تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

در شش سال گذشته بیش از دومیلیون تن افغانستان را ترک کرده‌اند

عبدالله عبدالله، رییس‌‎اجراییه حکومت وحدت ملی در روز جهانی پاهنده‌گی می‌گوید که پناهنده‌گی یک پدیدۀ جهان شمول است و رسیده‌گی به مشکلات پناهنده‌گان مسؤولیت جمعی و جهانی است.

بیستم ماه جون میلادی، برابر است با روز جهانی پناهنده‌گی. ریاست‌اجراییه، امروز میزبان یک نشست در این باره بود.

عبدالله عبدالله در این نشست گفت: «پناهنده‌گی یک پدیدۀ جهان شمول است و رسیده‌گی به مشکلات پناهنده‌گان مسؤولیت جمعی و جهانی می‌طلبد. ما از کشورهای ایران و پاکستان به خاطر میزانی از بخش بزرگ پناهنده‌گان افغانستان سپاس‌گزاری می‌کنیم.»

بربنیاد آمارهای غیررسمی، بیش از شش میلیون شهروند افغانستان در کشورهای بیرونی پناهنده و یا مهاجر استند که از این میان تنها یک نیم میلیون تن مهاجر در پاکستان ثبت شده‌اند.

آمارها نشان می‌دهد که در حدود دومیلیون شهروند افغانستان در ایران زنده‌گی می‌کنند.

وزارت مهاجرین می‌گوید که از سال ۲۰۱۲ تا سال ۲۰۱۸سه میلیون و دوصدهزار مهاجر به کشور بازگشته‌اند، اما به دلیل نا‌امنی‌ها در کشور بیش از دو میلیون افغان دیگر افغانستان را ترک کرده اند.

همزمان با این، آمارها نشان می‌دهند که دونیم میلیون تن در داخل افغانستان بدلیل جنگ و ناامنی بیجا شده‌اند.  

بربنیاد آمارهای سازمان ملل متحد، هم‌اکنون ۷۱ میلیون تن بدلیل جنگ‌ها و خشونت‌ها در جهان مهاجر شده‌اند.

افغانستان

در شش سال گذشته بیش از دومیلیون تن افغانستان را ترک کرده‌اند

همزمان با این، آمارها نشان می‌دهند که دونیم میلیون تن در داخل افغانستان بدلیل جنگ و ناامنی بیجا شده‌اند.  

تصویر بندانگشتی

عبدالله عبدالله، رییس‌‎اجراییه حکومت وحدت ملی در روز جهانی پاهنده‌گی می‌گوید که پناهنده‌گی یک پدیدۀ جهان شمول است و رسیده‌گی به مشکلات پناهنده‌گان مسؤولیت جمعی و جهانی است.

بیستم ماه جون میلادی، برابر است با روز جهانی پناهنده‌گی. ریاست‌اجراییه، امروز میزبان یک نشست در این باره بود.

عبدالله عبدالله در این نشست گفت: «پناهنده‌گی یک پدیدۀ جهان شمول است و رسیده‌گی به مشکلات پناهنده‌گان مسؤولیت جمعی و جهانی می‌طلبد. ما از کشورهای ایران و پاکستان به خاطر میزانی از بخش بزرگ پناهنده‌گان افغانستان سپاس‌گزاری می‌کنیم.»

بربنیاد آمارهای غیررسمی، بیش از شش میلیون شهروند افغانستان در کشورهای بیرونی پناهنده و یا مهاجر استند که از این میان تنها یک نیم میلیون تن مهاجر در پاکستان ثبت شده‌اند.

آمارها نشان می‌دهد که در حدود دومیلیون شهروند افغانستان در ایران زنده‌گی می‌کنند.

وزارت مهاجرین می‌گوید که از سال ۲۰۱۲ تا سال ۲۰۱۸سه میلیون و دوصدهزار مهاجر به کشور بازگشته‌اند، اما به دلیل نا‌امنی‌ها در کشور بیش از دو میلیون افغان دیگر افغانستان را ترک کرده اند.

همزمان با این، آمارها نشان می‌دهند که دونیم میلیون تن در داخل افغانستان بدلیل جنگ و ناامنی بیجا شده‌اند.  

بربنیاد آمارهای سازمان ملل متحد، هم‌اکنون ۷۱ میلیون تن بدلیل جنگ‌ها و خشونت‌ها در جهان مهاجر شده‌اند.

هم‌رسانی کنید