Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دو بازرگان به اتهام قاچاق پول محکوم به زندان شدند

دو بازرگان به اتهام قاچاق پول امروز (چهارشنبه ۱۰عقرب) از محکمه ابتدائیه رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری مرکز عدلی و قضایی به بیش از یک سال زندان محکوم شدند.

سارنوال پرونده می‌گوید که این دو بازرگان میخواستند که بیش از دوصد میلیون دالر را به بیرون از کشور انتقال دهند و هنگامی که به کارمندان ریاست مبارزه با جرایم سنگین هشتاد هزار دالر رشوه پیشنهاد کردند، از سوی این کارمندان بازداشت شدند.

سارنوال پرونده می‌گوید که عزیزالرحمن و نذیر احمد دو بازرگانی می خواستند دوصد و شصت و پنج میلیون دالر را به بیرون از کشور انتقال بدهند و نیز پس از آن که از انتقال این پول جلوگیری میشد، به کارمندان ریاست مبارزه با جرایم سنگین هشتاد هزار دالر رشوه پیشنهاد کرده بودند.

قاضی دادگاه پس از شنیدن اتهام نامه‌ها و گواهان رویداد، این دو بازرگان را به بیشتر از یک سال محکوم به زندان کرد.

شیرآغا منیب، رییس محکمه ابتداییه گفت: " تو عزیزالرحمن ولد گل الرحمن را در قضیه تادیه رشوت هشتاد هزار دالر امریکایی وفق ماده دو صد و شصت قانون جزا با رعایت ماده سی و هشت مذکور و ماده دو ضمیمه شماره چهارم قانون جزا به مدت یکسال و شش ماه حبس تنفیذی و در اتهام دشنام وفق ماده چهار صدو چهل سه قانون جزا با رعایت ماده  دو صد و سی هفت قانون اجرات جزایی به مدت سه ماه حبس تنفیذی محکوم به حبس نمودیم. و تو نذیراحمد ولد گل رحمان را در قضیه اشتراک در دادن رشوه طبق ماده دو صد و شصت قانون جزا با رعایت فقره سه ماده سی و نه قانون جزا  و ماده دو ضمیمه شماره چهارم قانون جزا از آغاز ایام نظازت توقیفی به مدت یک سال و شش ماه به حبس محکوم نمودیم."

در همین حال وکیل مدافع این متهمان فیصله دادگاه را عادلانه نمی داند و استیناف طلب می شود.

ظاهر عبید، وکیل مدافع گفت:" ما قناعت نداریم حکم محکمه غیر عادلانه صادر شده موکلین ما در تادیه رشوت قطعا دخیل نبود هیچ وثت قصد این را نداشتند علاوه بر اینکه قصد رشوت دادن را نداشتند از موضوع مطالبه‌ی رشوت توسط کارمندان ریاست جرایم سنگین به امنیت ملی گزارش داده بودند که اسناد موجود است."

این در حالیست که چندی پیش بانک مرکزی از افزایش فعالیت های پول شویی در کشور نگرانی کرده بود.

از سوی دیگر یک مقام میدان هوایی قندهار نیز به اتهام انتقال پول در این ولایت بازداشت شده است.

دو بازرگان به اتهام قاچاق پول محکوم به زندان شدند

محکمه ابتدائیه رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری مرکز عدلی و قضایی دو بازرگان را به بیش از یک سال زندان محکوم کرد.

Thumbnail

دو بازرگان به اتهام قاچاق پول امروز (چهارشنبه ۱۰عقرب) از محکمه ابتدائیه رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری مرکز عدلی و قضایی به بیش از یک سال زندان محکوم شدند.

سارنوال پرونده می‌گوید که این دو بازرگان میخواستند که بیش از دوصد میلیون دالر را به بیرون از کشور انتقال دهند و هنگامی که به کارمندان ریاست مبارزه با جرایم سنگین هشتاد هزار دالر رشوه پیشنهاد کردند، از سوی این کارمندان بازداشت شدند.

سارنوال پرونده می‌گوید که عزیزالرحمن و نذیر احمد دو بازرگانی می خواستند دوصد و شصت و پنج میلیون دالر را به بیرون از کشور انتقال بدهند و نیز پس از آن که از انتقال این پول جلوگیری میشد، به کارمندان ریاست مبارزه با جرایم سنگین هشتاد هزار دالر رشوه پیشنهاد کرده بودند.

قاضی دادگاه پس از شنیدن اتهام نامه‌ها و گواهان رویداد، این دو بازرگان را به بیشتر از یک سال محکوم به زندان کرد.

شیرآغا منیب، رییس محکمه ابتداییه گفت: " تو عزیزالرحمن ولد گل الرحمن را در قضیه تادیه رشوت هشتاد هزار دالر امریکایی وفق ماده دو صد و شصت قانون جزا با رعایت ماده سی و هشت مذکور و ماده دو ضمیمه شماره چهارم قانون جزا به مدت یکسال و شش ماه حبس تنفیذی و در اتهام دشنام وفق ماده چهار صدو چهل سه قانون جزا با رعایت ماده  دو صد و سی هفت قانون اجرات جزایی به مدت سه ماه حبس تنفیذی محکوم به حبس نمودیم. و تو نذیراحمد ولد گل رحمان را در قضیه اشتراک در دادن رشوه طبق ماده دو صد و شصت قانون جزا با رعایت فقره سه ماده سی و نه قانون جزا  و ماده دو ضمیمه شماره چهارم قانون جزا از آغاز ایام نظازت توقیفی به مدت یک سال و شش ماه به حبس محکوم نمودیم."

در همین حال وکیل مدافع این متهمان فیصله دادگاه را عادلانه نمی داند و استیناف طلب می شود.

ظاهر عبید، وکیل مدافع گفت:" ما قناعت نداریم حکم محکمه غیر عادلانه صادر شده موکلین ما در تادیه رشوت قطعا دخیل نبود هیچ وثت قصد این را نداشتند علاوه بر اینکه قصد رشوت دادن را نداشتند از موضوع مطالبه‌ی رشوت توسط کارمندان ریاست جرایم سنگین به امنیت ملی گزارش داده بودند که اسناد موجود است."

این در حالیست که چندی پیش بانک مرکزی از افزایش فعالیت های پول شویی در کشور نگرانی کرده بود.

از سوی دیگر یک مقام میدان هوایی قندهار نیز به اتهام انتقال پول در این ولایت بازداشت شده است.

هم‌رسانی کنید