Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رییس‌جمهور غنی: افغانستان به سیاست وصل باور دارد

رییس جمهور اشرف غنی در مراسم پایان کار پروژۀ تاپی بخش ترکمنستان گفت که افغانستان به سیاست وصل باور دارد و این کشور رفته رفته به آسیای جنوبی و آسیای مرکزی را باهم وصل خواهد کرد. 

آقای غنی گفت: « تاپی نشاندهنده آن است که ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند و سایر کشورها روی اقتصاد بحیث یک بحث عمده می نگرند. امید است نسل آینده به این باور برسند که ما تهداب یک دیدگاه بزرگ را گذاشتیم و این دیدگاه میتواند با فقر، افراطیت و بیکاری غالب شود.»

او در این همایش در ترکمنستان گفت: «امروز آسیای جنوبی به شمال و آسیای مرکزی به سوی جنوب می‌بیند و افغانستان نقطۀ وصل می‌باشد.»

او از اراده و مدیریت رییس جمهور ترکمنستان و همکاران شان در پیشرفت کار تاپی قدردانی کرد. 
آقای غنی گفت: «از این که پروژۀ تاپی را به کوریدور و یک بستۀ بزرگ پروژه‌ها بدل کردید، تشکر می‌کنم، این یک پروژه نیست بلکه یک کوریدور (دهلیز) انکشافی است.»

رییس‌جمهور غنی: افغانستان به سیاست وصل باور دارد

رییس‌جمهور غنی می‌گوید که این با آغاز کار این پروژه تهداب دیدگاه بزرگی گذاشته شد که می‌تواند با فقر، افراطیت و بیکاری غالب شود.

Thumbnail

رییس جمهور اشرف غنی در مراسم پایان کار پروژۀ تاپی بخش ترکمنستان گفت که افغانستان به سیاست وصل باور دارد و این کشور رفته رفته به آسیای جنوبی و آسیای مرکزی را باهم وصل خواهد کرد. 

آقای غنی گفت: « تاپی نشاندهنده آن است که ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند و سایر کشورها روی اقتصاد بحیث یک بحث عمده می نگرند. امید است نسل آینده به این باور برسند که ما تهداب یک دیدگاه بزرگ را گذاشتیم و این دیدگاه میتواند با فقر، افراطیت و بیکاری غالب شود.»

او در این همایش در ترکمنستان گفت: «امروز آسیای جنوبی به شمال و آسیای مرکزی به سوی جنوب می‌بیند و افغانستان نقطۀ وصل می‌باشد.»

او از اراده و مدیریت رییس جمهور ترکمنستان و همکاران شان در پیشرفت کار تاپی قدردانی کرد. 
آقای غنی گفت: «از این که پروژۀ تاپی را به کوریدور و یک بستۀ بزرگ پروژه‌ها بدل کردید، تشکر می‌کنم، این یک پروژه نیست بلکه یک کوریدور (دهلیز) انکشافی است.»

هم‌رسانی کنید