Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سالانه ۵ میلیارد افغانی بانک‌نوت فرسوده سوختانده می‌شود

افغانستان برای چاپ هر بانک‌نوت در بیرون از کشور به گونهء میانگین در حدود سه افغانی می‌پردازد، اما بربنیاد اطلاعات بانک مرکزی استفاده بیشتر از پول فزیکی در کشور سبب می‌شود که این بانک سالانه در حدود پنج میلیارد افغانی فرسوده را گردآوری و بسوزاند.

بانک مرکزی می‌گوید که از یازده سال بدینسو این بانک چهل و یک میلیارد افغانی بانک‌نوت‌های فرسوده را سوختانده است.

ایمل هاشور، سخنگوی بانک مرکزی، گفت: «سوختاندن این مقدار پول واقعا که پرهزینه است و شهروندان باید برای نگهداشت بانک‌نوت های افغانی تلاش کنند چون ما برای چاپ هر بانک نوت به گونهء میانگین تا دو افغانی و هشتاد پول را می‌پردازیم.»

اما شماری ازنماینده‌گان مردم در مجلس می‌گویند که روند گردآوری و سوختاندن پول‌های فرسوده در بانک مرکزی روشن نیست و احتمال دارد که بخش بزرگی از این پول‌ها پس از گردآوری دوباره به دوران بیفتد.

آنان می‌گویند که به همین علت با وجود گردآوری بانک‌نوت‌های فرسوده از بازارها هنوزهم شماری بزرگی از بانک‌نوت‌های فرسوده  در بازارها در گردش استند.

رمضان جمعه زاده، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «گردآوری و سوختاندن بانک‌نوت‌های فرسوده با شیوه‌های کنونی بسیار یک روند غیر روشن و آلوده با فساد است. بناء باید این شیوه تغییر کند و بانک مرکزی برای جلوگیری از این مشکل  تلاش‌های بیشترکند.»

ازسویی هم مسوولان اتحادیه صرافان سرای شهزاده می‌گویند که در حال حاضر بخشی بزرگی از بانک‌نوت‌های افغانی به ویژه بانک‌نوت‌های پنج تا صد افغانیگی  در بازارها کهنه و فرسوده شده‌اند.

هرچند بانک مرکزی می‌گوید که گردآوری و سوختاندن بانک‌نوت‌های فرسوده و کهنه در حضور یک کمیسیون با صلاحیت انجام می‌شود، اما  شماری از آگاهان می‌گویند که برای جلوگیری از فساد در این روند، باید شیوه‌های معیاری نابود سازی بانک‌نوت‌ها با درج اطلاعات فنی آن‌ها بکارگرفته شود.

سالانه ۵ میلیارد افغانی بانک‌نوت فرسوده سوختانده می‌شود

بانک مرکزی می‌گوید که از یازده سال بدینسو این بانک چهل و یک میلیارد افغانی بانک‌نوت‌های فرسوده را سوختانده است

Thumbnail

افغانستان برای چاپ هر بانک‌نوت در بیرون از کشور به گونهء میانگین در حدود سه افغانی می‌پردازد، اما بربنیاد اطلاعات بانک مرکزی استفاده بیشتر از پول فزیکی در کشور سبب می‌شود که این بانک سالانه در حدود پنج میلیارد افغانی فرسوده را گردآوری و بسوزاند.

بانک مرکزی می‌گوید که از یازده سال بدینسو این بانک چهل و یک میلیارد افغانی بانک‌نوت‌های فرسوده را سوختانده است.

ایمل هاشور، سخنگوی بانک مرکزی، گفت: «سوختاندن این مقدار پول واقعا که پرهزینه است و شهروندان باید برای نگهداشت بانک‌نوت های افغانی تلاش کنند چون ما برای چاپ هر بانک نوت به گونهء میانگین تا دو افغانی و هشتاد پول را می‌پردازیم.»

اما شماری ازنماینده‌گان مردم در مجلس می‌گویند که روند گردآوری و سوختاندن پول‌های فرسوده در بانک مرکزی روشن نیست و احتمال دارد که بخش بزرگی از این پول‌ها پس از گردآوری دوباره به دوران بیفتد.

آنان می‌گویند که به همین علت با وجود گردآوری بانک‌نوت‌های فرسوده از بازارها هنوزهم شماری بزرگی از بانک‌نوت‌های فرسوده  در بازارها در گردش استند.

رمضان جمعه زاده، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «گردآوری و سوختاندن بانک‌نوت‌های فرسوده با شیوه‌های کنونی بسیار یک روند غیر روشن و آلوده با فساد است. بناء باید این شیوه تغییر کند و بانک مرکزی برای جلوگیری از این مشکل  تلاش‌های بیشترکند.»

ازسویی هم مسوولان اتحادیه صرافان سرای شهزاده می‌گویند که در حال حاضر بخشی بزرگی از بانک‌نوت‌های افغانی به ویژه بانک‌نوت‌های پنج تا صد افغانیگی  در بازارها کهنه و فرسوده شده‌اند.

هرچند بانک مرکزی می‌گوید که گردآوری و سوختاندن بانک‌نوت‌های فرسوده و کهنه در حضور یک کمیسیون با صلاحیت انجام می‌شود، اما  شماری از آگاهان می‌گویند که برای جلوگیری از فساد در این روند، باید شیوه‌های معیاری نابود سازی بانک‌نوت‌ها با درج اطلاعات فنی آن‌ها بکارگرفته شود.

هم‌رسانی کنید