تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

رحیمی: برگشت مهاجرین یکی از شرایط موفقیت روند صلح است

 عبدالسلام رحیمی، وزیردولت در امور صلح تأکید می ورزد که  هیچ توافقی در بارۀ صلح بی تصمیم حکومت افغانستان انجام شده نمی تواند.

آقای رحیمی در حالی که نشست‌ها را میان افغانان ونیز گفت‌وگوهای امریکاییان را با طالبان در تامین صلح اثرگذار میداند اما می‌گوید تا هنگامی که پناهجویان افغان از کشورهای همسایه برنگردند، صلح پایدار در کشور تامین نخواهد شد.

در همین حال رییس مجلس سنا چگونه‌گی گفت‌وگوهای صلح امریکا را با طالبان پر از ابهام می داند.

رحیمی گفت:«یکی از شرایط موفقیت صلح ایست که مهاجرین برگردند تا وقتی که مهاجرین برنگردند یک صلح دایمی و باثبات تصور شده نمی تواند.»

در همین حال رییس و شماری از اعضای مجلس سنا گفت وگوهای صلح امریکارا با طالبان مشکوک و پرسش برانگیز میدانند .

فضل هادی مسلمیار، رییس مجلس سنا گفت:«هفتمین دور گفتگوهای میان امریکاییان و طالبان که پایان یافت این مذاکرات به ما یک معما معلوم می شود و به این ما به دید شک می بینیم.»

زلمی زابلی، عضو مجلس سنا گفت:«ما مدیریت شما (سلام رحیمی) را که در چهارسال دیدیم متاسفانه همه سیاسون از کنار رییس‌جمهور دور شدند و این که چرا دور شده اند دلایلش نزد شما است و در باره صلح نیز با اعضای مجلس سنا نیز تاهنوز کدام نظرخواهی نشده است.»

غیرت بهیر- مجلس سنا گفت:«صلح یک پروسه ملی است و نباید در انحصار هیچ کسی باشد.»

اما وزیر دولت در امور صلح می‌گوید که این وزارت ازبهر  هماهنگ سازی فعالیت‌های صلح خواهانه ایجاد شده است.

رحیمی می افزاید:«باور کنید بالای هرکلمه یی که روی کاغذ می آید حتا روی این که یک کامه پشت کدام کلمه مانده شود پیش کدام کلمه مانده شود سراو هم دقت می کند خود رییس صاحب جمهور.» 

این در حالیست که زلمی خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در هفتمین دور گفتگوهایش با نماینده‌گان طالبان و نیز در سومین دور گفتگوها میان شماری از سیاست گران، خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی با طالبان در بیرون ازکشور، از نزدیک شدن دیدگاه‌های دو طرف سخن زده شده است. 

افغانستان

رحیمی: برگشت مهاجرین یکی از شرایط موفقیت روند صلح است

در همین حال رییس و شماری از اعضای مجلس سنا گفت وگوهای صلح امریکارا با طالبان مشکوک و پرسش برانگیز میدانند .

Thumbnail

 عبدالسلام رحیمی، وزیردولت در امور صلح تأکید می ورزد که  هیچ توافقی در بارۀ صلح بی تصمیم حکومت افغانستان انجام شده نمی تواند.

آقای رحیمی در حالی که نشست‌ها را میان افغانان ونیز گفت‌وگوهای امریکاییان را با طالبان در تامین صلح اثرگذار میداند اما می‌گوید تا هنگامی که پناهجویان افغان از کشورهای همسایه برنگردند، صلح پایدار در کشور تامین نخواهد شد.

در همین حال رییس مجلس سنا چگونه‌گی گفت‌وگوهای صلح امریکا را با طالبان پر از ابهام می داند.

رحیمی گفت:«یکی از شرایط موفقیت صلح ایست که مهاجرین برگردند تا وقتی که مهاجرین برنگردند یک صلح دایمی و باثبات تصور شده نمی تواند.»

در همین حال رییس و شماری از اعضای مجلس سنا گفت وگوهای صلح امریکارا با طالبان مشکوک و پرسش برانگیز میدانند .

فضل هادی مسلمیار، رییس مجلس سنا گفت:«هفتمین دور گفتگوهای میان امریکاییان و طالبان که پایان یافت این مذاکرات به ما یک معما معلوم می شود و به این ما به دید شک می بینیم.»

زلمی زابلی، عضو مجلس سنا گفت:«ما مدیریت شما (سلام رحیمی) را که در چهارسال دیدیم متاسفانه همه سیاسون از کنار رییس‌جمهور دور شدند و این که چرا دور شده اند دلایلش نزد شما است و در باره صلح نیز با اعضای مجلس سنا نیز تاهنوز کدام نظرخواهی نشده است.»

غیرت بهیر- مجلس سنا گفت:«صلح یک پروسه ملی است و نباید در انحصار هیچ کسی باشد.»

اما وزیر دولت در امور صلح می‌گوید که این وزارت ازبهر  هماهنگ سازی فعالیت‌های صلح خواهانه ایجاد شده است.

رحیمی می افزاید:«باور کنید بالای هرکلمه یی که روی کاغذ می آید حتا روی این که یک کامه پشت کدام کلمه مانده شود پیش کدام کلمه مانده شود سراو هم دقت می کند خود رییس صاحب جمهور.» 

این در حالیست که زلمی خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در هفتمین دور گفتگوهایش با نماینده‌گان طالبان و نیز در سومین دور گفتگوها میان شماری از سیاست گران، خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی با طالبان در بیرون ازکشور، از نزدیک شدن دیدگاه‌های دو طرف سخن زده شده است. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره