تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ستایش از فداکاری‌های نیروهای امنیتی با اهدای خون

جریان سیاسی حرکت افغانستان ۱۴۰۰ در ستایش از فداکاری‌های نیروهای امنیتی دریک برنامۀ اهدای خون، روزسه شنبه شنبه با شعار خون من از توست و خون تو از من در نُخستین روز ۸۰ تن خون اهدا کردند.

فعال جامعه مدنی، باری سلام گفته است " ما برای قدر دانی از فداکاری سربازان و محافظان میهن ما، امروز یک گام کوچک دیگری را برداشتیم و خواستیم با اهدای خون ما یک بار دیگر همبستگی مان را با نیروهای امنیتی اعلام کنیم."

رییس دوره یی حرکت افغانستان ۱۴۰۰ سونیا محمود گفته است " ما در گذشته هم فعالیت‌هایی داشتیم در این ارتباط اینبار می خواستیم با فعالیتی که جنبۀ عملی دارد داشته باشیم تا به نیروهای امنیتی نشان بدهیم که حمایت ما تنها به این نیست که حامی شما هستیم و برایشان خون بدهیم."

در این حرکت ازبرخی از مقام‌های دولتی گرفته تا شهروندان عادی کشورشرکت کرده بودند.

رییس امور خارجه شورای امنیت، حکمت الله فوشنجی گفته است " من عضویت افغانستان ۱۴۰۰ را دارم و احساس کردم که وجیبۀ وطنی است که به این کمپاین افغانستان ۱۴۰۰ بپیوندم و خون بدهیم و این هدیه ناچیز است به فرزندان رشید کشور که از تمامیت ارضی کشور و استقلال کشور دفاع می کنند خون خود را اهدا کنم."

باشندۀ کابل، پلوشه میربچه گفته است" پروگرام را سربراه ساختن تا ما شهروندان کشور با دادن خون از نیروهای امنیتی پشتیبانی کنیم."

دادن خون به نیروهای امنیتی و قدر دانی از فداکاری‌های شان حتی پای کودکان را به این جا کشانیده است.

باشندۀ کابل، هارون گفته است" من آمدیم که به پولیس‌ها خون بتم داکترها مرا نماند گفتن که سن ات خورد است."

پیکار اهدای خون به نیروهای امنیتی افغان تا دو روز دیگر ادامه خواهد داشت و انتظار می رود که شهروندان بیشتری به این حرکت بپیوندند.

این خون برای زخمیان ارتش ملی، پولیس ملی و امنیت ملی داده خواهد شد.

ستایش از فداکاری‌های نیروهای امنیتی با اهدای خون

جریان سیاسی حرکت افغانستان ۱۴۰۰ در ستایش از فداکاری‌های نیروهای امنیتی دریک برنامۀ اهدای خون، روزس

Thumbnail

جریان سیاسی حرکت افغانستان ۱۴۰۰ در ستایش از فداکاری‌های نیروهای امنیتی دریک برنامۀ اهدای خون، روزسه شنبه شنبه با شعار خون من از توست و خون تو از من در نُخستین روز ۸۰ تن خون اهدا کردند.

فعال جامعه مدنی، باری سلام گفته است " ما برای قدر دانی از فداکاری سربازان و محافظان میهن ما، امروز یک گام کوچک دیگری را برداشتیم و خواستیم با اهدای خون ما یک بار دیگر همبستگی مان را با نیروهای امنیتی اعلام کنیم."

رییس دوره یی حرکت افغانستان ۱۴۰۰ سونیا محمود گفته است " ما در گذشته هم فعالیت‌هایی داشتیم در این ارتباط اینبار می خواستیم با فعالیتی که جنبۀ عملی دارد داشته باشیم تا به نیروهای امنیتی نشان بدهیم که حمایت ما تنها به این نیست که حامی شما هستیم و برایشان خون بدهیم."

در این حرکت ازبرخی از مقام‌های دولتی گرفته تا شهروندان عادی کشورشرکت کرده بودند.

رییس امور خارجه شورای امنیت، حکمت الله فوشنجی گفته است " من عضویت افغانستان ۱۴۰۰ را دارم و احساس کردم که وجیبۀ وطنی است که به این کمپاین افغانستان ۱۴۰۰ بپیوندم و خون بدهیم و این هدیه ناچیز است به فرزندان رشید کشور که از تمامیت ارضی کشور و استقلال کشور دفاع می کنند خون خود را اهدا کنم."

باشندۀ کابل، پلوشه میربچه گفته است" پروگرام را سربراه ساختن تا ما شهروندان کشور با دادن خون از نیروهای امنیتی پشتیبانی کنیم."

دادن خون به نیروهای امنیتی و قدر دانی از فداکاری‌های شان حتی پای کودکان را به این جا کشانیده است.

باشندۀ کابل، هارون گفته است" من آمدیم که به پولیس‌ها خون بتم داکترها مرا نماند گفتن که سن ات خورد است."

پیکار اهدای خون به نیروهای امنیتی افغان تا دو روز دیگر ادامه خواهد داشت و انتظار می رود که شهروندان بیشتری به این حرکت بپیوندند.

این خون برای زخمیان ارتش ملی، پولیس ملی و امنیت ملی داده خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره