تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دیدار هیئت طالبان با مقام های ایرانی

برخی از رسانه های ایرانی روز یک شنبه نگاشته اند که یک هیئت بلند پایۀ طالبان به دعوت مقام های ایرانی برای گفتگوبا مقام های ایران به این کشور سفرکرده است.

رهبری این هیئت را سید طیب آغا دارد و محمد الله نعمانی، نماینده مهم در دفتر طالبان در قطر و شمس الدین پهلوان والی پیشین گروۀ طالبان درمیدان وردک، مشمول این هیئت استند.

درهمین حال یک مقام گروۀ طالبان این سفر را تائید کرده است.

این مقام گروۀ طالبان به رسانه های پاکستانی هدف این سفر را گفتگوها در بارۀ همکاری های آیندۀ تهران با طالبان پس از سال دوهزاروچهارده، گفته است، زمانی که ماموریت جنگی نظامیان خارجی در افغانستان پایان میابد.

یک عضو گروۀ طالبان گفته است:« طالبان سیاست های شان را به مقام های ایرانی روشن خواهند ساخت و خواهند کوشید تا نگرانی هایی را که ایران همواره از این گروه سنی مذهب داشته است، از میان بردارند.»

درهمین حال وزارت امور خارجه افغانستان گفته است که گفتگوها در بارۀ حقیقت داشتن این سفر با مقام های ایرانی آغاز شده اند.

سخنگوی این وزارت، جانان موسی زی بر حمایت ایران از روند صلح به رهبری افغانستان تاکید می ورزد.

آقای موسی زی گفته است:« موقف رسمی ایران در رابطه به تلاش های صلح افغانستان روشن است و آن این که ایران از یک پروسه صلح تحت رهبری دولت افغانستان و مالکیت افغانستان حمایت می کند.»

این سفر درست هنگامی صورت می گیرد که واشنگتن برگفتگوهای صلح با رهبری گروه طالبان تاکید کرده است، تلاش هایی که حتی بر تائید یک دفتر برای پیشبرد گفتگوهای صلح با طالبان در قطر، انجامید.

اما به راستی این سفر چه پیامدی میتواند داشته باشد؟

رهبر پیشین جیش المسلمین گروۀ طالبان، سید اکبر آغا گفته است:« فکر نمی کنم که این کار شده باشد و اگر سفری به ایران داشته باشند، صدمه بزرگی به تمام ملت افغانستان و طالبان است و از طریق ایران صلح آمدن درافغانستان ممکن نیست.»

با این همه، به نظر می رسد که ایرانیان و طالبان از سه نگاه دیدگاه های یکسانی دارند.

طالبان و ایرانیان، افغانستان را هموراه اشغال شده گفته اند، آنان خواهان بیرون شدن نظامیان امریکایی از افغانستان استند و با داشتن پایگاه های نظامی امریکا درکشور مخالفت دارند.

ایران هم از رقیبان سخت واشنگتن است واما ایران با دعوت این گروه به تهران، چی می خواهد؟

آگاه سیاسی، اجمل بلوچ زاده گفته است:« در حقیقت صبحت روی به زانو درآوردن ایالات متحد امریکا و خنثی کردن برنامه های صلح و سیاست های امریکا در افغانستان از سوی طالبان و ایران است.»

دراین میان، سفارت ایران در افغانستان گفته است که در باره این سفر، آگاهی ندارد.

دیدار هیئت طالبان با مقام های ایرانی

برخی از رسانه های ایرانی روز یک شنبه نگاشته اند که یک هیئت بلند پایۀ طالبان به دعوت مقام های ایران

Thumbnail

برخی از رسانه های ایرانی روز یک شنبه نگاشته اند که یک هیئت بلند پایۀ طالبان به دعوت مقام های ایرانی برای گفتگوبا مقام های ایران به این کشور سفرکرده است.

رهبری این هیئت را سید طیب آغا دارد و محمد الله نعمانی، نماینده مهم در دفتر طالبان در قطر و شمس الدین پهلوان والی پیشین گروۀ طالبان درمیدان وردک، مشمول این هیئت استند.

درهمین حال یک مقام گروۀ طالبان این سفر را تائید کرده است.

این مقام گروۀ طالبان به رسانه های پاکستانی هدف این سفر را گفتگوها در بارۀ همکاری های آیندۀ تهران با طالبان پس از سال دوهزاروچهارده، گفته است، زمانی که ماموریت جنگی نظامیان خارجی در افغانستان پایان میابد.

یک عضو گروۀ طالبان گفته است:« طالبان سیاست های شان را به مقام های ایرانی روشن خواهند ساخت و خواهند کوشید تا نگرانی هایی را که ایران همواره از این گروه سنی مذهب داشته است، از میان بردارند.»

درهمین حال وزارت امور خارجه افغانستان گفته است که گفتگوها در بارۀ حقیقت داشتن این سفر با مقام های ایرانی آغاز شده اند.

سخنگوی این وزارت، جانان موسی زی بر حمایت ایران از روند صلح به رهبری افغانستان تاکید می ورزد.

آقای موسی زی گفته است:« موقف رسمی ایران در رابطه به تلاش های صلح افغانستان روشن است و آن این که ایران از یک پروسه صلح تحت رهبری دولت افغانستان و مالکیت افغانستان حمایت می کند.»

این سفر درست هنگامی صورت می گیرد که واشنگتن برگفتگوهای صلح با رهبری گروه طالبان تاکید کرده است، تلاش هایی که حتی بر تائید یک دفتر برای پیشبرد گفتگوهای صلح با طالبان در قطر، انجامید.

اما به راستی این سفر چه پیامدی میتواند داشته باشد؟

رهبر پیشین جیش المسلمین گروۀ طالبان، سید اکبر آغا گفته است:« فکر نمی کنم که این کار شده باشد و اگر سفری به ایران داشته باشند، صدمه بزرگی به تمام ملت افغانستان و طالبان است و از طریق ایران صلح آمدن درافغانستان ممکن نیست.»

با این همه، به نظر می رسد که ایرانیان و طالبان از سه نگاه دیدگاه های یکسانی دارند.

طالبان و ایرانیان، افغانستان را هموراه اشغال شده گفته اند، آنان خواهان بیرون شدن نظامیان امریکایی از افغانستان استند و با داشتن پایگاه های نظامی امریکا درکشور مخالفت دارند.

ایران هم از رقیبان سخت واشنگتن است واما ایران با دعوت این گروه به تهران، چی می خواهد؟

آگاه سیاسی، اجمل بلوچ زاده گفته است:« در حقیقت صبحت روی به زانو درآوردن ایالات متحد امریکا و خنثی کردن برنامه های صلح و سیاست های امریکا در افغانستان از سوی طالبان و ایران است.»

دراین میان، سفارت ایران در افغانستان گفته است که در باره این سفر، آگاهی ندارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره