Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بازگشت دو میلیون پناه‌جوی افغان به کشور در سه سال پسین

وزیر مهاجرین و عودت کننده‌گان در مراسم گرامی‌داشت از روز جهانی پناه‌جویان در کابل شمار پناهجویان و مهاجرانی را که در سه‌سال گذشته به کشور بازگردانیده شده‌اند یاهم به‌گونۀ داوطلبانه بازگشته‌اند، دو میلیون تن می‌گوید.

او می‌افزاید که در سال روان نیز بیش از ۵۰۰ هزار تن از کشورهای همسایه بازگشته‌اند و نیز بیش از ۷۵۰ تن از کشورهای اروپایی اخراج شده‌اند.
 
سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کننده‌گان، می‌گوید: «اتحادیۀ اروپا به‌صورت محوری کاری‌که می‌کند، ۸۰ میلیون یورو برای سال ۲۰۱۷میلادی و ۱۲۴ میلیون یورو بار دیگر کمکی برای وضعیت مهاجران و برگشت‌کننده‌گان درنظر گرفته‌اند و اکنون ما روی آن برنامه‌ریزی می‌کنیم.»
 
در همین حال، رییس اجراییه وضعیت کنونی مهاجران را در کشورهای اروپایی در مقایسه به دوسال پیش، بهتر می‌داند.
 
عبدالله‌عبدالله، رییس اجراییه می‌گوید: «درحالی‌که در سطح جهانی چالش‌های بسیاری وجود دارد، در امور مهاجرت و جامعه جهانی و کشورهای کمک‌کننده هنوزهم توجه را به افغانستان حفظ کرده‌اند.»
 
با این‌همه، معاون نمایندۀ سازمان ملل متحد می‌گوید به کسانی‌که به افغانستان بازگردانیده می‌شوند، فرصت‌های خوب زنده‌گی فراهم گردد.
 
توبی لنزر، معاون نماینده ویژۀ سازمان ملل متحد برای افغانستان، می‌گوید: «به کسانی‌که باز می‌گردند، فرصت‌های مساویانه بدهیم. تمامی نهادهای پشتیبان مهاجران کار می‌کنند که فرصت‌های برابر به هر بازگشت‌کننده فراهم گردد.»
 
به‌گفتۀ وزارت مهاجران، در کنار این‌که بیش‌از سه‌میلیون مهاجر افغانستان در کشورهای همسایه به‌سر می‌برند، درحدود ۴۷۷ هزار پناه‌جوی افغان در کشورهای اروپایی نیز به‌سر می‌برند.

بازگشت دو میلیون پناه‌جوی افغان به کشور در سه سال پسین

به گفتۀ وزیر مهاجرین و عودت کننده‌گان، در سال روان بیش از ۵۰۰ هزار تن از کشورهای همسایه بازگشته‌اند و نیز بیش از ۷۵۰ تن از کشورهای اروپایی اخراج شده‌اند.

Thumbnail

وزیر مهاجرین و عودت کننده‌گان در مراسم گرامی‌داشت از روز جهانی پناه‌جویان در کابل شمار پناهجویان و مهاجرانی را که در سه‌سال گذشته به کشور بازگردانیده شده‌اند یاهم به‌گونۀ داوطلبانه بازگشته‌اند، دو میلیون تن می‌گوید.

او می‌افزاید که در سال روان نیز بیش از ۵۰۰ هزار تن از کشورهای همسایه بازگشته‌اند و نیز بیش از ۷۵۰ تن از کشورهای اروپایی اخراج شده‌اند.
 
سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کننده‌گان، می‌گوید: «اتحادیۀ اروپا به‌صورت محوری کاری‌که می‌کند، ۸۰ میلیون یورو برای سال ۲۰۱۷میلادی و ۱۲۴ میلیون یورو بار دیگر کمکی برای وضعیت مهاجران و برگشت‌کننده‌گان درنظر گرفته‌اند و اکنون ما روی آن برنامه‌ریزی می‌کنیم.»
 
در همین حال، رییس اجراییه وضعیت کنونی مهاجران را در کشورهای اروپایی در مقایسه به دوسال پیش، بهتر می‌داند.
 
عبدالله‌عبدالله، رییس اجراییه می‌گوید: «درحالی‌که در سطح جهانی چالش‌های بسیاری وجود دارد، در امور مهاجرت و جامعه جهانی و کشورهای کمک‌کننده هنوزهم توجه را به افغانستان حفظ کرده‌اند.»
 
با این‌همه، معاون نمایندۀ سازمان ملل متحد می‌گوید به کسانی‌که به افغانستان بازگردانیده می‌شوند، فرصت‌های خوب زنده‌گی فراهم گردد.
 
توبی لنزر، معاون نماینده ویژۀ سازمان ملل متحد برای افغانستان، می‌گوید: «به کسانی‌که باز می‌گردند، فرصت‌های مساویانه بدهیم. تمامی نهادهای پشتیبان مهاجران کار می‌کنند که فرصت‌های برابر به هر بازگشت‌کننده فراهم گردد.»
 
به‌گفتۀ وزارت مهاجران، در کنار این‌که بیش‌از سه‌میلیون مهاجر افغانستان در کشورهای همسایه به‌سر می‌برند، درحدود ۴۷۷ هزار پناه‌جوی افغان در کشورهای اروپایی نیز به‌سر می‌برند.

هم‌رسانی کنید