Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

زن بارداری‌که از یک اپارتمان درکابل پایین'انداخته شده بود' درگذشت

پریسا، زن بارداری‌که روز سه‌شنبه (۲۴ثور) از طبقۀ ششم یک اپارتمان در حوزه دهم امنیتی کابل پایین افتیده بود، در شفاخانه درگذشته‌است.

بسته‌گان پریسا، اما ادعا می‌کنند که او از سوی اعضای خانوادۀ شوهرش از پنجرۀ اتاقش به بیرون پرتاب شده‌است.

به گفتۀ بسته‌گان این زن، او نخست از سوی اعضای خانوادۀ همسرش با خشونت‌های بسیار روبه‌‎رو شده‌است و سپس از منزل ششم اپارتمان به زمین پرتاب شده‌است.

بی‌بی سیما، مادر پریسا در این باره گفت: «سرش بسیار ظلم بود؛ هیچ جای اجازه نداشت برود مثل خانه خاله، خانه ماما، خانۀ کاکا... .»

ربیع، برادر پریسا نیز بیان داشت: «اورا تهدید کرده بودند؛ وقتی از او می‌پرسیدیم هیچ چیز برای ما نمی‌گفت. گلونش گرفته بود. حتا خدا ناترس‌ها طفلش را که مریض بود، اجازه ندادند به داکتر ببرد. بسیار ظالمانه اورا کشتند.»

مادر پریسا می‌گوید که دخترش چهارماهه باردار بود و یک پسر ده ماهه نیز از او به جا مانده‌است.

پولیس، اعضای خانوادۀ همسر پریسا را به اتهام دست داشتن در این رویداد زیربازجویی گرفته‌است.

این زن باردار درحالی جان می‌دهد که هفتۀ پیش، تفنگ‌داران، مینه منگل، یک کارمند پیشین رسانه‌یی و مشاور مجلس نماینده‌گان را در کابل با ضرب گلوله به قتل رساندند.

خشونت‌ها در برابر زنان، همواره یک نگرانی جدی بوده‌است. نهادهای مدافع حقوق بشر، ازدواج‌های اجباری، لت وکوب و بد دادن را از علت‌های اصلی چنین خشونت‌ها در برابر زنان می‌گویند.

زن بارداری‌که از یک اپارتمان درکابل پایین'انداخته شده بود' درگذشت

بسته‌گان پریسا، اما ادعا می‌کنند که او از سوی اعضای خانوادۀ شوهرش از پنجرۀ اتاقش به بیرون پرتاب شده‌است.

تصویر بندانگشتی

پریسا، زن بارداری‌که روز سه‌شنبه (۲۴ثور) از طبقۀ ششم یک اپارتمان در حوزه دهم امنیتی کابل پایین افتیده بود، در شفاخانه درگذشته‌است.

بسته‌گان پریسا، اما ادعا می‌کنند که او از سوی اعضای خانوادۀ شوهرش از پنجرۀ اتاقش به بیرون پرتاب شده‌است.

به گفتۀ بسته‌گان این زن، او نخست از سوی اعضای خانوادۀ همسرش با خشونت‌های بسیار روبه‌‎رو شده‌است و سپس از منزل ششم اپارتمان به زمین پرتاب شده‌است.

بی‌بی سیما، مادر پریسا در این باره گفت: «سرش بسیار ظلم بود؛ هیچ جای اجازه نداشت برود مثل خانه خاله، خانه ماما، خانۀ کاکا... .»

ربیع، برادر پریسا نیز بیان داشت: «اورا تهدید کرده بودند؛ وقتی از او می‌پرسیدیم هیچ چیز برای ما نمی‌گفت. گلونش گرفته بود. حتا خدا ناترس‌ها طفلش را که مریض بود، اجازه ندادند به داکتر ببرد. بسیار ظالمانه اورا کشتند.»

مادر پریسا می‌گوید که دخترش چهارماهه باردار بود و یک پسر ده ماهه نیز از او به جا مانده‌است.

پولیس، اعضای خانوادۀ همسر پریسا را به اتهام دست داشتن در این رویداد زیربازجویی گرفته‌است.

این زن باردار درحالی جان می‌دهد که هفتۀ پیش، تفنگ‌داران، مینه منگل، یک کارمند پیشین رسانه‌یی و مشاور مجلس نماینده‌گان را در کابل با ضرب گلوله به قتل رساندند.

خشونت‌ها در برابر زنان، همواره یک نگرانی جدی بوده‌است. نهادهای مدافع حقوق بشر، ازدواج‌های اجباری، لت وکوب و بد دادن را از علت‌های اصلی چنین خشونت‌ها در برابر زنان می‌گویند.

هم‌رسانی کنید