Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

'در دو ماه بیش از هزار طالب در حمله‌های هوایی کشته شده‌اند'

آمارهای نیروهای هوایی ارتش ایالات متحده، نشان می‌دهند که حمله‌های هوایی در برابر طالبان در افغانستان افزایش یافته‌اند.

بربنیاد این آمارها، در ماۀ نومبر ۳۹۲ حمله  و در سه هفتۀ ماه روان میلادی، ۱۵۰حملۀ هوایی در بخش‌های گوناگون از جمله هلمند و فراه انجام شده‌اند. این حمله‌ها از سوی نیروهای پشتیبانی قاطع و نیروهای هوایی افغان انجام شده‌اند.

دف بتلر، سخن‌گوی نیروهای امریکایی در افغانستان می‌گوید که ارتش ایالات متحده به منظور ناگزیر ساختن طالبان برای گفت‌وگوها دست به این حمله‌ها زده‌اند: «در بارۀ آنچه که امریکا و هم پیمانانش نگران استند، این است که با ثبات سازی افغانستان باید بگونه‌یی باشد که هراس افگنان، دیگر نتوانند در این کشور پایگاه‌های امن داشته باشند و در سراسر جهان حمله‌ها را راه ندازی نمایند.»

ارتش ایالات متحده، می‌گوید که در این حمله‌ها در کمتر از دوماه گذشته، ۱۰۸۹ طالب به شمول ۱۹فرماندۀ این گروه کشته شده‌اند.

در همین حال، وزارت امور داخله افغانستان نیز می‌گوید که عملیات‌های تهاجمی نیروهای امنیتی افغان نیز در کشور افزایش داشته‌اند – عملیات‌هایی که به گفتۀ نصرت رحیمی، معاون سخن‌گوی وزارت داخله نتایج خوبی برای نیروهای امنیتی داشته‌اند: «در این اواخر عملیات‌های تهاجمی و تعرضی بر دشمنان افغانستان در نقاط گوناگون صددرصد افزایش یافته اند و این نتایج خوبی داشته است. در این اواخر در هر هفته ده‌ها تن از سران و فرمانده‌هان دشمنان افغانستان کشته می‌شوند.»

اما، سازمان ملل متحد نگرانی کرده است که با افزایش حمله‌های هوایی، تلفات غیرنظامیان نیز در این حمله‌ها افزایش یافته است.

در همین حال، میرزامحمد یارمند، آگاه نظامی در افغانستان می‌گوید که باید برای جلوگیری از تلفات غیرنظامیان، حمله‌های هوایی با هماهنگی اجرا شوند.

او در این باره گفت: «حمله‌های هوایی باید از نظر استخبارت و تثبیت دشمن، تفکیک کمیت نیروهای دشمن و همچنان غیرنظامیان صورت بگیرد و با یک تحلیل همه جانبه از آنان همراه باشد.»

با نگاه به آمارها، دیده می‌‎شود که حمله‌های هوایی سال روان در چندین سال پسین بی‌پیشینه استند. طالبان، پیش از این ادعای وارد شدن تلفات سنگین به این گروه را در حمله‌های هوایی رد کرده‌اند و گفته‌اند که در این حمله‌ها تلفات بیشتر به غیرنظامیان وارد شده‌اند.

'در دو ماه بیش از هزار طالب در حمله‌های هوایی کشته شده‌اند'

با نگاه به آمارها، دیده می‌‎شود که حمله‌های هوایی سال روان در چندین سال پسین بی‌پیشینه استند. طالبان، پیش از این ادعای وارد شدن تلفات سنگین به این گروه را در حمله‌های هوایی رد کرده‌اند و گفته‌اند که در این حمله‌ها تلفات بیشتر به غیرنظامیان وارد شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

آمارهای نیروهای هوایی ارتش ایالات متحده، نشان می‌دهند که حمله‌های هوایی در برابر طالبان در افغانستان افزایش یافته‌اند.

بربنیاد این آمارها، در ماۀ نومبر ۳۹۲ حمله  و در سه هفتۀ ماه روان میلادی، ۱۵۰حملۀ هوایی در بخش‌های گوناگون از جمله هلمند و فراه انجام شده‌اند. این حمله‌ها از سوی نیروهای پشتیبانی قاطع و نیروهای هوایی افغان انجام شده‌اند.

دف بتلر، سخن‌گوی نیروهای امریکایی در افغانستان می‌گوید که ارتش ایالات متحده به منظور ناگزیر ساختن طالبان برای گفت‌وگوها دست به این حمله‌ها زده‌اند: «در بارۀ آنچه که امریکا و هم پیمانانش نگران استند، این است که با ثبات سازی افغانستان باید بگونه‌یی باشد که هراس افگنان، دیگر نتوانند در این کشور پایگاه‌های امن داشته باشند و در سراسر جهان حمله‌ها را راه ندازی نمایند.»

ارتش ایالات متحده، می‌گوید که در این حمله‌ها در کمتر از دوماه گذشته، ۱۰۸۹ طالب به شمول ۱۹فرماندۀ این گروه کشته شده‌اند.

در همین حال، وزارت امور داخله افغانستان نیز می‌گوید که عملیات‌های تهاجمی نیروهای امنیتی افغان نیز در کشور افزایش داشته‌اند – عملیات‌هایی که به گفتۀ نصرت رحیمی، معاون سخن‌گوی وزارت داخله نتایج خوبی برای نیروهای امنیتی داشته‌اند: «در این اواخر عملیات‌های تهاجمی و تعرضی بر دشمنان افغانستان در نقاط گوناگون صددرصد افزایش یافته اند و این نتایج خوبی داشته است. در این اواخر در هر هفته ده‌ها تن از سران و فرمانده‌هان دشمنان افغانستان کشته می‌شوند.»

اما، سازمان ملل متحد نگرانی کرده است که با افزایش حمله‌های هوایی، تلفات غیرنظامیان نیز در این حمله‌ها افزایش یافته است.

در همین حال، میرزامحمد یارمند، آگاه نظامی در افغانستان می‌گوید که باید برای جلوگیری از تلفات غیرنظامیان، حمله‌های هوایی با هماهنگی اجرا شوند.

او در این باره گفت: «حمله‌های هوایی باید از نظر استخبارت و تثبیت دشمن، تفکیک کمیت نیروهای دشمن و همچنان غیرنظامیان صورت بگیرد و با یک تحلیل همه جانبه از آنان همراه باشد.»

با نگاه به آمارها، دیده می‌‎شود که حمله‌های هوایی سال روان در چندین سال پسین بی‌پیشینه استند. طالبان، پیش از این ادعای وارد شدن تلفات سنگین به این گروه را در حمله‌های هوایی رد کرده‌اند و گفته‌اند که در این حمله‌ها تلفات بیشتر به غیرنظامیان وارد شده‌اند.

هم‌رسانی کنید