Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ریاست اجراییه: احتمال دارد دفتر سیاسی طالبان در قطر بسته شود

ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی می گوید که گزارش هایی به حکومت افغانستان رسیده که از دفتر طالبان در قطر، از بهر تبلیغات و فراهم ساختن منابع مالی برای طالبان کار گرفته می شود.

جاوید فیصل، معاون سخن گوی ریاست اجراییه می گوید که حکومت در حال بررسی کارهای این دفتر است و پس از پایان این بررسی ها، اقدام خواهد کرد.

به گفتۀ آقای فیصل، اگر این اتهام ها ثابت شوند، احتمال دارد این دفتر بسته شود.

وی در این باره افزود: «ما بررسی می کنیم و می بینیم، اما گزارش هایی وجود دارند که این دفتر بخاطر تلیغات طالبان و دریافت منابع برای این گروه استفاده شده است و این لازم است که بررسی شود و در بارۀ این دفتر تصمیم گرفته شود.»

این در حالی است که بربنیاد گزارش ها قرار است در آیندۀ نزدیک نشستی در قطر در بارۀ گفتگوهای صلح برگزار شود.

حبیبه سرابی، معاون شورای عالی صلح می گوید: «در رابطه به نششت که در یکی از کشورهای خلیج قرار است برگزار شود، شورای عالی صلح هر قدمی را که برای صلح با در نظرداشت منافع ملی ما برداشته شود، استقبال می کند.»

این بار نخست است که احتمال بسته شدن دفتر سیاسی طالبان در قطر، سخن به میان می آید.

پیش از این گزارش هایی پخش شدند که دونالد ترمپ، در دیدارش با رییس جمهور غنی در واشنگتن، از او خواست که با بسته شدن این دفتر موافقت کند.

اما پسان تر حکومت افغانستان گفت که در این دیدار، در بارۀ دفتر سیاسی طالبان در قطر، گفتگو نشده است.

ریاست اجراییه: احتمال دارد دفتر سیاسی طالبان در قطر بسته شود

حکومت افغانستان می گوید که پس از بررسی گزارش ها در بارۀ دفتر سیاسی طالبان در قطر تصمیم گرفته خواهد شد که آیا این دفتر بسته شود یا خیر.

Thumbnail

ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی می گوید که گزارش هایی به حکومت افغانستان رسیده که از دفتر طالبان در قطر، از بهر تبلیغات و فراهم ساختن منابع مالی برای طالبان کار گرفته می شود.

جاوید فیصل، معاون سخن گوی ریاست اجراییه می گوید که حکومت در حال بررسی کارهای این دفتر است و پس از پایان این بررسی ها، اقدام خواهد کرد.

به گفتۀ آقای فیصل، اگر این اتهام ها ثابت شوند، احتمال دارد این دفتر بسته شود.

وی در این باره افزود: «ما بررسی می کنیم و می بینیم، اما گزارش هایی وجود دارند که این دفتر بخاطر تلیغات طالبان و دریافت منابع برای این گروه استفاده شده است و این لازم است که بررسی شود و در بارۀ این دفتر تصمیم گرفته شود.»

این در حالی است که بربنیاد گزارش ها قرار است در آیندۀ نزدیک نشستی در قطر در بارۀ گفتگوهای صلح برگزار شود.

حبیبه سرابی، معاون شورای عالی صلح می گوید: «در رابطه به نششت که در یکی از کشورهای خلیج قرار است برگزار شود، شورای عالی صلح هر قدمی را که برای صلح با در نظرداشت منافع ملی ما برداشته شود، استقبال می کند.»

این بار نخست است که احتمال بسته شدن دفتر سیاسی طالبان در قطر، سخن به میان می آید.

پیش از این گزارش هایی پخش شدند که دونالد ترمپ، در دیدارش با رییس جمهور غنی در واشنگتن، از او خواست که با بسته شدن این دفتر موافقت کند.

اما پسان تر حکومت افغانستان گفت که در این دیدار، در بارۀ دفتر سیاسی طالبان در قطر، گفتگو نشده است.

هم‌رسانی کنید