تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

رئیس جمهورغنی، احمد ضیا مسعود را از وظیفه‌اش برکنار کرد

شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری می‌گوید که رئیس جمهورغنی، احمد ضیا مسعود را به علت موفق نبودن در کارهایش، برکنار کرده است.

رئیس جمهورغنی پس از ایجاد حکومت وحدت ملی، با صادر کردن یک فرمان، احمد ضیا مسعود را به حیث نماینده  ویژه خودش در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب معرفی کرد.

احمد ضیا مسعود در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری، معاون زلمی رسول یکی از نامزدان انتخابات بود و در دور دوم این انتخابات، در کنار آقای غنی ایستاد و سر انجام پس از ایجاد حکومت وحدت ملی، به حیث نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اصلات و حکومت‌داری خوب گماشته شد.
 

افغانستان

رئیس جمهورغنی، احمد ضیا مسعود را از وظیفه‌اش برکنار کرد

رئیس جمهورغنی پس از ایجاد حکومت وحدت ملی، با صادر کردن یک فرمان، احمد ضیا مسعود را به حیث نماینده  ویژه خودش در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب معرفی کرد

Thumbnail

شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری می‌گوید که رئیس جمهورغنی، احمد ضیا مسعود را به علت موفق نبودن در کارهایش، برکنار کرده است.

رئیس جمهورغنی پس از ایجاد حکومت وحدت ملی، با صادر کردن یک فرمان، احمد ضیا مسعود را به حیث نماینده  ویژه خودش در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب معرفی کرد.

احمد ضیا مسعود در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری، معاون زلمی رسول یکی از نامزدان انتخابات بود و در دور دوم این انتخابات، در کنار آقای غنی ایستاد و سر انجام پس از ایجاد حکومت وحدت ملی، به حیث نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اصلات و حکومت‌داری خوب گماشته شد.
 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره