Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ریکورد تازۀ افغانستان در تولید مواد مخدر

یافته‎‏های گزارش سیگر نشان می‎دهند که تولید مواد مخدر در سال ۲۰۱۶ در افغانستان ۴۳ درصد افزایش یافته است و روند نابودسازی کشت زارهای کوکنار به پایین ترین حد در ده سال گذشته رسیده است.

بر بنیاد گزارش سیگر، با وجود این که ایالات متحد امریکا ۸.۵ میلیارد دالر در کار مبارزه با مواد مخدر درافغانستان هزینه کرده است، اما مواد مخدر به گونۀ بی‏پیشینه در این کشور درحال افزایش است.

به گفتۀ سیگر، بدتر شدن اوضاع امنیتی و نیز نبود ارادۀ سیاسی و همچنان مدیریت غیرموثر در وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان باعث شده است تا مواد مخدر در این کشور، افزایش یابد.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در وین، تخمین زده است که ارزش بالقوه ناخالص مواد مخدر ۱.۵۶میلیارد  دلار بوده است که معادل آن در حدود ۷.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی افغانستان بوده است.

آخرین سروی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد تخمین زده است که کشت تریاک ۱۰ درصد افزایش را نشان می دهد و در ۲۰۱۰۰۰ هکتار زمین در مقایسه به سال گذشته، کشت شده است.

در گزارش اضافه شده است که مناطق جنوبی افغانستان که شامل ولایت‎های هلمند، کندهار، ارزگان، زابل و دایکندی می باشد، ۵۹ درصد از کُل کشت تریاک را می‏سازند.

و لایت‎های هلمند، بادغیس و کندهار از جمله ولایت‎های اند که بیشتر کوکنار در آن کشت می‎شود.

در ادامۀ گزارش آمده است: "بدترشدن وضعیت امنیتی، نبود ارادۀ سیاسی و مدیریت غیرموثر وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان از دلایل اند که باعث شده است تا نتایج ریشه کن کردن (کشت کوکنار) ناچیز در سال ۲۰۱۶ باقی ماند."

در گزارش تأکید شده است که در صنعت مواد مخدر در افغانستان همراه با فساد و تقلب بوده و یک منبع بزرگ درآمد غیر قانونی بوده می‎باشد و افزوده شده است که تجارت تریاک ۶۰ درصد از بودجۀ طالبان را مهیا می‎سازد.

گزارش می‎افزاید: "پس از سقوط حکومت طالبان، تجارت مواد مخدر رُشد قابل توجهی کرده و کمک‎های مالی برای عملیات‎های شورشیان مهیا ساخته است. فرماندهان طالبان برای اجرای پالایشگاه‎های هروئین، اخاذی جمع‎آوری و از طرح‎های قاچاق، استفاده می‌کنند."

در گزارش تصریح شده است: "شبکه‎های قدرتمند مواد مخدر که عمدتأ توسط خانواده‎های نزدیک به گره و قبایل اداره می‎شوند باعث سرمایه شورش و پولشویی می‎شوند. در این ضمینه گزارش‎های رسانه‎ها و اتهامات از دخیل بودن مقام‎های به فساد آلوده در تجارت مواد مخدر، نیز وجود دارند."

طالبان یک گروهی افراطی اسلامی هستند که در افغانستان حکومت می‏کردند تا هنگامی‎که امریکا پس از حملات القاعده دریازدهم سپتمبر سال ۲۰۰۱ میلادی به نیویارک و واشنگتن که منجر به کشته شدن بیش از سه هزار تن شد، مداخلۀ نظامی کرد. طالبان القاعده را اجازه داد بود که از افغانستان برای پایگاۀ آموزشی و حملات بر ضد امریکا و دیگر کشورهای غربی، استفاده کند.

در گزارش سیگر اشاره شده است : "قاچاقبران مواد مخدر برای شورشی‎ها سلاح، بودجه و دیگر وسایل مهیا می‎سازند و در مقابل حفاظت می‎خواهند و رهبران شورشیان مواد مخدر را قاچاق می‏کنند تا عملیات‏های خود را از نگاۀ مالی، کمک کرده باشند."

هنوز هم، افغانستان از بزرگترین تولید کننده و صادر کنندۀ تریاک به حساب می‏رود که نزدیک به ۸۰ درصد از هیروئین جان را تولید می‎کند.

جان سوپکو، رییس سیگر در این گزارش توصیه کرده است که دونالد ترمپ، رییس‏جمهور امریکا یک راهبرد مبارزه با موادمخدر را به منظور کاهش تجارت غیر قانونی که بخش عمدۀ از در آمد طالبان را مهیا می‎سازد را ایجاد کند.

ریکورد تازۀ افغانستان در تولید مواد مخدر

سیگر در گزارش تازۀ گفته است که تولید مواد مخدر در سال ۲۰۱۶ میلادی در افغانستان ۴۳ درصد افزایش یافته است که افزایش بی‌پیشینه‎یی را در سال‎های اخیر، نشان می‎دهد.

Thumbnail

یافته‎‏های گزارش سیگر نشان می‎دهند که تولید مواد مخدر در سال ۲۰۱۶ در افغانستان ۴۳ درصد افزایش یافته است و روند نابودسازی کشت زارهای کوکنار به پایین ترین حد در ده سال گذشته رسیده است.

بر بنیاد گزارش سیگر، با وجود این که ایالات متحد امریکا ۸.۵ میلیارد دالر در کار مبارزه با مواد مخدر درافغانستان هزینه کرده است، اما مواد مخدر به گونۀ بی‏پیشینه در این کشور درحال افزایش است.

به گفتۀ سیگر، بدتر شدن اوضاع امنیتی و نیز نبود ارادۀ سیاسی و همچنان مدیریت غیرموثر در وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان باعث شده است تا مواد مخدر در این کشور، افزایش یابد.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در وین، تخمین زده است که ارزش بالقوه ناخالص مواد مخدر ۱.۵۶میلیارد  دلار بوده است که معادل آن در حدود ۷.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی افغانستان بوده است.

آخرین سروی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد تخمین زده است که کشت تریاک ۱۰ درصد افزایش را نشان می دهد و در ۲۰۱۰۰۰ هکتار زمین در مقایسه به سال گذشته، کشت شده است.

در گزارش اضافه شده است که مناطق جنوبی افغانستان که شامل ولایت‎های هلمند، کندهار، ارزگان، زابل و دایکندی می باشد، ۵۹ درصد از کُل کشت تریاک را می‏سازند.

و لایت‎های هلمند، بادغیس و کندهار از جمله ولایت‎های اند که بیشتر کوکنار در آن کشت می‎شود.

در ادامۀ گزارش آمده است: "بدترشدن وضعیت امنیتی، نبود ارادۀ سیاسی و مدیریت غیرموثر وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان از دلایل اند که باعث شده است تا نتایج ریشه کن کردن (کشت کوکنار) ناچیز در سال ۲۰۱۶ باقی ماند."

در گزارش تأکید شده است که در صنعت مواد مخدر در افغانستان همراه با فساد و تقلب بوده و یک منبع بزرگ درآمد غیر قانونی بوده می‎باشد و افزوده شده است که تجارت تریاک ۶۰ درصد از بودجۀ طالبان را مهیا می‎سازد.

گزارش می‎افزاید: "پس از سقوط حکومت طالبان، تجارت مواد مخدر رُشد قابل توجهی کرده و کمک‎های مالی برای عملیات‎های شورشیان مهیا ساخته است. فرماندهان طالبان برای اجرای پالایشگاه‎های هروئین، اخاذی جمع‎آوری و از طرح‎های قاچاق، استفاده می‌کنند."

در گزارش تصریح شده است: "شبکه‎های قدرتمند مواد مخدر که عمدتأ توسط خانواده‎های نزدیک به گره و قبایل اداره می‎شوند باعث سرمایه شورش و پولشویی می‎شوند. در این ضمینه گزارش‎های رسانه‎ها و اتهامات از دخیل بودن مقام‎های به فساد آلوده در تجارت مواد مخدر، نیز وجود دارند."

طالبان یک گروهی افراطی اسلامی هستند که در افغانستان حکومت می‏کردند تا هنگامی‎که امریکا پس از حملات القاعده دریازدهم سپتمبر سال ۲۰۰۱ میلادی به نیویارک و واشنگتن که منجر به کشته شدن بیش از سه هزار تن شد، مداخلۀ نظامی کرد. طالبان القاعده را اجازه داد بود که از افغانستان برای پایگاۀ آموزشی و حملات بر ضد امریکا و دیگر کشورهای غربی، استفاده کند.

در گزارش سیگر اشاره شده است : "قاچاقبران مواد مخدر برای شورشی‎ها سلاح، بودجه و دیگر وسایل مهیا می‎سازند و در مقابل حفاظت می‎خواهند و رهبران شورشیان مواد مخدر را قاچاق می‏کنند تا عملیات‏های خود را از نگاۀ مالی، کمک کرده باشند."

هنوز هم، افغانستان از بزرگترین تولید کننده و صادر کنندۀ تریاک به حساب می‏رود که نزدیک به ۸۰ درصد از هیروئین جان را تولید می‎کند.

جان سوپکو، رییس سیگر در این گزارش توصیه کرده است که دونالد ترمپ، رییس‏جمهور امریکا یک راهبرد مبارزه با موادمخدر را به منظور کاهش تجارت غیر قانونی که بخش عمدۀ از در آمد طالبان را مهیا می‎سازد را ایجاد کند.

هم‌رسانی کنید