Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ریاست جمهوری نه نامزد وزیر و یک وزیر دولت را معرفی کرد

ریاست جمهوری امروز دوشنبه ده تن از نامزد وزیران کابینه را معرفی کرد. این در حالی است که روی تعیین اشخاص در برخی از این وزارت‌ها از آن میان وزارت دولت در امور صلح، میان ارگ و سپیدار اختلاف‌هایی وجود داشت و یکی از علت‌های تأخیر در تکمیل کابینه دانسته می شد. 

این نامزد وزیران از سوی صدیق صدیقی سخنگوی رییس جمهور در یک نشست خبری اعلام شدند.

بر بنیاد قانون این نامزد وزیران باید برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نماینده‌گان معرفی شوند.

پس از سه ماه چانه‌زنی وزیر دولت در امور صلح معرفی شد 

سر انجام پس از نزدیک به سه ماه چانه‌زنی میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی، امروز دوشنبه (۱۰سنبله) ریاست جمهوری سید سعادت منصور نادری را وزیر دولت در امور صلح را معرفی کرد.

درهمین حال ریاست جمهوری نام‌های نه نامزد وزیر تازه را نیز همه‌گانی ساخت.

هرچند پیش ازاین عبدالله عبدالله، مصطفی مستور را نامزد وزارت دولت در امور صلح معرفی کرده بود، اما درفهرست نام‌های نه نامزد وزیر تازه نام او دیده نمی‌شود.

درهمین حال، صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری می‌گوید که :" لیست کابینه جمهوری اسلامی افغانستان نهایی شده و او را امروز می‌خواهیم که اعلان بکنیم"

نام‌های وزیران تازه معرفی شده: 

انوارالحق احدی، نامزد وزیر زراعت

بشیر احمد ته ینج، نامزد وزیر کار و امور اجتماعی 

عباس بصیر، نامزد وزیر تحصیلات عالی

فضل احمد معنوی، نامزد وزیر عدلیه

قدرت الله ذکی، نامزد وزیر ترانسپورت 

محب صمیم، نامزد وزیر اقوام و قبایل

معصومه خاوری، نامزد وزیر فن آوری معلوماتی و مخابرات 

نثار احمد غوریانی، نامزد وزیر صنایع و تجارت 

و نوررحمان اخلاقی، نامزد وزیر مهاجران معرفی کرده است.

بر بنیاد قانون این نامزد وزیران باید برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نماینده‌گان معرفی شوند.

امیر محمد خاکسار، عضوی مجلس نماینده‌گان گفته است که:" از حکومت می‌خواهیم هر چه زودتر کاندید وزیران را به ولسی جرگه به معرفی بگیرد، تا ولسی جرگه درباره کاندید وزیرا تصمیم خود را بگیرد تا حکومت مشروعیت قانونی خود را پیدا بکند."

ریاست جمهوری می‌گوید که تاکنون بیست ودو نامزد وزیرمعرفی شده اند وبه زودی نامزد وزیر اقتصاد نیز معرفی خواهد شد.

این در حالی است که یکی از علت های تاخیر در تشکیل کابینه و شورای عالی مصالحه، اختلاف عبدالله عبدالله و اشرف غنی در باره وزارت صلح گفته می شد.

ریاست جمهوری نه نامزد وزیر و یک وزیر دولت را معرفی کرد

یکی از علت‌های تأخیر در تشکیل کابینه و شورای عالی مصالحه، اختلاف عبدالله عبدالله و اشرف غنی در باره وزارت صلح گفته می‌شد.

Thumbnail

ریاست جمهوری امروز دوشنبه ده تن از نامزد وزیران کابینه را معرفی کرد. این در حالی است که روی تعیین اشخاص در برخی از این وزارت‌ها از آن میان وزارت دولت در امور صلح، میان ارگ و سپیدار اختلاف‌هایی وجود داشت و یکی از علت‌های تأخیر در تکمیل کابینه دانسته می شد. 

این نامزد وزیران از سوی صدیق صدیقی سخنگوی رییس جمهور در یک نشست خبری اعلام شدند.

بر بنیاد قانون این نامزد وزیران باید برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نماینده‌گان معرفی شوند.

پس از سه ماه چانه‌زنی وزیر دولت در امور صلح معرفی شد 

سر انجام پس از نزدیک به سه ماه چانه‌زنی میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی، امروز دوشنبه (۱۰سنبله) ریاست جمهوری سید سعادت منصور نادری را وزیر دولت در امور صلح را معرفی کرد.

درهمین حال ریاست جمهوری نام‌های نه نامزد وزیر تازه را نیز همه‌گانی ساخت.

هرچند پیش ازاین عبدالله عبدالله، مصطفی مستور را نامزد وزارت دولت در امور صلح معرفی کرده بود، اما درفهرست نام‌های نه نامزد وزیر تازه نام او دیده نمی‌شود.

درهمین حال، صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری می‌گوید که :" لیست کابینه جمهوری اسلامی افغانستان نهایی شده و او را امروز می‌خواهیم که اعلان بکنیم"

نام‌های وزیران تازه معرفی شده: 

انوارالحق احدی، نامزد وزیر زراعت

بشیر احمد ته ینج، نامزد وزیر کار و امور اجتماعی 

عباس بصیر، نامزد وزیر تحصیلات عالی

فضل احمد معنوی، نامزد وزیر عدلیه

قدرت الله ذکی، نامزد وزیر ترانسپورت 

محب صمیم، نامزد وزیر اقوام و قبایل

معصومه خاوری، نامزد وزیر فن آوری معلوماتی و مخابرات 

نثار احمد غوریانی، نامزد وزیر صنایع و تجارت 

و نوررحمان اخلاقی، نامزد وزیر مهاجران معرفی کرده است.

بر بنیاد قانون این نامزد وزیران باید برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نماینده‌گان معرفی شوند.

امیر محمد خاکسار، عضوی مجلس نماینده‌گان گفته است که:" از حکومت می‌خواهیم هر چه زودتر کاندید وزیران را به ولسی جرگه به معرفی بگیرد، تا ولسی جرگه درباره کاندید وزیرا تصمیم خود را بگیرد تا حکومت مشروعیت قانونی خود را پیدا بکند."

ریاست جمهوری می‌گوید که تاکنون بیست ودو نامزد وزیرمعرفی شده اند وبه زودی نامزد وزیر اقتصاد نیز معرفی خواهد شد.

این در حالی است که یکی از علت های تاخیر در تشکیل کابینه و شورای عالی مصالحه، اختلاف عبدالله عبدالله و اشرف غنی در باره وزارت صلح گفته می شد.

هم‌رسانی کنید