Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

در یک موقف گیری جدید، کرزی طالبان را یک گروه هراس‌افگن خواند

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان امروز (یکشنبه ۳ ثور) در یک موقف بی پیشینه طالبان را یک گروه هراس افگن ‌خواند و تأکید کرد که پس از این، به اعضای این گروه، برادر خطاب نخواهد کرد.

آقای کرزی می گوید که طالبان با حمله بر قول اردوی دوصد و نُه شاهین، به دستور خارجیان، به کشتار گروهی دست زدند و با این کار، بر زخم های مردم افغانستان، نمک پاشیدند.

دو روز پس از رویداد قول اردوی دوصد و نه شاهین در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ، حامد کرزی، نیز در واکنش در برابر این رویداد، برای نخستین بار، طالبان را یک گروه هراس افگن می نامد.

کرزی میگوید هر گروهی که به افغانستان آسیب می‌رساند، گروه "تروریستی" است

حامد کرزیری گفته است:"با این حادثه یی که دیروز کرد، مردم ما را کشت، این خطاب (برادر) را دیگر من کرده نمی توانم. من به حیث یک گروهی که به افغانستان آسیب می رسانند، آنان را خطاب  می کنم! هرکسی که افغان را می کشد، بهر مقاصد بیرونی می کشد، تروریست است! چه او طالب باشد، چه او داعش باشد، چه او هرکس دیگری باشد.

رییس جمهور پیشین، تأکید می ورزد که تأمین صلح در افغانستان، بسته به همکاری صادقانه واشنگتن و اسلام آباد در این راستا است.

کرزی می افزاید است:"از هر راهی که می شود، یخن امریکا را بگیر محکم درست، کُل ملت ما دست به دست هم داده، یخن امریکا را بگیر محکم، صلح می آید در کشور.

با این حال، بسیاری از آگاهان، گفته های حامد کرزی را، برخاسته از فشار انتقادهایی می دانند که از بهر گفته های پیشین او در باره طالبان، بر وی وارد شده اند.

حکمت شهباز، استاد دانشگاه گفته است:"می خواهد که در انتخابات آینده ریاست جمهوری شرکت کند و بازهم به رهبری در افغانستان برسد؛ از همین رو، می کوشد تا با این گفته ها، توجه مردم را دوباره به خود جلب کند."

رویداد قول اردوی دوصد و نه شاهین، پر تلفات ترین حمله یی بوده است که تاکنون بر نیروهای دولتی انجام یافته است.

در چنین اوضاعی، نهادهای دولتی، از چگونه گی این رویداد و تلفات برخاسته از آن، هنوز هم جزییات را به دست نمی دهند.

در یک موقف گیری جدید، کرزی طالبان را یک گروه هراس‌افگن خواند

کرزی می افزاید است:"از هر راهی که می شود، یخن امریکا را بگیر محکم درست، کُل ملت ما دست به دست هم داده، یخن امریکا را بگیر محکم، صلح می آید در کشور.

Thumbnail

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان امروز (یکشنبه ۳ ثور) در یک موقف بی پیشینه طالبان را یک گروه هراس افگن ‌خواند و تأکید کرد که پس از این، به اعضای این گروه، برادر خطاب نخواهد کرد.

آقای کرزی می گوید که طالبان با حمله بر قول اردوی دوصد و نُه شاهین، به دستور خارجیان، به کشتار گروهی دست زدند و با این کار، بر زخم های مردم افغانستان، نمک پاشیدند.

دو روز پس از رویداد قول اردوی دوصد و نه شاهین در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ، حامد کرزی، نیز در واکنش در برابر این رویداد، برای نخستین بار، طالبان را یک گروه هراس افگن می نامد.

کرزی میگوید هر گروهی که به افغانستان آسیب می‌رساند، گروه "تروریستی" است

حامد کرزیری گفته است:"با این حادثه یی که دیروز کرد، مردم ما را کشت، این خطاب (برادر) را دیگر من کرده نمی توانم. من به حیث یک گروهی که به افغانستان آسیب می رسانند، آنان را خطاب  می کنم! هرکسی که افغان را می کشد، بهر مقاصد بیرونی می کشد، تروریست است! چه او طالب باشد، چه او داعش باشد، چه او هرکس دیگری باشد.

رییس جمهور پیشین، تأکید می ورزد که تأمین صلح در افغانستان، بسته به همکاری صادقانه واشنگتن و اسلام آباد در این راستا است.

کرزی می افزاید است:"از هر راهی که می شود، یخن امریکا را بگیر محکم درست، کُل ملت ما دست به دست هم داده، یخن امریکا را بگیر محکم، صلح می آید در کشور.

با این حال، بسیاری از آگاهان، گفته های حامد کرزی را، برخاسته از فشار انتقادهایی می دانند که از بهر گفته های پیشین او در باره طالبان، بر وی وارد شده اند.

حکمت شهباز، استاد دانشگاه گفته است:"می خواهد که در انتخابات آینده ریاست جمهوری شرکت کند و بازهم به رهبری در افغانستان برسد؛ از همین رو، می کوشد تا با این گفته ها، توجه مردم را دوباره به خود جلب کند."

رویداد قول اردوی دوصد و نه شاهین، پر تلفات ترین حمله یی بوده است که تاکنون بر نیروهای دولتی انجام یافته است.

در چنین اوضاعی، نهادهای دولتی، از چگونه گی این رویداد و تلفات برخاسته از آن، هنوز هم جزییات را به دست نمی دهند.

هم‌رسانی کنید