تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

دومین حکم رییس‌جمهور در وزارت خارجه عملی نشد

یک روز پس از آن که ریاست‌جمهوری از برکناری صبغت الله احمدی، سخنگوی وزارت امور خارجه سخن زد، آقای احمدی امروز به دفتر کارش حاضر شد و به کار اش ادامه داد. 

ریاست‌جمهوری که  آقای احمدی را به اظهار گفته‌های غیر مسوولانه متهم کرده است، برکناری او را از صلاحیت‌های رییس‌جمهور می‌گوید اما ریاست اجراییه این حکم ریاست جمهوری را نادرست و خلاف اخلاق سیاسی حکومت داری میداند. 

همایون همایون- معاون پیشین مجلس نماینده‌گان گفت:«وزیری که قدرتمند است و وزیری که در راس قدرت است با او مشکل را حل کند از این خاطر سخنگویش افراد اشخاصی که خورد و ریزه استند اونا ره میخواهند که جزا بدهند تا دیگران عبرت بگیرند چیزی که خندآوراست.»

ریاست‌جمهوری عزل و نصب کارمندان حکومتی را از صلاحیت‌های رییس‌جمهور میداند و علت برکناری آقای احمدی را نیز اظهارات غیر مسوولانه او در بارۀ سفر طالبان به پاکستان گفته است. 

صدیق صدیقی- سخنگوی ریاست‌جمهوری گفت:«اگر قرار باشد که بعد از برکناری شان و تعیین یک فرد دیگر این خلاف قوانین اداری کشور ما است.»

پیش ازاین صبغت احمدی با اشاره به حضور حمد الله محب مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور درنشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل، این حضور را ضعیف ترین حضوردرمقایسه به کشورهای دیگر دراین نشست گفته بود، سخنانی که با انتقاد ارگ روبه رو شده بود.

صبغت احمدی- سخنگوی وزارت امور خارجه گفت:«ضعیف ترین حضور را در نشست سازمان ملل درامسال داشتیم.»

ازسوی دیگر  ریاست اجراییه حکم رییس جمهور را در باره برکناری آقای احمدی دراواضاع کنونی خلاف اخلاق سیاسی میداند.

احمد سعیدی- دپلومات بازنشسته گفت:«سبک دوشی یا تقرر یک سخنگوی مربوط وزارت خارجه است خیلی این یک حرف کوچکی است که یک رییس جمهور یک سخنگوی را سبکدوش بکند.»

منورشاه بهادری- عضو مجلس نماینده‌گان گفت:«جای تاسف است که ارگ یک طرف می رود و وزارت خارجه طرف دیگر.»

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان علت برکناری آقای احمدی را اختلاف‌های رییس‌جمهور با صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت امورخارجه می دانند. 

پیش از این آقای ربانی به یک هیئت ریاست‌جمهوری اجازه بررسی کارهای این وزارت را نداد ونیز این اختلاف ها سبب شدند تا معین  اداری معرفی شده ازسوی رییس‌جهمورغنی نتواند برای چهارماه کارش را آغاز نماید.

افغانستان

دومین حکم رییس‌جمهور در وزارت خارجه عملی نشد

ریاست‌جمهوری عزل و نصب کارمندان حکومتی را از صلاحیت‌های رییس‌جمهور میداند و علت برکناری آقای احمدی را نیز اظهارات غیر مسوولانه او در بارۀ سفر طالبان به پاکستان گفته است. 

Thumbnail

یک روز پس از آن که ریاست‌جمهوری از برکناری صبغت الله احمدی، سخنگوی وزارت امور خارجه سخن زد، آقای احمدی امروز به دفتر کارش حاضر شد و به کار اش ادامه داد. 

ریاست‌جمهوری که  آقای احمدی را به اظهار گفته‌های غیر مسوولانه متهم کرده است، برکناری او را از صلاحیت‌های رییس‌جمهور می‌گوید اما ریاست اجراییه این حکم ریاست جمهوری را نادرست و خلاف اخلاق سیاسی حکومت داری میداند. 

همایون همایون- معاون پیشین مجلس نماینده‌گان گفت:«وزیری که قدرتمند است و وزیری که در راس قدرت است با او مشکل را حل کند از این خاطر سخنگویش افراد اشخاصی که خورد و ریزه استند اونا ره میخواهند که جزا بدهند تا دیگران عبرت بگیرند چیزی که خندآوراست.»

ریاست‌جمهوری عزل و نصب کارمندان حکومتی را از صلاحیت‌های رییس‌جمهور میداند و علت برکناری آقای احمدی را نیز اظهارات غیر مسوولانه او در بارۀ سفر طالبان به پاکستان گفته است. 

صدیق صدیقی- سخنگوی ریاست‌جمهوری گفت:«اگر قرار باشد که بعد از برکناری شان و تعیین یک فرد دیگر این خلاف قوانین اداری کشور ما است.»

پیش ازاین صبغت احمدی با اشاره به حضور حمد الله محب مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور درنشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل، این حضور را ضعیف ترین حضوردرمقایسه به کشورهای دیگر دراین نشست گفته بود، سخنانی که با انتقاد ارگ روبه رو شده بود.

صبغت احمدی- سخنگوی وزارت امور خارجه گفت:«ضعیف ترین حضور را در نشست سازمان ملل درامسال داشتیم.»

ازسوی دیگر  ریاست اجراییه حکم رییس جمهور را در باره برکناری آقای احمدی دراواضاع کنونی خلاف اخلاق سیاسی میداند.

احمد سعیدی- دپلومات بازنشسته گفت:«سبک دوشی یا تقرر یک سخنگوی مربوط وزارت خارجه است خیلی این یک حرف کوچکی است که یک رییس جمهور یک سخنگوی را سبکدوش بکند.»

منورشاه بهادری- عضو مجلس نماینده‌گان گفت:«جای تاسف است که ارگ یک طرف می رود و وزارت خارجه طرف دیگر.»

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان علت برکناری آقای احمدی را اختلاف‌های رییس‌جمهور با صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت امورخارجه می دانند. 

پیش از این آقای ربانی به یک هیئت ریاست‌جمهوری اجازه بررسی کارهای این وزارت را نداد ونیز این اختلاف ها سبب شدند تا معین  اداری معرفی شده ازسوی رییس‌جهمورغنی نتواند برای چهارماه کارش را آغاز نماید.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره