تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دو دسته‌گی نماینده‌گان برسر استیضاح رییس عمومی امنیت ملی

در حالی‎که قراراست به روز چهارشنبه، معصوم استانکزی، رییس عمومی امنیت ملی از سوی مجلس نماینده‎گان استیضاح شود، شماری از اعضای مجلس می‎گویند که امضاهای نماینده گان برای این کار، توسط معاون نخست مجلس نماینده گان به گونۀ غیرقانونی گردآوری شده است و آنان نمی‌گذارند که رییس عمومی امنیت ملی استیضاح شود.

چندی پیش، نماینده‌گان مجلس از بهر آن‌چه بیکاره‌گی و عدم توانمندی معصوم استانکزی در جلوگیری از حمله‌های هراس افگنی و افزایش تهدیدات امنیتی، خواندند، تصمیم گرفتند با گردآوری امضا، اورا استیضاح کنند.

اما، شماری از نماینده‌گان در نشست روز شنبۀ مجلس، با این تصمیم مخالفت کردند.

میرویس یاسینی، در این باره گفت: «کمیتۀ روسا به هرگونه که بوده یک مسئله را بیرون می‌کند و مسئلۀ استیضاح را داخل می‎کند.»

حبیب الرحمان افغان، نیز بیان داشت: «استیضاح یک اصل است، اما به گونه‌یی که همایون (معاون نخست مجلس) جور کرده است نخیر، این اصل را ما نمی پذیریم.»

در این میان، شماری از کسانی‎که در برگۀ استیضاح رییس عمومی امنیت ملی امضا کرده اند کارشان را مطابق قانون می‌دانند.

همایون همایون، معاون نخست مجلس نماینده‌گان اظهار داشت: «کسانی که طرف‌داران (استانکزی) استند آن‌ها عقده دارند همرای من، بخاطر این که من همان اصول و وظایف داخلی و قانون اساسی را بجای کرده ام.»

ظاهرقدیر نیز گفت: «این که اوامرغیرقانونی دولت و حکومت را حمایت می‌کنید این نماینده‌گی از مردم نیست.»

در این میان، رییس مجلس نماینده گان، می‎گوید که استیضاح رییس عمومی امنیت ملی، به شیوۀ قانونی پیش رفته است و هرگونه ایستاده گی در برابر این روند مخالفت با قانون است.

عبدالروف ابراهیمی می افزاید:«پنجاه نفر وکیل، مزدور کس نیست! نمایندۀ مردم افغانستان در همین جا امضا کرده اند در کمیته روسا برده اند.»

پیش از این اعضای مجلس نماینده گان، رییس عمومی امنیت ملی را به کم کاری در انجام مسؤولیت هایش متهم ساخته بودند، آنچه که آقای استانکزی آن را رد کرده بود.

دو دسته‌گی نماینده‌گان برسر استیضاح رییس عمومی امنیت ملی

شماری از نماینده‌گان مجلس امضا گردآوری کرده اند و قرار است معصوم استانکزی، رییس عمومی امنیت ملی را به روز چهار شنبه استیضاح کنند.

تصویر بندانگشتی

در حالی‎که قراراست به روز چهارشنبه، معصوم استانکزی، رییس عمومی امنیت ملی از سوی مجلس نماینده‎گان استیضاح شود، شماری از اعضای مجلس می‎گویند که امضاهای نماینده گان برای این کار، توسط معاون نخست مجلس نماینده گان به گونۀ غیرقانونی گردآوری شده است و آنان نمی‌گذارند که رییس عمومی امنیت ملی استیضاح شود.

چندی پیش، نماینده‌گان مجلس از بهر آن‌چه بیکاره‌گی و عدم توانمندی معصوم استانکزی در جلوگیری از حمله‌های هراس افگنی و افزایش تهدیدات امنیتی، خواندند، تصمیم گرفتند با گردآوری امضا، اورا استیضاح کنند.

اما، شماری از نماینده‌گان در نشست روز شنبۀ مجلس، با این تصمیم مخالفت کردند.

میرویس یاسینی، در این باره گفت: «کمیتۀ روسا به هرگونه که بوده یک مسئله را بیرون می‌کند و مسئلۀ استیضاح را داخل می‎کند.»

حبیب الرحمان افغان، نیز بیان داشت: «استیضاح یک اصل است، اما به گونه‌یی که همایون (معاون نخست مجلس) جور کرده است نخیر، این اصل را ما نمی پذیریم.»

در این میان، شماری از کسانی‎که در برگۀ استیضاح رییس عمومی امنیت ملی امضا کرده اند کارشان را مطابق قانون می‌دانند.

همایون همایون، معاون نخست مجلس نماینده‌گان اظهار داشت: «کسانی که طرف‌داران (استانکزی) استند آن‌ها عقده دارند همرای من، بخاطر این که من همان اصول و وظایف داخلی و قانون اساسی را بجای کرده ام.»

ظاهرقدیر نیز گفت: «این که اوامرغیرقانونی دولت و حکومت را حمایت می‌کنید این نماینده‌گی از مردم نیست.»

در این میان، رییس مجلس نماینده گان، می‎گوید که استیضاح رییس عمومی امنیت ملی، به شیوۀ قانونی پیش رفته است و هرگونه ایستاده گی در برابر این روند مخالفت با قانون است.

عبدالروف ابراهیمی می افزاید:«پنجاه نفر وکیل، مزدور کس نیست! نمایندۀ مردم افغانستان در همین جا امضا کرده اند در کمیته روسا برده اند.»

پیش از این اعضای مجلس نماینده گان، رییس عمومی امنیت ملی را به کم کاری در انجام مسؤولیت هایش متهم ساخته بودند، آنچه که آقای استانکزی آن را رد کرده بود.

هم‌رسانی کنید