Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

زندانیان بیمار در زندان‌های کشور به خدمات بهداشتی دسترسی ندارند

پس از مبتلا شدن ۴۷ تن از زندانیان زندان پل چرخی به ویروس کرونا، اکنون شماری از این زندانیان از افزایش ویروس کرونا در میان زندانیان، ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند که شماری از زندانیان بیمار استند و دسترسی به خدمات بهداشتی نیز ندارند.

زندانیان می‎گویند که اگر یک تصمیم جدی دربارۀ این زندانیان گرفته نشود، جان این زندانیان با خطر روبه‌رو خواهند شد.

این زندانیان که بیشتر شان در بلاک دهم و هشتم زندان پل چرخی استند با فرستادن تصویرها به طلوع‌نیوز می‌گویند که بسیاری از آنان وضع بهداشتی خوب ندارند و احتمال دارد به ویروس کرونا، گرفتار شده باشند

در این نوار تصویری دیده می‌شود که یکی از این زندانیان می‌گوید که هم سرفه می‌کند، هم تب دارد و هم در نفس گرفتن مشکل دارد و نه هم نان خورده می‌تواند، که احتمال می‌رود به این ویرس، مبتلا شده باشد.

زندانی دیگر می‌گوید: «هیچ کس به زندان پلچرخی توجه نمی‌کند. وضعیت به طرف وخیم شدن روان است و اگر توجه صورت نگیرد، خداناخواسته یک فاجعۀ بزرگ رخ خواهد داد و جنازه‌های بسیار زیادی از زندان پلچرخی، بیرون خواهند شد.»

این زندانیان می‌افزایند که فرمان‌های که برای رهایی بیش از ۱۲هزار زندانی صادر شده‌است، عملی شود.

اما مقام‎ها می‌گویند که برای مبارزه با گُسترش ویروس کرونا در زندان‌ها و به مناسبت هشتم ماه ثور تا کنون بیش از ۶ هزار زندانی رها شده‌اند و این روند ادامه دارد.

خلیل رحمان متوکل، معاون مسلکی ادارۀ تنظیم امور زندان‌ها می‌گوید: «تلاش ما این است که پروسه شفاف باشد و درعین زمان دقت کامل به خرچ بدهیم دراین ارتباط و سرعت عمل هم داشته باشیم تا از تلفات انسانی در محلات سلب آزادی، جلوگیری به عمل آید.»

همچنان، فرهاد بایانی، سخن‌گوی ادارۀ تنظیم امور زندان‎ها گفت: «محکومین جرایم مندرج مادۀ ۳۵۰ قانون اجراات جزایی، جرایم علیۀ امنیت داخلی و خارجی، جرایم خشونت علیۀ زنان و جرایم قتل عمد به استثنای داشتن ابراء ورثیه مقتول، حفظ حق العبدی و ممنوع‌الخروجی شان از این حکم، مستثنا هستند.»

فرمان رهایی بیش از ۱۲هزار زندانی پس از آن از سوی رییس‌جمهور غنی صادر شد که ویروس کرونا در کشور گُسترش یافت .

زندانیان بیمار در زندان‌های کشور به خدمات بهداشتی دسترسی ندارند

زندانیان می‎گویند که اگر یک تصمیم جدی دربارۀ این زندانیان گرفته نشود، جان این زندانیان با خطر روبه‌رو خواهند شد.

Thumbnail

پس از مبتلا شدن ۴۷ تن از زندانیان زندان پل چرخی به ویروس کرونا، اکنون شماری از این زندانیان از افزایش ویروس کرونا در میان زندانیان، ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند که شماری از زندانیان بیمار استند و دسترسی به خدمات بهداشتی نیز ندارند.

زندانیان می‎گویند که اگر یک تصمیم جدی دربارۀ این زندانیان گرفته نشود، جان این زندانیان با خطر روبه‌رو خواهند شد.

این زندانیان که بیشتر شان در بلاک دهم و هشتم زندان پل چرخی استند با فرستادن تصویرها به طلوع‌نیوز می‌گویند که بسیاری از آنان وضع بهداشتی خوب ندارند و احتمال دارد به ویروس کرونا، گرفتار شده باشند

در این نوار تصویری دیده می‌شود که یکی از این زندانیان می‌گوید که هم سرفه می‌کند، هم تب دارد و هم در نفس گرفتن مشکل دارد و نه هم نان خورده می‌تواند، که احتمال می‌رود به این ویرس، مبتلا شده باشد.

زندانی دیگر می‌گوید: «هیچ کس به زندان پلچرخی توجه نمی‌کند. وضعیت به طرف وخیم شدن روان است و اگر توجه صورت نگیرد، خداناخواسته یک فاجعۀ بزرگ رخ خواهد داد و جنازه‌های بسیار زیادی از زندان پلچرخی، بیرون خواهند شد.»

این زندانیان می‌افزایند که فرمان‌های که برای رهایی بیش از ۱۲هزار زندانی صادر شده‌است، عملی شود.

اما مقام‎ها می‌گویند که برای مبارزه با گُسترش ویروس کرونا در زندان‌ها و به مناسبت هشتم ماه ثور تا کنون بیش از ۶ هزار زندانی رها شده‌اند و این روند ادامه دارد.

خلیل رحمان متوکل، معاون مسلکی ادارۀ تنظیم امور زندان‌ها می‌گوید: «تلاش ما این است که پروسه شفاف باشد و درعین زمان دقت کامل به خرچ بدهیم دراین ارتباط و سرعت عمل هم داشته باشیم تا از تلفات انسانی در محلات سلب آزادی، جلوگیری به عمل آید.»

همچنان، فرهاد بایانی، سخن‌گوی ادارۀ تنظیم امور زندان‎ها گفت: «محکومین جرایم مندرج مادۀ ۳۵۰ قانون اجراات جزایی، جرایم علیۀ امنیت داخلی و خارجی، جرایم خشونت علیۀ زنان و جرایم قتل عمد به استثنای داشتن ابراء ورثیه مقتول، حفظ حق العبدی و ممنوع‌الخروجی شان از این حکم، مستثنا هستند.»

فرمان رهایی بیش از ۱۲هزار زندانی پس از آن از سوی رییس‌جمهور غنی صادر شد که ویروس کرونا در کشور گُسترش یافت .

هم‌رسانی کنید