تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رییس‌جمهور: طالبان باید از میان صلح و جنگ یکی را برگزینند

محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور افغانستان در پایان نشست ملی مشورتی صلح به طالبان هشدار می‌دهد که اگر به آغاز گفت‌وگوهای صلح با حکومت افغانستان حاضر نشوند، مردم در برابر این گروه دست به بسیج همه‌گانی خواهند زد.

نشست ملی مشورتی صلح در کابل پس از دو روز رای زنی در بارۀ جنگ و صلح افغانستان پایان یافت.

شرکت کننده‌گان این نشست با صدور قطعنامۀ چهارده ماده‌یی افزون بر پشتیبانی از برنامه‌های صلح حکومت، مخالفان مسلح دولت را به گفت‌وگو فرا می‌خوانند.

قادری، یکی از شرکت کننده‌گان این نشست گفت:"ما به تمامی همسایه‌های مان صدا میزنیم که منافع خود را به حیث یک همسایه خوب در یک افغانستان آباد و پرامن دنبال کنند."

حلیمه صدف، شرکت کننده دیگر این نشست گفت:"خواست ما از طالبان این است که دیگر با ادامه جنگ زمینه مداخلات خارجی‌ها و حلقات استخباراتی منطقه و جهانی را در امور داخلی کشور ما مساعد نسازند." 

با این حال، غنی گفت که در نشست کابل ، راهبرد جنگ و صلح حکومت را همگانی خواهد ساخت، راهبردی که در آن از طالبان خواسته خواهد شد که یا جنگ را انتخاب نمایند و یا صلح را بر گزینند.

غنی در این باره افزود:"ما به آنان (طالبان) حق انتخاب خواهیم داد، آنان باید بیبینند که آیا آنها نیز چنین نیتی دارند، آیا به اراده خداوند (ج) تسلیم استند و آیا نبض مردم را درک می‌کنند یا نه."

عبدالله عبدالله می‌گوید که مردمان کشور صلح آبرومندانه می‌خواهند.

آقای عبدالله افزود:"صلح با عزت بری همه، وقتی میگیم با عزت همانی که در جنگ است و جنگ را ترک میکنه، رابطه ره با گروه های تروریستی ترک میکنه میگه میایم در پهلوی مردم خود باید عزتش نگاه شوه."

غنی برعملی ساختن قانون و آوردن اصلاحات گسترده در کشور تاکید می ورزد و به زرومندان هشدار میدهد.

وی در این باره چنین اظهار داشت:"ملت اجماع داره. کسای که در بحران فکر میکنند ماهی گرفته میتانند اینا فکر دوباره کنند. ملت اجازه بحران افزایی ره به کس نمیته."

این در حالیست که کابل تا یک هفتۀ دیگر میزبان نشستی با حضور نماینده‌گان بیست و پنج کشور و چندین سازمان جهانی خواهد بود.

نشستی که حکومت انتظار دارد در آن برای پایان دادن جنگ و تامین صلح در افغانستان به یک اجماع جهانی و منطقه یی دست یابد.

رییس‌جمهور: طالبان باید از میان صلح و جنگ یکی را برگزینند

غنی گفت که در نشست کابل ، راهبرد جنگ و صلح حکومت را همگانی خواهد ساخت، راهبردی که در آن از طالبان خواسته خواهد شد که یا جنگ را انتخاب نمایند و یا صلح را بر گزینند.

تصویر بندانگشتی

محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور افغانستان در پایان نشست ملی مشورتی صلح به طالبان هشدار می‌دهد که اگر به آغاز گفت‌وگوهای صلح با حکومت افغانستان حاضر نشوند، مردم در برابر این گروه دست به بسیج همه‌گانی خواهند زد.

نشست ملی مشورتی صلح در کابل پس از دو روز رای زنی در بارۀ جنگ و صلح افغانستان پایان یافت.

شرکت کننده‌گان این نشست با صدور قطعنامۀ چهارده ماده‌یی افزون بر پشتیبانی از برنامه‌های صلح حکومت، مخالفان مسلح دولت را به گفت‌وگو فرا می‌خوانند.

قادری، یکی از شرکت کننده‌گان این نشست گفت:"ما به تمامی همسایه‌های مان صدا میزنیم که منافع خود را به حیث یک همسایه خوب در یک افغانستان آباد و پرامن دنبال کنند."

حلیمه صدف، شرکت کننده دیگر این نشست گفت:"خواست ما از طالبان این است که دیگر با ادامه جنگ زمینه مداخلات خارجی‌ها و حلقات استخباراتی منطقه و جهانی را در امور داخلی کشور ما مساعد نسازند." 

با این حال، غنی گفت که در نشست کابل ، راهبرد جنگ و صلح حکومت را همگانی خواهد ساخت، راهبردی که در آن از طالبان خواسته خواهد شد که یا جنگ را انتخاب نمایند و یا صلح را بر گزینند.

غنی در این باره افزود:"ما به آنان (طالبان) حق انتخاب خواهیم داد، آنان باید بیبینند که آیا آنها نیز چنین نیتی دارند، آیا به اراده خداوند (ج) تسلیم استند و آیا نبض مردم را درک می‌کنند یا نه."

عبدالله عبدالله می‌گوید که مردمان کشور صلح آبرومندانه می‌خواهند.

آقای عبدالله افزود:"صلح با عزت بری همه، وقتی میگیم با عزت همانی که در جنگ است و جنگ را ترک میکنه، رابطه ره با گروه های تروریستی ترک میکنه میگه میایم در پهلوی مردم خود باید عزتش نگاه شوه."

غنی برعملی ساختن قانون و آوردن اصلاحات گسترده در کشور تاکید می ورزد و به زرومندان هشدار میدهد.

وی در این باره چنین اظهار داشت:"ملت اجماع داره. کسای که در بحران فکر میکنند ماهی گرفته میتانند اینا فکر دوباره کنند. ملت اجازه بحران افزایی ره به کس نمیته."

این در حالیست که کابل تا یک هفتۀ دیگر میزبان نشستی با حضور نماینده‌گان بیست و پنج کشور و چندین سازمان جهانی خواهد بود.

نشستی که حکومت انتظار دارد در آن برای پایان دادن جنگ و تامین صلح در افغانستان به یک اجماع جهانی و منطقه یی دست یابد.

هم‌رسانی کنید