز که به مجلس فراخوانده شده بود، می‌گوید که این نهاد برای بیش از یک صد هزار خانواده، مواد غذایی و غیرغذایی  فراهم کرده است.

محمد اسلم سیاس، معین وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی گفت: «فعلأ ما در تمام ولایات بالاتر از یک صدو چهل وچهارمیلیون را به منظور رسیده گی عاجل برای کسانی که از هر نوع حادثه این ها متضرر می شوند آماده گی داریم.»

از سویی هم، مسؤولان کمیتۀ حالت های اضطرار می گویند که آنان گندم و دیگر مواد غذایی و غیرغذایی بسنده  در ولایت های کشور ذخیره دارند.

اعضای مجلس نماینده گان که مسؤولان کمیتۀ حالت های اضطرار را برای پاسخ‌گوی به مجلس فرا خوانده بودند، اما در پایان نشست نماینده گان کمتری در مجلس حضور داشتند تا پاسخ پرسش های شان را بشنوند.

درانی: بیش از ۲۰میلیون راس مواشی درکشور باکمبود خوراک روبرو استند

وزیرزراعت، می‌گوید که ولایت‌ها از ۲۰ تا ۶۰ درصد با تهدید خشک سالی روبرو استند و برای خرید علوفه و زنده نگهداشتن مواشی به بیش از ۵۵۰ میلیون دالر نیاز است.

تصویر بندانگشتی

وزیرزراعت، مالداری و آبیاری، می‌گوید که بیش از بیست میلیون راس مواشی در بخش‌های مختلف کشور با کمبود خوراک روبرو استند و برای زنده نگهداشتن آنان، امسال به ۵۵۰ میلیون دالر نیاز است.

نصیراحمد درانی، که برای پاسخ‌گوی به نگرانی‎ها در بارۀ خشک سالی، کمبود علوفه برای مواشی و نیز بی‌جا شدن شماری از شهروندان کشور از ولایت های شان از بهرتهدید خشک سالی، روز دوشنبه به مجلس نماینده‌گان فراخوانده شده بود، گفت: «تمام کشور با خشک سالی روبرو است و به سه کتگوری تقسیم شده اند؛ تهدید درجه اول پانزده ولایت، تهدید درجه دوم شش ولایت و تهدید درجه سوم سیزده ولایت را دربر می‌گیرد.»

در همین حال، معاون وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی نیز که به مجلس فراخوانده شده بود، می‌گوید که این نهاد برای بیش از یک صد هزار خانواده، مواد غذایی و غیرغذایی  فراهم کرده است.

محمد اسلم سیاس، معین وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی گفت: «فعلأ ما در تمام ولایات بالاتر از یک صدو چهل وچهارمیلیون را به منظور رسیده گی عاجل برای کسانی که از هر نوع حادثه این ها متضرر می شوند آماده گی داریم.»

از سویی هم، مسؤولان کمیتۀ حالت های اضطرار می گویند که آنان گندم و دیگر مواد غذایی و غیرغذایی بسنده  در ولایت های کشور ذخیره دارند.

اعضای مجلس نماینده گان که مسؤولان کمیتۀ حالت های اضطرار را برای پاسخ‌گوی به مجلس فرا خوانده بودند، اما در پایان نشست نماینده گان کمتری در مجلس حضور داشتند تا پاسخ پرسش های شان را بشنوند.

هم‌رسانی کنید