Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رییس کمیسیون مستقل انتخابات از سمت اش کنار رفت

منابع به طلوع می‌گویند که نجیب الله احمدزی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات کشور از سمت اش به حیث رییس این نهاد کنار رفته است. 

این در حالیست که در ماه های اخیر فشارهای سیاسی از سوی احزاب سیاسی کشور بر این نهاد بخاطر ضعف در کار رو به افزایش بوده اند. 

در همین حال این منبع می افزاید که اشرف غنی، رییس جمهور کشور از آقای احمدزی خواسته بود تا از سمت اش کنار برود.

کناره گیری آقای احمدزی از ریاست کمیسیون انتخابات زمانی صورت میگیرد که چند روز قبل، رییس جمهور غنی رییس دبیر خانه کمیسیون انتخابات را بخاطر ضعف در کار از سمت اش برطرف کرد.

اما بعدا خبرهای در رسانه ها به نشر رسیدند که امام محمد وریماچ، رییس دبیرخانه کمیسیون انتخابات بخاطر فساد و ضعف کاری از کارش برکنار شده است.
 
هفته قبل رییس کمیسیون رسیده‎ گی به شکایت های انتخاباتی، پنج عضو این کمیسیون را به اتهام تزویر در حاضری، تمرد در برابر حکم رییس جمهور، تعلل و پای گریزی از وظیفه، ارتکاب تخلف های اداری و چندین اتهام دیگر، از کار برکنار کردو

عبدالعزیز آریایی، در یک نامۀ رسمی، معاون فنی دبیرخانۀ کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی، رییس تحلیل و بررسی، رییس منابع بشری، آمر اسناد و ارتباط و مدیر حاضری این کمیسیون را به اتهام‎های ذکر شده، از سمت های شان عزل کرده بود.

رییس کمیسیون مستقل انتخابات از سمت اش کنار رفت

اما بعدا خبرهای در رسانه ها به نشر رسیدند که امام محمد وریماچ، رییس دبیرخانه کمیسیون انتخابات بخاطر فساد و ضعف کاری از کارش برکنار شده است.

Thumbnail

منابع به طلوع می‌گویند که نجیب الله احمدزی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات کشور از سمت اش به حیث رییس این نهاد کنار رفته است. 

این در حالیست که در ماه های اخیر فشارهای سیاسی از سوی احزاب سیاسی کشور بر این نهاد بخاطر ضعف در کار رو به افزایش بوده اند. 

در همین حال این منبع می افزاید که اشرف غنی، رییس جمهور کشور از آقای احمدزی خواسته بود تا از سمت اش کنار برود.

کناره گیری آقای احمدزی از ریاست کمیسیون انتخابات زمانی صورت میگیرد که چند روز قبل، رییس جمهور غنی رییس دبیر خانه کمیسیون انتخابات را بخاطر ضعف در کار از سمت اش برطرف کرد.

اما بعدا خبرهای در رسانه ها به نشر رسیدند که امام محمد وریماچ، رییس دبیرخانه کمیسیون انتخابات بخاطر فساد و ضعف کاری از کارش برکنار شده است.
 
هفته قبل رییس کمیسیون رسیده‎ گی به شکایت های انتخاباتی، پنج عضو این کمیسیون را به اتهام تزویر در حاضری، تمرد در برابر حکم رییس جمهور، تعلل و پای گریزی از وظیفه، ارتکاب تخلف های اداری و چندین اتهام دیگر، از کار برکنار کردو

عبدالعزیز آریایی، در یک نامۀ رسمی، معاون فنی دبیرخانۀ کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی، رییس تحلیل و بررسی، رییس منابع بشری، آمر اسناد و ارتباط و مدیر حاضری این کمیسیون را به اتهام‎های ذکر شده، از سمت های شان عزل کرده بود.

هم‌رسانی کنید